Aru­kü­las käis Maal Ela­mi­se Päe­val rah­vas­ti­ku­mi­nis­ter

391
Rah­vas­ti­ku­mi­nis­ter RII­NA SOL­MAN (pa­re­mal) kin­kis Maal Ela­mi­se Päe­val Hel­le­ma ta­lu kü­las­ta­des pe­re­nai­se­le AN­NE EEN­PA­LU­LE (va­sa­kul) vai­ba.

Lau­päe­val, 26. sep­temb­ril toi­mus Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant al­ga­tu­sel teist aas­tat Maal Ela­mi­se Päev, mil­le ees­märk on ai­da­ta lin­nai­ni­mes­tel lei­da oma­le so­bi­vat elu­pai­ka maal.

Tä­na­vu osa­le­sid Ees­ti 18 val­da, ka Raa­si­ku ja Ani­ja vald.

Raa­si­ku val­las käis Maal Ela­mi­se Päe­val rah­vas­ti­ku­mi­nis­ter Rii­na Sol­man, kes koos Isa­maa nais­ko­gu liik­me­te­ga kü­las­ta­sid Aru­kü­las Hel­le­ma ta­lu ning Ei­no Roo­siok­sa lin­nu­par­ki. Val­la­ma­jas võt­sid Maal Ela­mi­se Päe­va­le tul­nuid vas­tu val­la­va­nem And­re Sepp ja amet­ni­kud, val­la eri pai­gus toi­mu­sid spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tu­sed, ava­tud olid rah­va­ma­jad ja raa­ma­tu­ko­gud. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ju­hi Ga­ri­na Too­min­ga­se eest­ve­da­mi­sel toi­mus val­las bus­sieks­kur­sioon, koos Hen­ri Ree­de­ri­ga viis ta Aru­kü­la aed­lin­nas lä­bi kaks ja­lu­tus­käi­ku tee­mal „Kuul­su­sed Aru­kü­la män­di­de all“.

Ani­ja val­la rah­va­ma­ja­des tut­vus­ta­sid sel päe­val end val­la­asu­tu­sed, ko­ha­li­kud et­te­võt­ted ja MTÜd. Ava­tud olid ka Ani­ja mõis, Aeg­vii­du loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus ning loo­mak­lii­nik, Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poo, Voo­se Päi­ke­se­ko­du, Ala­ve­re las­teaed, Aa­ve­re ta­lu­res­to­ran Re­lais Lii­mock.

„Päe­va jook­sul käis neis koh­ta­des kok­ku li­gi 400 ini­mest,“ üt­les val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Kui­gi kü­las­ta­jaid ja­gus, tõ­de­sid Maal Ela­mi­se Päe­va eest­ve­da­jad Ani­ja ja Raa­si­ku val­las, et suur osa olid ko­ha­li­kud ela­ni­kud, tal­lin­la­si käis oo­da­tust vä­hem. Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu, kes päev va­rem ve­ne­keel­ses raa­dio­saa­tes kut­sus lin­la­si maa­le, ar­vas, et üri­tust tul­nuks te­le­ka­na­li­tes roh­kem rek­laa­mi­da. El­vis Hru­pa mär­kis, et ehk ta­suks edas­pi­di ühen­da­da Maal Ela­mi­se Päev su­vel toi­mu­va Ava­tud Ta­lu­de Päe­va­ga.

Eelmine artikkelMARIA AN­TONS-VAL­NER aval­das fän­ni­de abil luu­le­raa­ma­tu „Elu(luu)le“
Järgmine artikkelSõnumitoojas 30. septembril