Ehi­ta­jad leid­sid Kiiu mõi­sa saa­list sei­na­maa­lin­gud

3104
Kiiu mõis sai tor­ni 20. sa­ja­ndi al­gu­ses, kui ma­ja ehi­ta­ti juu­gends­tii­lis üm­ber. Roh­kem kui pool­sa­da aas­tat on hoo­ne ol­nud tor­ni­ta, nüüd see taas­ta­tak­se.

Kiiu mõi­sa ka­tu­se­le ehi­ta­ta­vast tor­nist on pool pai­gas, lä­hia­jal saab see ka kup­li pea­le.

ASi Evi­ko ehi­ta­jad on Kiiu mõi­sa­hoo­nes töö­ta­nud pea­gi li­gi aas­ta. En­di­sest hoo­nest jäid lam­mu­tus­töö­de käi­gus al­les vä­lis­sei­nad ja mõ­ned si­se­sei­nad ning suur puidust trepp tei­se­le kor­ru­se­le. Ko­gu sü­gis- ja tal­vea­ja oli ma­ja ki­le all, ku­na ka ka­tus võe­ti ma­ha. Prae­gu­seks on ki­le ee­mal­da­tud, uue­le ka­tu­se­le pan­nak­se plekk-ka­tet.
Es­malt te­gid ehi­ta­jad ma­ja­le uue va­he­lae. Nüüd­seks on alu­mi­sel kor­ru­sel põ­ran­da­kü­te pai­gal­da­tud, põ­ran­dad va­la­tud, va­he­sei­nad val­mis ja käi­vad kroh­vi­mis­tööd. Ühe olu­li­se uuen­du­se­na te­hak­se ma­ja­le kaks ust Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ehk lõu­na­pool­ses­se kül­ge – ot­se saa­list ja fua­jee vas­tas asu­vast toast.
Tei­se­le kor­ru­se­le on ma­ha pan­dud põ­ran­da­kü­te ning sel nä­da­lal ha­ka­tak­se va­la­ma põ­ran­daid. Nä­dal ae­ga be­toon ki­vis­tub, siis alus­ta­tak­se tei­se kor­ru­se va­he­sein­te te­ge­mi­se­ga.
Ob­jek­ti­juht Hei­no Põld­sepp üt­les, et töö­de­ga ol­lak­se graa­fi­kus tä­nu aju­ti­se­le ka­tu­se­le ehk ki­le­le, mis an­dis või­ma­lu­se töö­ta­da hoo­li­ma­ta il­mast. Suu­re­mad ehi­tus­tööd peak­sid lõp­pe­ma ok­toob­ri­kuu­ga, ees­märk on no­vemb­ri­ga ma­ja val­mis saa­da.
„Ko­gu aeg on siin ko­hal paar­küm­mend töö­ta­jat, kui juur­de ar­ves­ta­da eri­töö­de te­gi­jad. Ül­de­hi­ta­jaid on üle küm­ne,“ rää­kis Hei­no Põld­sepp ja li­sas, et va­na ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne toob ala­ti ül­la­tu­si ja nii on ol­nud ka Kiius.
„Osa­de aken­de avad olid ära va­ju­nud, pi­di­me uued sil­lu­sed te­ge­ma. Re­no­vee­ri­mis­töö­de käi­gus on hoo­ne ko­gu ehi­tu­s­a­ja­lu­gu väl­ja tul­nud. Sel­le mõi­sa­ma­ja müü­rid koos­ne­vad aken­de ja us­te ava­dest, mis on mit­me­te üm­be­re­hi­tus­te käi­gus kin­ni lao­tud.“
Mõ­ne nä­da­la eest sai val­mis mõi­sa­ma­ja ka­tu­se­le taas­ta­ta­va ha­ri­tor­ni alu­mi­ne osa. Tei­ne ob­jek­ti­juht Ai­vo Vi­ner sõ­nas, et kui kup­li pea­le saab, lä­heb torn veel kol­me meet­ri võr­ra kõr­ge­maks. Kup­pel val­mis­ta­tak­se Vil­jan­dis. Siis võe­tak­se lah­ti ja tuuak­se Kii­du, kus pan­nak­se uues­ti kok­ku. Ka tor­ni kup­pel saab plekk-kat­te.

Mõi­sa saa­lis avas­ta­tud frag­ment pu­na­ka­tes too­ni­des sei­na­portest, mis on plaa­nis jät­ta näh­ta­vaks.
Mõi­sa saa­lis avas­ta­tud frag­ment pu­na­ka­tes too­ni­des sei­na­portest, mis on plaa­nis jät­ta näh­ta­vaks.

Paar kuud ta­ga­si jõu­ti töö­jär­je­ga saa­li ta­ga­sei­na­ni, kus vii­mas­te ehi­tus­kih­ti­de ma­ha­võt­mi­se­ga avas­ta­ti vär­vi­li­sed trii­bud. Töö jäe­ti seis­ma ja tea­vi­ta­ti muin­sus­kait­sea­me­tit. Sealt käi­di vaa­ta­mas ja saa­de­ti ko­ha­le kaks res­tau­raa­to­rit. Sel­gus, te­gu on suu­re frag­men­di­ga põ­ran­dast lae­ni ula­tu­nud sei­na­kau­nis­tu­sest. See ava­ti ja kon­ser­vee­ri­ti. Ka lei­ti saa­li maan­teepool­ses kül­jes lae all ju­pi­ke lil­le­li­sest sei­na­por­test.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Res­tau­raa­to­rid töö­ta­sid mõi­sa saa­lis, te­ge­le­sid va­na­de ta­pee­ti­de ja sei­na­maa­lin­gu­te frag­men­ti­de­ga. Sel­li­sed leiud maa­lin­gu­test on mõist­lik saa­lis eks­po­nee­ri­da. Pä­rast su­ve­puh­kust tu­leb ha­ka­ta aru­ta­ma, mis­moo­di se­da te­ha ja mi­da ra­ha­li­selt tä­hen­dab.“
Kiiu mõi­sas on ala­tes 1994. aas­tast asu­nud Kuu­sa­lu val­la­ma­ja. Vas­ta­valt rii­gi­han­ke tu­le­mu­sel sõl­mi­tud le­pin­gu­le re­no­vee­rib AS Evi­ko ma­ja li­gi mil­jo­ni eu­ro eest. Kui­gi val­la­vo­li­ko­gu lu­bas võt­ta ehi­tu­se eest ta­su­mi­seks mil­jon eu­rot lae­nu, on se­ni suu­de­tud ehi­ta­ja­le ta­su­da lae­nu võt­ma­ta.