Bri­ti pia­nis­tid plaa­ni­vad JU­HAN TRUM­BI lau­lu te­ha maail­ma­kuul­saks

2566
Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­loo­ja JU­HAN TRUMP on kir­ju­ta­nud um­bes 100 las­te­lau­lu.

Bri­ti kla­ve­ri­duo ot­sis 11 aas­tat ta­ga­si kuul­dud me­loo­dia au­to­rit ning Fa­ce­boo­ki abil jõu­ti jä­li­le, et te­gu on Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja JU­HAN TRUM­BI lau­lu­ga.

Eel­mi­sel nä­da­lal ja­ga­sid bri­ti rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud kont­sert­pia­nis­tid, duo Wor­bey & Far­rell liik­med Ste­ven Wor­bey ja Ke­vin Fa­rell Fa­ce­boo­kis vi­deot, mil­les pa­lu­sid abi, et lei­da Tal­lin­nas üle küm­ne aas­ta ta­ga­si kuul­dud me­loo­dia au­to­rit. Nad ju­tus­ta­sid, et käi­sid siis Tal­lin­nas ja kuul­sid muu­si­ka­fes­ti­va­lil kah­te tüd­ru­kut laul­mas üht liht­sat, kuid ime­list lau­lu. Nad sal­ves­ta­sid esi­ne­mi­se te­le­fo­ni­ga, kuid sal­ves­tus pa­ra­ku ka­dus. Ku­na me­loo­dia jäi neil pä­he kõ­la­ma, ot­si­sid pia­nis­tid aas­taid sel­le au­to­rit, kuu­la­sid Ees­ti eri­ne­vaid lu­gu­sid, kuid jook­sid just­kui pea­ga vas­tu sei­na.

Eel­mi­sel nä­da­lal pos­ti­ta­sid nad Fa­ce­boo­ki en­dast vi­deo üles­kut­se­ga lei­da loo au­tor ning män­gi­sid sel­lest lü­hi­ke­se kat­ken­di, mis oli aas­taid pü­si­nud mee­les. Um­bes 20 000 ini­me­se abi­ga oli 24 tun­di hil­jem lau­lu pä­ri­to­lu tu­vas­ta­tud – tun­tud pia­nis­te vai­mus­ta­nud me­loo­dia on Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trum­bi kir­ju­ta­tud laul „Kui lap­se­põlv al­bu­mi­pil­ti­deks saab“.

Bri­ti pia­nis­tid STE­VEN WOR­BEY ja KE­VIN FA­RELL Fa­ce­boo­ki videos.

Lau­päe­val pos­ti­ta­sid Ste­ven Wor­bey ja Ke­vin Fa­rell Fa­ce­boo­ki uue vi­deo, mi­da oli es­mas­päe­va õh­tuks vaa­da­tud 25 000 kor­da. Nad tä­na­sid neid, kes ai­ta­sid kau­ni me­loo­dia au­to­ri­ni jõu­da ja kut­su­sid vaa­ta­jaid üles: „Kui tei­le meel­dib see me­loo­dia sa­ma pal­ju, kui mei­le, siis pa­lu­me, ja­ga­ge se­da, tee­me sel­le lau­lu kuul­saks.“

JU­HAN TRUMP: oo­ta­ma­tu, kuid meel­div
Uu­dis le­vis möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ku­lu­tu­le­na. Ku­na prae­gu kätt su­ru­da või õla­le pat­su­ta­da ei saa, oli Ju­han Trum­bi e-post­kast õn­ne­soo­videst ja tun­nus­tus­sõ­na­dest tul­vil, es­mas­päe­val te­le­fon mee­dia­väl­jaan­ne­te kõ­ne­dest nii „pu­na­ne“, et pä­ris kõi­ki kõ­ne­sid ta vas­tu võt­ta ei jõud­nud.

„See on mi­nu jaoks na­tu­ke oo­ta­ma­tu, ei osa­nud ar­ves­ta­da, et päe­va­pealt te­kib sel­li­ne mee­dia­kä­ra looga, mille ma kaks­küm­mend aas­tat ta­ga­si te­gin. Aga mui­du­gi on ala­ti to­re, kui si­nu loo­min­gut mär­ga­tak­se ja tun­nus­ta­tak­se. Olen rõõ­mus ja mee­li­ta­tud,“ lau­sus ta.

Lau­lu „Kui lap­se­põlv al­bu­mi­pil­ti­deks saab“, kir­ju­tas Ju­han Trump sa­jan­di­va­he­tu­se pai­ku: „See on üks vä­hes­test mi­nu lau­lu­dest, mis on sün­di­nud se­da­pi­di, et me­loo­dia oli en­ne ja siis tu­li tekst. Ta­va­li­selt võ­tan teks­ti et­te ja kir­ju­tan sel­le­le vii­si. Sel kor­ral oli mul paar-kolm vii­si, mil­le­le ei ol­nud teks­ti leid­nud. Võt­sin jul­gu­se kok­ku ja kü­si­sin Lee­lo Tung­lalt, kas ta kir­ju­taks sõ­nad. Ta oli lah­kes­ti nõus.“

2012. aastal ilmunud lastelauluplaat.

