EMIL RU­TI­KU rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil oma kor­rupt­sioo­ni­süü­dis­tu­sest

1044

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Emil Ru­ti­ku pa­lus kol­ma­päe­va 28. veeb­rua­ri is­tun­gil, et edas­pi­di ju­hi­taks en­ne hää­le­ta­mist tä­he­le­pa­nu, kui mõ­ni ot­sus on seo­tud rah­vae­sin­da­ja­te pe­re­liik­me­te või lä­hi­su­gu­las­te­ga – et nad os­kak­sid end hää­le­ta­mi­sest taan­da­da. Vas­ta­sel kor­ral võib neid ees oo­da­ta kor­rupt­sioo­ni­süü­dis­tus, na­gu juh­tus te­ma­ga.

„Olen uu­ri­mi­se all, sest hää­le­ta­sin ot­su­se poolt, mil­le­ga an­ti ruu­mid MTÜ-le, mil­le ju­ha­tu­se lii­ge on mu elu­kaas­la­ne. Ma ei tead­nud siis, et ta on seo­tud sel­le MTÜ ju­ha­tu­se­ga. Kor­rupt­sioon tä­hen­dab, et ini­me­ne saab pri­vi­lee­ge, kuid Kuu­sa­lu Hoo­le­la on sel­li­ne, et mu elu­kaas­la­ne viib sin­na ko­dust as­ju. Kas os­ka­te öel­da, kust see kor­rupt­sioo­ni­kae­bus tu­li?“ kõ­ne­les ta is­tun­gil.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son üt­les, et võ­tab kuul­du tead­mi­seks ja lu­bas edas­pi­di juh­ti­da tä­he­le­pa­nu, kuid vastutus jääb igale volikoguliikmele endale. 

Mul­lu mai­s ot­sus­tas Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu an­da Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se keld­ri­ruu­mid MTÜ-le Kuu­sa­lu Hoo­le­la ta­su­ta ren­di­le. Ot­su­se poolt hää­le­tas too­kord ka Emil Ru­ti­ku. Uu­ri­mi­ne al­ga­ta­ti 2017. ok­toob­ris. Emil Ru­ti­ku rõ­hu­tab, et see oli va­he­tult en­ne ko­ha­lik­ke va­li­mi­si.

Vo­li­ko­gus rää­gi­tu jõu­dis  mee­dias­se, nii Pos­ti­me­he on­li­ne-uu­dis­tes kui ka DEL­FIs kir­ju­ta­ti, et Emil Ru­ti­kul on kor­rupt­sioo­ni kaht­lus. Ni­me­ta­tud on ka Kuu­sa­lu Hoo­le­lat.

Sel es­mas­päe­val üt­les Emil Ru­ti­ku, et on uu­di­se aval­da­jad and­nud pres­si­nõu­ko­gus­se, ku­na teks­tis on fak­ti­vead.

„Ma ei tea, kes esi­tas korruptsioonikae­bu­se. Kee­gi võis as­ja­dest oma­moo­di aru saa­da, aga kui se­da te­gi ini­me­ne, kes tea­dis, et te­ge­lik­ku ka­su­saa­mist po­le, on see pä­ti­te­gu. Aga tea­des, kui­das mi­nus­se on suh­tu­tud, ku­na ma po­le oma sei­su­koh­ti en­da tea­da jät­nud, võib te­gu ol­la pa­ha­taht­li­ku po­lii­ti­li­se kät­te­mak­su­ga. Sel­lest kor­rupt­sioo­nio­hust pi­did tead­ma eel­nõu loo­ja­d abi­val­la­va­nem Aa­re Ets, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja val­la­sek­re­tär, kes vas­tu­tab, et sea­dus­lik­kus oleks pai­gas,“ sõ­nas ta.

„Mul­le on mit­melt poolt üle Ees­ti he­lis­ta­tud ja rää­gi­tud sa­ma­laad­se­test olu­kor­da­dest, kus tead­ma­tu­sest osa­le­ti hää­le­ta­mi­ses, aga nüüd on seal kok­ku le­pi­tud, et vo­li­ko­gu liik­me­te tä­he­le­pa­nu pöö­ra­tak­se või­ma­li­ku­le kor­rupt­sioo­nio­hu­le.“

Vallasekretär Maire Link: „Ükski ametnik ei saa eelnõu kooskõlastamisel teada kõigi volikoguliikmete lähikondseid ega seda, kuidas volinik istungil hääletab.“

Sõ­nu­mi­too­ja­ga võt­tis ühen­dust MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge Kaie Us­tav, kes tea­tas, et nen­de MTÜ on alu­se­tult sat­tu­nud süü­dis­tus­te ob­jek­tiks, nad on saa­nud e-kir­ja, kus mär­gi­tud, et te­gu on kor­rup­tan­ti­de­ga, ka on mit­melt poolt esi­ta­tud kü­si­mu­si seo­ses või­ma­li­ku kor­rupt­sioo­ni­ga: „Ava­li­kes hu­vi­des te­gut­sev or­ga­ni­sat­sioon on tee­ni­ma­tult saa­nud ne­ga­tiiv­set tä­he­le­pa­nu. Min­git kor­rupt­sioo­ni ei ole, val­la­va­lit­sus soo­vis osad sot­siaal­tee­nu­sed an­da üle MTÜ-le, pi­da­si­me lä­bi­rää­ki­mi­si. Emil Ru­ti­ku neis ei osa­le­nud. Te­ma elu­kaas­la­se Ma­ria Präätsi kut­su­si­me ap­pi meie. Ta lii­tus lä­bi­rää­ki­mis­te­ga üs­na vii­ma­sel het­kel seo­ses tu­gii­si­ku pro­jek­ti ja ees­kos­te­tee­nu­se pak­ku­mi­se­ga. Lä­bi­rää­ki­mis­tes osa­le­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, abi­val­la­va­nem Aa­re Ets ja hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg. Ole­me po­lii­ti­lis­te män­gu­de ohv­rid. Väi­ke or­ga­ni­sat­sioon on jää­nud pih­ti­de va­he­le, aga mit­te kee­gi ei võ­ta vas­tu­tust. Kee­gi pi­di sel­lest tea­ta­ma, et Emil Ru­ti­ku ei taan­da­nud end hää­le­ta­mi­sest, mõt­le­ma­ta sel­le­le, et nii te­hak­se lii­ga ka teis­te­le. Sü­gi­sel käi­si­me kõik MTÜ ju­ha­tu­se liik­me­te­ga üks­haa­val po­lit­seis üle­kuu­la­mi­sel. See oli mei­le ras­ke ja nüüd teist­kord­selt veel sel­li­ne mee­dia­tä­he­le­pa­nu.“

Eelmine artikkelKuusalu kooli teema volikogus
Järgmine artikkelLok­sa-Kuu­sa­lu-Tal­linn lii­ni­bus­sid on hom­mi­ku­ti vä­ga kül­mad