Ehi­ta­ja loo­dab Kot­ka park­la val­mis saa­da sep­temb­ri­kuu­ga

998
Kot­ka kü­la par­gi-rei­si park­la põ­hip­ro­jek­ti koos­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Aa­rens Pro­jekt OÜ.

EAS toe­tab Kot­ka par­gi-rei­si park­la ehi­tust 113 333 eu­ro­ga.

Rii­gi­han­ke tu­le­mu­sel Kuu­sa­lu val­la Kot­ka kü­las­se Liia­pek­si-Lok­sa maan­tee äär­de par­gi-rei­si park­la ja sel­le juur­de ra­ja­ta­va kõn­ni­tee ehi­ta­jaks va­li­tud Vers­ton Ehi­tus OÜ alus­tas töö­de­ga eel­mi­sel nä­da­lal. Esial­gu võe­ti ma­ha puud, mis kas­va­sid park­la ja jalg­tee jaoks ka­van­da­tud maal. Kok­ku lan­ge­ta­ti ligikaudu 2000m2 met­sa ja võ­sa. As­fal­tee­rimis­tööd on pla­nee­ri­tud sep­temb­ri tei­se pool­de.

Vers­ton Ehi­tus OÜ on Jär­va­maa­le Pai­des­se re­gist­ree­ri­tud fir­ma. Kot­ka park­la ehi­tu­se pro­jek­ti­ju­hi­na töö­tab Ma­rek Aun Kuu­sa­lust. Pro­jek­ti­juht üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui kõik su­jub plaa­ni­pä­ra­selt, siis loo­de­tak­se ehi­tus sep­temb­ri­ga val­mis saa­da. Töö­ta­jad on Jär­va­maalt ja Har­ju­maalt, töö­ta­tak­se in­ten­siiv­selt, ka­su­ta­tak­se ära päe­va­val­get ae­ga. Töö­de täh­taeg on ok­too­ber 2018, sel­leks ajaks tu­leb EA­Si­le esi­ta­da nõu­tav do­ku­men­tat­sioon.

Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Siht­a­su­tus (EAS) toe­tab Kot­ka par­gi-rei­si park­la ehi­tust 113 333 eu­ro­ga piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se in­ves­tee­rin­gu­te meet­mest. Kuu­sa­lu vald li­sab 15 prot­sen­ti. Töö­de ko­gu­mak­su­mus on 140 000 eu­rot.

Kot­ka kül­la ehi­ta­tav park­la tu­leb Võ­su tee­ris­tist um­bes 300 meet­rit Lok­sa poo­le. Park­la on ka­van­da­tud 25 au­to jaoks, li­saks ehi­ta­tak­se väl­ja va­ja­li­kus osas tä­na­va­val­gus­tus. Tal­lin­na poo­le suun­du­va­te lii­ni­bus­si­de pea­tus ehi­ta­tak­se park­la lä­he­dus­se tei­se­le poo­le maan­teed, prae­gu asub see pea­tus Kot­ka ben­sii­ni­jaa­ma kõr­val.

Pro­jek­ti raa­mes luuak­se kol­me bus­si­pea­tust ühen­dav kõn­ni­tee­de võr­gus­tik. Ühen­da­tak­se kaks al­les­jää­vat bus­si­pea­tust – Võ­su tee äär­sest bus­si­pea­tu­sest ra­ja­tak­se jalg­tee ku­ni Lok­sa tee äär­se bus­si­pea­tu­se­ni ning eda­si park­la­ni. Tei­se­le poo­le maan­teed ehi­ta­ta­va uue bus­si­pea­tu­se juur­de pää­seb park­la juu­rest möö­da üle­käi­gu­ra­da. Park­last ku­ni ben­sii­ni­jaa­ma­ni pii­ra­tak­se sõi­du­ki­te liik­lus­kii­rust ku­ni 70 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hak­kas park­lat ka­van­da­ma Kot­ka tee­ris­tis aas­taid kest­nud liik­lus­oht­li­ku olu­kor­ra tõt­tu. Ümb­rus­kon­na kü­la­de ja ka Võ­su-Käs­mu ini­me­sed jä­ta­vad oma au­tod Kot­ka ben­sii­ni­jaa­ma juur­de tee äär­de ning sõi­da­vad lii­ni­bus­si­ga Tal­lin­nas­se, ena­mik au­to­de oma­ni­kest käib pea­lin­nas tööl. Ta­va­li­selt on töö­päe­va­del Lok­sa tee ää­res Kot­ka tank­la vas­tas küm­me­kond ma­si­nat või roh­kem.

Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar kom­men­tee­ris, et Kot­ka park­la ehi­tus­tööd olek­sid või­nud ala­ta va­rem, ent ae­ga võt­tis pro­jek­ti koos­kõ­las­ta­mi­ne maan­teea­me­ti­ga.