Ees­ti tä­na­vu­ne pa­rim ma­ni­küü­ri­te­gi­ja töö­tab Kuu­sa­lu val­las

91
SI­RET PA­DAR au­hin­na­ga­lal Ilu Pee­gel 2023. Fo­to Ed­mond Mäll

Kiius te­gut­se­va sa­lon­gi Nail­web küü­ne­teh­nik SI­RET PA­DAR päl­vis Ilu Pee­gel 2023 kon­kur­sil pa­ri­ma ma­ni­küü­ri­te­gi­ja tiit­li.
Kuu­sa­lu val­las Kiiu ale­vi­kus kuus aas­tat küü­ne­teh­ni­ku sa­lon­gi pi­da­nud Si­ret Pa­dar pos­ti­tas Fa­ce­boo­kis, et on mee­le­tult lii­gu­ta­tud, õn­ne­lik ja uh­ke, et te­ma te­ge­mi­si on mär­ga­tud – Ilu Pee­gel au­hin­na­ga­lalt tu­li ta ta­ga­si või­du­ga.

Te­gu on Ees­ti ilu­vald­kon­na töö­ta­ja­te tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­ga, mis toi­mus teist aas­tat. Kon­kur­si kor­ral­das fir­ma Tra­de­hou­se. Pa­ri­mad ilu­te­gi­jad va­li­ti 12 ka­te­goo­rias: mees­te­juuk­sur, nais­te­juuk­sur, kos­mee­tik, mas­söör, ju­mes­ta­ja, kul­mu­teh­nik, rips­me­teh­nik, pe­di­küü­ri te­gi­ja, küü­ne­teh­nik, ma­ni­küü­ri te­gi­ja, ilu­koo­li­ta­ja ja sa­long. Kan­di­daa­te esi­ta­ti kok­ku 4253.

Si­ret Pa­dar oli no­mi­nee­ri­tud pa­ri­ma küü­ne­teh­ni­ku ja pa­ri­ma ma­ni­küü­ri­te­gi­ja ka­te­goo­rias: „Pal­ju­des muu­des vald­kon­da­des on Ees­tis pa­ri­maid va­li­tud ju­ba aas­taid, ilu­te­gi­ja­tel va­rem sel­list tun­nus­tu­sü­ri­tust ei ol­nud. Taht­sin üri­tu­se­le min­na ja ja­ga­sin klien­ti­de­le in­fot kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­se koh­ta. Sain­gi kut­se ja läk­sin peo­le, aga oo­ta­ma­tu oli, et mind kut­su­ti ka­hel kor­ral la­va­le küm­ne no­mi­nen­di hul­ka. Tun­nus­tus ja aua­si oli ai­nu­ük­si seis­ta la­val nen­de tub­li­de, an­de­ka­te ja töö­ka­te nais­te kõr­val, kes kõik on või­tu väärt. Suur oli ül­la­tus, kui mind ühes ka­te­goo­rias kuu­lu­ta­ti võit­jaks.“

Ta üt­les, et ei tea, kes klien­ti­dest te­da kan­di­daa­diks esi­ta­sid, kuid on nei­le vä­ga tä­nu­lik. An­kee­dis tu­li li­sa­da kan­di­daa­di sot­siaal­mee­dia kon­to, ko­du­le­he aad­ress ning kir­jel­da­da, mil­li­seid töö­võt­teid ja -inst­ru­men­te ka­su­tab, ka ise­loo­mus­ta­da kan­di­daa­ti. Võit­ja väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel loe­ti kõi­ge­pealt et­te klien­ti­de kom­men­taa­re, lõ­puks öel­di ni­mi.

Kol­ga­kü­last pä­rit Si­ret Pa­dar on vii­ma­sed ka­hek­sa aas­tat ela­nud Kuu­sa­lus. Küü­ne­teh­ni­ku­na asus töö­le 12 aas­tat ta­ga­si, esial­gu töö­tas Tal­lin­nas, siis läks Soo­me. Seo­ses pe­re loo­mi­se­ga ko­lis Ees­tis­se ta­ga­si, oli li­gi kaks aas­tat lap­se­ga ko­du­ne ja kuus aas­tat ta­ga­si asu­tas oma fir­ma Olind­ra OÜ.

Ta kir­jel­das, et töö­ruu­mi lei­dis Kiiu ale­vi­kus en­di­ses Kiiu Soo­ne ma­jas. Es­malt oli töö­ruum all­kor­ru­sel, va­he­tult en­ne ko­roo­nat moo­dus­tas koos tei­se küü­ne­teh­ni­ku ja ka­he juuk­su­ri­ga ühi­se sa­lon­gi tei­sel kor­ru­sel.

„Tu­li­me ko­roo­naa­jast ke­nas­ti väl­ja, kuid siis sain ter­vi­se­rik­ke, olin viis kuud töölt ee­mal. Kui uues­ti töö­le asu­sin, ja­ga­si­me ruu­mid ja töö­ta­me eral­di,“ rää­kis ta.

Aas­ta ta­ga­si hak­kas Si­ret Pa­dar põ­hi­töö kõr­valt pak­ku­ma küü­ne­teh­ni­ku­te koo­li­tu­si, te­ma juur­de on tul­dud õp­pi­ma Saa­re­maalt, Val­gast, Soo­mest, mit­melt poolt lä­he­malt. Koo­li­tab pri­vaat­selt, oma sa­lon­gis.

„Sel­le vald­kon­na koo­li­ta­jaid on Ees­tis pä­ris pal­ju, ja­ga­tak­se tead­mi­si sel­lest, mis kel­le­le­gi so­bib ja mi­da os­kab. Küü­ne­teh­ni­ku ame­tit saab õp­pi­da Tal­lin­nas tee­nin­dus­koo­lis, aga ka ilu­vald­kon­na koo­li­tus­fir­ma­des. Mi­na õp­pi­sin es­malt ühes väi­ke­ses sa­lon­gis. Õp­pi­mas olen käi­nud li­gi 35 täiend­koo­li­tu­sel,“ sel­gi­tab ta.

Tun­nus­tust on tul­nud va­rem­gi – mul­lu su­vel osa­les ta vee­bi­põ­hi­sel rah­vus­va­he­li­sel kon­kur­sil, ku­hu tu­li saa­ta fo­tod. Esi­ko­ha saa­vu­tas küü­ne­teh­ni­ku sa­lon­gi­töö ka­te­goo­rias.

Si­ret Pa­dar: „Üs­na le­vi­nud on ste­reo­tüüp­ne suh­tu­mi­ne, et kui üli­koo­li ei lõ­pe­ta, siis küü­si võib lak­ki­da igaüks. Aga pä­ris nii ei ole, kon­ku­rent­si ta­se­me­le jõud­mi­ne nõuab suurt tööd, mi­nul ka ma­ga­ma­ta öid ja nut­mi­si. Olen vä­ga tä­nu­lik oma pe­re­liik­me­te­le, kes on mind ai­da­nud. Küü­ne­teh­ni­ku töö nõuab jär­je­pi­de­vat õp­pi­mist, sest teh­ni­kad ja va­hen­did uue­ne­vad kii­res­ti, tu­leb suu­ta kätt pul­sil hoi­da.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku Jo­ker peab sõp­rus­män­gu USA jalg­pal­lu­ri­te­ga
Järgmine artikkelPenin­gi rän­da­va paa­ris­män­gu­ka­ri­ka võit­sid GUI­DO TREES ja JEV­GE­NI PÕŠ­NÕI