Läi­ki­ma löö­dud va­nad sõi­du­kid te­gid Pe­nin­gi mõi­sas au­rin­ge

306
Lus­ti­sõi­dus osa­le­nud Opel Pe­nin­gi mõi­sa juu­res. Fo­to Ai­ki Haug

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 20. juu­lil võõ­rus­tas Pe­nin­gi mõis Tal­lin­na ja Har­ju­maa va­na­de au­to­de ja moo­tor­ra­tas­te lus­ti­sõi­tu.

2005. aas­tast saa­dik sõi­da­vad va­nad au­tod ja moo­tor­rat­tad maist sep­temb­ri­ni kord kuus tei­si­päe­va õh­tu­ti Tal­lin­na teh­ni­kaü­li­koo­li par­ki­mis­plat­si­le, et hu­vi­li­sed võik­sid neid imet­le­da. Jät­ku­na võe­tak­se et­te mõ­ne vaa­ta­mis­väär­su­se, muu­seu­mi või loo­dus­li­kult kau­ni pai­ga­ga tut­vu­mi­ne. See­kord vu­ras sa­da­kond sõi­du­kit Pe­nin­gi mõi­sa, mis kuu­lub Ar­vo Hau­gi­le, kes on samuti va­na­de au­to­de ja moo­tor­ra­tas­te kol­lekt­sio­nää­r.

„Pe­nin­gi mõis on äge koht, võr­rel­des to­si­na aas­ta ta­gu­se aja­ga on Ar­vo Haug koos abi­kaa­sa­ga seal pal­ju kor­da tei­nud,” lau­sus üks va­na­de sõi­du­ki­te­ga te­ge­le­ja­te eest­ve­da­jaid Ind­rek Sirk.

Ar­vo Haug rõõ­mus­tas kor­da­läi­nud et­te­võt­mi­se üle: „Mõ­ne­sa­ja meet­ri pik­ku­ne ring oli ju­ba sõi­du­keid täis, neid muud­kui tu­li ja lõp­pu pol­nud nä­ha. Üks­ki üri­tus po­le too­nud mõi­sa nii pal­ju kü­lae­la­nik­ke kui va­na­de au­to­de ja moo­tor­ra­tas­te lus­ti­sõit. Ko­ha­ti ei saa­nud end mõi­sa­ruu­mi­des üm­ber­gi pöö­ra­ta.”

Pe­nin­gi­le DKW moo­tor­rat­ta­ga sõit­nud Ind­rek Sirk rää­kis, et lus­ti­sõi­du kõi­ge va­nem au­to oli Ma­dis Kõr­vit­sa­le kuu­luv 1930. aas­ta Ch­rys­ler CJ, mil­le­le omis­ta­ti ori­gi­naa­li­lä­he­da­se taas­ta­mis­töö eest must numb­ri­märk. Kõi­ge va­ne­ma moo­tor­rat­ta, 1932. aas­ta Har­ley-Da­vid­so­ni­ga saa­bus Ur­mas Tee­aru Kurt­na moo­tor­rat­ta­muu­seu­mist.

Ar­vo Haug on pi­da­nud va­na­de sõi­du­ki­te kol­lekt­sio­nee­ri­mist heaks sõl­tu­vu­seks: „Mul oli pöö­ning moo­tor­rat­taid täis. Siis sain kaks ple­ki­hun­ni­kut, mil­lest ehi­ta­ti au­tod. Üks oli 1924. aas­ta Cit­roën, mis nüüd asub Tar­tus era­muu­seu­mis. Tei­se, 1927. aas­tast pä­rit Amee­ri­ka tõl­dau­to, kuue­si­lind­ri­li­se Wil­lys-Over­land Whi­pet­ti­ga käin prae­gu epu­ta­mas.”

Lus­ti­sõi­dust osa­le­ja­te­le val­mis­ta­ti mõi­sas õh­tu­söök, kor­ral­da­jad võt­sid köö­gi­toim­kon­na kaa­sa. „Üri­tus pü­sib elus see­pä­rast, et on häs­ti kor­ral­da­tud,” üt­les Ar­vo Haug.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu oma män­gu­film
Järgmine artikkelAva­tud ta­lu­des käis nä­da­la­va­he­tu­sel Ida-Har­ju­maal pal­ju rah­vast