AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed jät­kab jäät­me­vedu Kuu­sa­lu val­las

48

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ju­ha­tu­se lii­ge Bru­no Tam­ma­ru all­kir­jas­ta­sid 2022. aas­ta lõ­pus Kuu­sa­lu val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo kont­ses­sioo­ni and­mi­se le­pin­gu muu­da­tu­se – et­te­võ­te jät­kab kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nu­se osu­ta­mist Kuu­sa­lu val­las ku­ni uue ve­da­ja sel­gu­mi­se­ni ja te­ma­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni. Le­ping ASi­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed oleks mui­du lõp­pe­nud 31. det­semb­ril 2022, kuid uue ve­da­ja leid­mi­seks ei ole veel han­get kor­ral­da­tud.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss loo­dab, et rii­gi­han­ge kuu­lu­ta­tak­se väl­ja jaa­nua­ri lõ­pus või veeb­rua­ri al­gu­ses ning uus ve­da­ja võiks tee­nu­se­ga alus­ta­da ke­va­del. Ku­ni sel­le aja­ni toi­mub jäät­me­ve­du Kuu­sa­lu val­las se­nis­te tin­gi­mus­te ja hin­da­de alu­sel.

Suu­rim muu­da­tus seo­ses Kuu­sa­lu val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga on, et jäät­me­hool­du­se kor­ral­dus­lik­ke üle­san­deid hak­kas ala­tes jaa­nua­rist 2023 täit­ma MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 16. no­vemb­ri 2022 is­tun­gil 16 poolt- ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga osa­le­da liik­me­na MTÜs Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Kuu­sa­lu vald võe­ti MTÜ liik­meks Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul. Kuu­sa­lu val­lal tu­leb MTÜ­le ta­su­da liik­me­mak­su aas­tas 1,20 eu­rot iga rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud ela­ni­ku koh­ta. Sa­ma pal­ju mak­sa­vad liik­me­mak­su ka MTÜ tei­sed liik­med.

MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus juht Rait Pi­hel­gas sel­gi­tas Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu no­vemb­ri is­tun­gil, et MTÜ näol on te­gu kom­pe­tent­si­kes­ku­se­ga, kes saab ol­la val­la­va­lit­su­se kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le toeks eri­ne­va­te jäät­me­hool­dus­kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel või ka vaid­lus­tes jäät­me­ve­da­ja­te­ga: „MTÜ või­mal­dab lee­ven­da­da kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti töö­mah­tu ning pa­kub vald­kon­nas­pet­sii­fi­kast tu­le­ne­vaid tead­mi­si ja ko­ge­mu­si. Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­ses on koos ju­hi­ga viis töö­ta­jat.“

Uus rii­gi­han­ge kor­ral­da­tak­se koos­töös, prae­gu käib han­ke tin­gi­mus­te koos­ta­mi­ne. MTÜ spet­sia­lis­tid olid sü­gi­sel abis ka Kuu­sa­lu val­la uue jäät­me­hool­du­sees­kir­ja koos­ta­mi­sel.

Ala­tes jaa­nua­rist 2023 keh­tib Kuu­sa­lu val­las uus jäät­me­hool­du­sees­ki­ri, mil­le vo­li­ko­gu kin­ni­tas 15 poolt- ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga 14. det­semb­ri is­tun­gil.

Mar­gus Kirss kommenteeris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et jäät­me­hool­du­sees­kir­jas sä­tes­ta­tu võe­tak­se jäät­me­ve­da­ja han­ke tin­gi­mus­te koos­ta­mi­se alu­seks. Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ja ol­mep­rü­gi äraand­mi­se täp­se­mad nõu­ded mää­ra­tak­se rii­gi­han­ke tin­gi­mus­te­ga.

„Sel­li­ne oli val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni sei­su­koht, ko­mis­jon on jäät­me­hool­du­sees­kir­ja ja jäät­me­ve­da­ja rii­gi­han­ke tin­gi­mu­si aru­ta­nud mit­mel kor­ral, koo­so­le­ku­tel on osa­le­nud tei­sed­ki vo­li­ko­gu­liik­med, kes on tee­ma vas­tu hu­vi tund­nud. Jäät­me­hool­du­sees­ki­ri täp­sus­tab bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te ko­gu­mist ja tin­gi­mu­si ning jäät­me­te üleand­mi­se ko­hus­tu­sest hooa­ja­li­se va­bas­ta­mi­se me­net­lust. Vastavalt korraldatud jäätmeveo hanke projektile on kohustuslik ära anda biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ja olmejäätmeid. Teis­te jäät­me­te osas on jäät­me­val­da­ja ot­sus­ta­da, kui­das ta ko­gub ja ära an­nab. Pa­be­rit, klaa­si ja pa­ken­deid saab viia ava­li­kes­se ko­gu­mis­koh­ta­des­se, kuid te­kib ka või­ma­lus tel­li­da nen­de jaoks kon­tei­ne­rid en­da kin­nis­tu­le, sel ju­hul tu­leb kin­nis­tuo­ma­ni­kul ta­su­da kon­tei­ne­ri­te eest ren­ti. Jäät­me­te üleand­mi­se ko­hus­tu­sest va­bas­tas hooa­ja­li­selt se­ni val­la­va­lit­sus, uue ees­kir­ja ko­ha­selt ot­sus­tab val­la­va­lit­su­se vas­tav amet­nik,“ sõ­nas ta.

Jäät­me­hool­du­sees­kir­jas on bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te koh­ta kir­jas, et neid to­hib tek­ke­ko­hal kom­pos­ti­da ti­hea­sus­tus­tes kor­ter­ma­ja­de, ük­sik- ja ri­dae­la­mu­te kin­nis­tu­tel ja ha­jaa­sus­tu­ses kõi­gi ela­mu­tüü­pi­de­ga kin­nis­tu­tel vas­ta­valt sä­tes­ta­tud nõue­te­le. Kom­post­rid ja au­nad pea­vad paik­ne­ma naa­ber­kin­nis­tust vä­he­malt 2 meet­ri kau­gu­sel, kui naab­rid ei le­pi kok­ku tei­si­ti, ega to­hi asu­da puur­kae­vu sa­ni­taar­kait­sea­lal.

Kui ei ole või­ma­lik kom­pos­ti­da, peab kin­nis­tul ole­ma vas­tav ko­gu­mis­ma­hu­ti ja bio­jäät­meid tu­leb üle an­da sa­ge­du­se­ga, mis väl­dib ma­hu­ti üle­täi­tu­mist, lõh­na­häi­rin­gu­te te­ket, kah­ju­ri­te le­vi­kut ja ümb­rus­kon­na reos­tust. Aia- ja hal­jas­tus­jäät­med tu­leb sel ju­hul üle an­da jäät­me­jaa­ma, muus­se nõue­te­ko­ha­ses­se ko­gu­mis­koh­ta või kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu tõs­tis Ani­ja val­la­juh­ti­de pal­ka
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­li­kel lii­ni­del jät­ka­vad se­ni­sed ve­da­jad