Ju­han Trump saa­tis lau­lu „Kui lap­se­põlv al­bu­mi­pil­ti­deks saab“ TV3 uu­te las­te­lau­lu­de kon­kur­si­le, kus see saa­vu­tas 2. ko­ha. Ta ise va­lis lau­lu nen­de hul­ka, mis il­mu­sid 2012. aas­tal te­ma las­te­lau­lu­de plaa­dil „Väi­ke laul sõb­ra­le“, mi­da on ni­me­ta­nud oma elu suu­ri­maks et­te­võt­mi­seks. Plaa­dil esi­tab lau­lu Ala­ve­rest pä­rit laul­ja Sand­ra Nurm­sa­lu, Ju­han Trump ni­me­tab te­ma esi­tust suu­re­pä­ra­seks. Sand­ra Nurm­sa­lu peab lau­lu ju­ba esi­me­sest inst­ru­men­taal­de­mo kuu­la­mi­sest ala­tes oma lem­mi­kuks lä­bi ae­ga­de, kii­dab Ju­han Trum­bi rik­ka­lik­ku ja kau­nist he­li­keelt.

Kok­ku on Ju­han Trump kir­ju­ta­nud um­bes 100 las­te­lau­lu, neist esi­me­sed ju­ba lap­seeas – esi­me­ne säi­li­nud laul on „Ema­ke­se­le“, mil on kir­ju­ta­tud algk­las­si­poi­si­na. Ju­han Trum­bi las­te­lau­lud on il­mu­nud nel­jas lau­li­kus, kaks esi­mest on väl­ja an­tud koos Too­mas Vol­li­ga, kaks järg­mist ük­si. Ta on loo­nud ka au­to­ri­lau­le, mi­da on esi­ta­nud koos abi­kaa­sa Mae Trum­bi­ga. Koos on väl­ja an­tud ka au­to­ri­lau­lu­de plaat „Öi­ne laul“.

Ku­na Ees­ti Au­to­ri­te Ühin­gu kau­du lae­kub aeg-ajalt Ju­han Trum­bi­le te­ma lau­lu­de esi­ta­mi­se eest ta­su, siis ta teab, kus ja kui pal­ju neid laul­dak­se, kui­gi au­to­ri­sea­dus üt­leb, et kui lau­lu ka­su­ta­tak­se pe­da­goo­gi­li­sel ees­mär­gil, ei ole au­to­ri­ta­su maks­mi­ne ko­hus­tus­lik.

JU­HAN TRUM­PI näi­dend „Mu­ku“

Ju­han Trump on kir­ju­ta­nud näi­te­män­ge ko­ha­li­ke­le trup­pi­de­le. Ka tä­na­vu ke­va­del, mil Raa­si­ku vald sai 28aas­ta­seks, pi­di Aru­kü­la rah­va­ma­ja näi­te­ring too­ma la­va­le te­ma kir­ju­ta­tud „Mu­ku“.

„See po­le lä­bi­va süžee­ga näi­dend, vaid pan­dud kok­ku Fa­ce­boo­ki gru­pi Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja pos­ti­tus­test,“ sel­gi­tas au­tor.

Mu­ku on Aru­kü­las sa­ge­li lon­kiv koer, kes on val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki-gru­pi kau­du tut­ta­vaks-tun­tuks saa­nud pal­ju­de­le gru­pi iga­päe­vas­te­le jäl­gi­ja­te­le: „Mu­ku on ilus ni­mi ning hul­ku­vad koe­rad on lüks pal­ju­dest tee­ma­dest, mis sealt Fa­ce­boo­ki-gru­pist on lä­bi käi­nud.“

Näi­den­di peap­roov oli 8. märt­sil. Ju­han Trump oli ko­hal ja män­gis eten­du­se bän­dis pil­li. Esie­ten­dus jäi ära, millal tuleb, ta ei tea: „Kui kuu­päe­va aru­ta­si­me, pak­kus kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas 13. märt­si. Mi­na mui­ga­sin, et kui esie­ten­dus on ree­del ja kol­me­teist­küm­nen­dal, siis lä­heb mi­da­gi kind­las­ti unt­su. Läks­ki.“

13. märt­sil al­gas Ees­tis eri­olu­kord. Raa­si­ku val­la sün­ni­päev on 12. märt­sil, kuid sel õh­tul oli Aru­kü­la rah­va­ma­jas Rak­ve­re teat­ri eten­dus.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. aprillil
Järgmine artikkelRegist­ree­ri­tud töö­tud sel aas­tal