Voli­ko­gu tõs­tis Ani­ja val­la­juh­ti­de pal­ka

60
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 22. det­semb­ri is­tun­gil ot­sus­ta­ti mää­ra­ta val­la­va­nem Rii­vo Noo­re töö­ta­suks ala­tes 1. jaa­nua­rist 3850 eu­rot ning val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­se liik­me Priit Va­ba­mäe pal­gaks 2900 eu­rot kuus. Eel­mi­sel aas­tal oli val­la­va­ne­ma palk 3300, val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­se liik­me töö­ta­su 2500 eu­rot kuus.

Is­tun­git vallavanema palga aru­te­lu ajal juh­ti­nud vo­li­ko­gu va­nim lii­ge Too­mas Tõ­ni­se rää­kis, et sur­ve pal­ga­tõu­su­le on igas vald­kon­nas mär­ki­mis­väär­ne ning riik on ka­van­da­nud ha­ri­dus­süs­tee­mis vä­ga olu­list pal­ga­tõu­su. Ta li­sas, et võr­rel­des naa­ber­val­da­de­ga on Ani­ja val­la­va­ne­ma töö­ta­su üks ma­da­la­maid ning jääb olu­li­selt ma­ha val­da­dest, kus maks­tak­se val­la­va­ne­ma­le 4000-5000 eu­rot kuus.

Vo­li­ko­gu lii­ge Ma­rek Suik mär­kis, et sel­li­sed pal­ga­numb­rid on suu­re­ma sis­se­tu­le­ku­ga oma­va­lit­sus­tes, naa­ber­val­da­des on val­la­va­ne­ma kuu­palk 3300-3500 eu­rot. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku – ku­na 2023. aas­ta val­laee­lar­ve on vä­ga pin­ge­li­ne, keh­tes­ta­da val­la­va­ne­ma uueks pal­gaks 3650 eu­rot kuus.

Ka Trii­nu Al­li­pe­re oli väik­se­ma pal­ga­tõu­su poolt: „Tu­le­tan meel­de, kui sel­le koos­sei­su­ga alus­ta­si­me, tõst­si­me val­la­va­ne­ma pal­ka avan­siks ju­ba li­gi 300 eu­rot, nüüd­ne tõus 550 eu­rot on pret­se­den­di­tu – nii suurt val­la­va­ne­ma pal­ga­tõu­su ei ole Ani­ja val­la aja­loos va­rem ol­nud.“

Ta pa­lus vo­li­ko­gu liik­me­tel veel kord mõel­da, kas prae­gusel ras­kel ajal, kui val­las te­hak­se si­su­li­selt kär­pe-ee­lar­vet, on või­ma­lik lu­ba­da nii suurt pal­ga­tõu­su ning te­gi et­te­pa­ne­ku tõs­ta val­la­va­ne­ma töö­ta­su sa­ma pal­ju, kui tõu­seb val­la­va­lit­su­se teis­tel töö­ta­ja­tel ehk 300 eu­rot kuus.

Too­mas Tõ­ni­se kü­sis, kas val­la­va­ne­ma ka­van­da­tav pal­ga­tõus 16,6 prot­sen­ti on võr­rel­des teis­te töö­ta­ja­te töö­ta­su­de tõu­su­ga pro­port­sio­naal­ne. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen vas­tas, et prot­sen­tuaal­selt on val­la­va­ne­ma töö­ta­su tõus väik­sem, sum­ma­li­selt suu­rem.

Ma­rek Sui­gi et­te­pa­ne­kut toe­ta­sid vo­li­ko­gu 6 lii­get, vas­tu olid 9, Trii­nu Al­li­pe­re et­te­pa­ne­ku poolt olid 4, vas­tu 11 vo­li­nik­ku. 9 poolt- ja opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va 6 vo­li­ni­ku vas­tu­hää­le­ga kin­ni­ta­ti val­la­va­nem Rii­vo Noo­re töö­ta­suks 3850 eu­rot kuus. Ame­tiau­to­ga teh­tud sõi­tu­de kü­tu­se­ku­lu li­mii­diks mää­ra­ti val­la­va­ne­ma­le 370 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja asee­si­mees Mar­gus Nõl­vak, kel­le iga­kui­se ta­su suu­rus sõl­tub val­la­va­ne­ma töö­ta­sust, taan­da­sid end aru­te­lust ja hää­le­tu­sest. Vo­li­ko­gu esi­me­he ta­su on Ani­ja val­las 50 prot­sen­ti val­la­va­ne­ma pal­gast, ehk 2023. aas­tal 1925 eu­rot kuus, asee­si­me­he ta­su on 10 prot­sen­ti vo­li­ko­gu esi­me­he töö­ta­sust ehk ala­nud aas­tal 192,50 eu­rot kuus.

Val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­se liik­me, abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe töö­ta­suks kin­ni­ta­ti 11 poolt- ja 6 vas­tu­hää­le­ga 2900 eu­rot kuus, Ma­rek Sui­gi et­te­pa­ne­kut mää­ra­ta pal­gaks 2800 eu­rot, toe­ta­sid 6 ja vas­tu olid 11 lii­get. Ame­tiau­to­ga teh­tud sõi­tu­de kü­tu­se­ku­lu kuu­li­mii­di suu­ru­seks mää­ra­ti val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­se­le liik­me­le 58 eu­rot. Ma­rek Suik te­gi et­te­pa­ne­ku ümar­da­da kü­tu­se­li­mii­ti 60 eu­ro­ni, kuid see ei leid­nud vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust.

Eelmine artikkelAni­ja val­las tõu­sis hool­da­ja­toe­tus
Järgmine artikkelAS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed jät­kab jäät­me­vedu Kuu­sa­lu val­las