Keh­ra koo­li õpe­ta­ja kor­ral­das las­te­le kee­le­kümb­lus­laag­ri

313
Kehra kooli 1. klassi lõpetanud lapsed õppisid suvelaagris eesti keelt eri tegevuste kaudu.

Keh­ra güm­naa­siu­mi muu­keel­se­test pe­re­dest pä­rit las­te kee­le­kümb­lusk­las­si õpe­ta­ja Kät­lin Takk korraldas oma õpilastele uue kooliaasta sissejuhatuseks eesti keele õppimiseks päevalaagri. Ta selgitas, et eriolukorra tõttu said tema klassi õpilapsed esimesel kooliaastal eestikeelses keskkonnas olla vähem ning on ka kogu suve olnud eesti keelest eemal.

Ke­va­del 1.c klas­si lõ­pe­ta­nud õpi­las­te ko­du­keel ei ole ees­ti keel. Õpe­ta­ja hin­nan­gul on ees­ti kee­le os­ku­se ta­se vä­ga eri­nev, mõ­ned rää­gi­vad pä­ris häs­ti, kuid on ka neid, kes mõis­ta­vad vaid ük­si­kuid sõ­nu, ku­na ko­dus ees­ti keelt üld­se ei osa­ta.

„Dis­tant­sõp­pe ajal te­gi­me iga päev vi­deo­tun­de, see­ga kuul­sid nad ees­ti keelt, kuid se­da oli vä­ga vä­he võr­rel­des sel­le­ga, mi­da koo­lis olek­sid õp­pi­nud,“ ütles Kätlin Takk.

Juu­nis õp­peaas­ta lõ­pe­ta­mi­sel uu­ris Kät­lin Takk lap­se­va­ne­ma­telt, kas ol­daks hu­vi­ta­tud kee­le­kümb­lus­laag­rist. Te­ma klas­si 18 õpi­la­sest osa­le­sid 3.-7. au­gus­ti­ni toi­mu­nud päe­va­laag­ris 14. Kaa­sa­ti 8 õpi­last Ala­ve­re koo­li 5.-7. klas­sist, kes aitasid ka nooremate juhendamisel.
Laag­ri­päe­vad kest­sid hom­mi­kul kel­la küm­nest kel­la nel­ja­ni pä­rast­lõu­nal, lõu­na­ta­ti koo­li söök­las, ku­na sa­mal ajal teh­ti seal süüa õpi­las­ma­le­vast osa­võt­jai­le.

Õpe­ta­ja sõ­nul oli ees­märk õp­pi­da keelt eri­ne­va­te te­ge­vus­te kau­du, li­saks saa­da uu­si os­ku­si-tead­mi­si. Kolm päe­va olid Keh­ra güm­naa­siu­mi algk­las­si­de ma­jas töö­toad, mi­da vii­sid lä­bi Keh­ra koo­li õpe­ta­jad: „Esi­me­sel päe­val oli pu­nu­tis­te ja pat­si­de õpi­tu­ba. Ku­na pal­jud lap­sed se­da en­di­selt ei os­ka, võt­si­me ees­mär­giks saa­da sel­geks tos­su­pael­te si­du­mi­se, sa­mu­ti pat­si pu­nu­mi­se. Järg­mis­tes õpi­tu­ba­des said lap­sed kuul­da ter­vis­li­kust toi­tu­mi­sest, ak­tiiv­se lii­ku­mi­se va­ja­lik­ku­sest, õp­pi­sid puls­si mõõt­ma, te­le­fo­ni­des ka­su­ta­ma liht­sa­maid prog­ram­me, et te­ha ilu­said fo­to­sid, te­ha une­näo­püüd­jaid, šo­ko­laa­di­kaar­ti ja di­sai­ni­da T-sär­ke.“

Nel­jas laag­ri­päev toi­mus Ala­ve­res, vii­ma­sel päe­val oli väl­ja­sõit Tal­lin­nas­se Sky­par­ki ja Sky­Lab tea­dus­kes­ku­ses­se.

Laag­ris oli Kät­lin Ta­ki­le abiks Keh­ra güm­naa­siu­mi abiõ­pe­ta­ja Alek­sei Kuz­min, kel­le ema­keel on ve­ne keel: „Va­li­sin ta ju­huks, kui lap­sed ei suu­da end ees­ti kee­les väl­jen­da­da, saa­vad Alek­seilt küsi­da ve­ne kee­les.“

Õpe­ta­ja tun­nis­tas, et oli õpi­las­te­ga üle pi­ka aja kok­ku saa­des eh­mu­nud, kui kehvaks oli jäänud nen­de ees­ti kee­le os­ku­s.

„Õn­neks tu­li neil õpi­tu ees­ti­keel­ses kesk­kon­nas uues­ti meel­de. Oli­me Alek­sei­ga kok­ku lep­pi­nud, et ta suht­leb las­te­ga ve­ne kee­les ai­nult äär­mi­sel va­ja­du­sel. Laa­ger üle­tas mu oo­tu­sed, lap­sed ava­ne­sid pä­ris pal­ju. Ei saa öel­da, et nä­da­la­ga hak­ka­sid kõik ees­ti kee­les rää­ki­ma, aga lap­sed olid roh­kem nõus seda proo­vi­ma. Paar õpi­last, kel­le pu­hul kart­sin, et dis­tant­sõp­pe tõt­tu on ta­ga­si­lan­gus vä­ga suur, ül­la­ta­sid vä­ga po­si­tiiv­selt,“ rää­kis Kät­lin Takk.
Ka las­telt ja nen­de va­ne­ma­telt sai ta po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det, soo­vi­ti, et sel­li­seid laag­reid teh­taks veel: „Mi­nu hu­vi oli oma õpi­las­te kee­le­ta­set pa­ran­da­da. Kui kee­le­kümb­lus on meie üks suund, võiks eesti kee­le õ­pet ehk ka val­la ta­san­dil kui­da­gi toe­ta­da.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. augustil
Järgmine artikkelPenin­gi mõis avas aas­ta­küm­ne­te jä­rel taas uk­sed