Sõnumitoojas 30. septembril

441
 • Ani­ja val­las pan­di vii­ru­se tõt­tu kaks las­teaia­rüh­ma kin­ni;
 • AIVAR KARI ei ole enam Kehra päästekomando pealik;
 • Voo­se kü­las ava­ti FRED JÜS­SI auks pink;
 • Anija vald noorsoo-töö spetsialistita;
 • Aru­kü­la näi­te­ring tõi la­va­le val­lae­la­ni­ke sõ­na­võ­tud sot­siaal­mee­dias;
 • Aru­kü­la staa­dio­nil joos­ti lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te toe­tu­seks;
 • Aru­kü­las käis Maal Ela­mi­se Päe­val rah­vas­ti­ku­mi­nis­ter;
 • Raasiku valla ajalookonverents;
 • Raasiku Paju tänava remondib InfraRoad;
 • Elu­pääst­ja me­da­li said MA­DIS PRAKS ja KAU­PO PAR­VE Kuu­sa­lu val­last, PIIA MAI RÜH­KA ja VEI­KO VO­LAR Raa­si­ku val­last;
 • Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du su­le­tak­se aas­ta lõ­pus;
 • Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär lah­kub ame­tist;
 • Ka­ber­la tu­le­tõr­je­ma­hu­tit hak­kab pai­gal­da­ma AS Ter­rat;
 • Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja 115. sün­ni­päe­va pi­du;
 • MARIA AN­TONS-VAL­NER aval­das fän­ni­de abil luu­le­raa­ma­tu „Elu(luu)le“;
 • Lii­va laa­dal oli mul­lu­sest kolm kor­da roh­kem rah­vast;
 • MIA MA­RIA LIPS­MÄE on Op­ti­mis­ti pur­je­kal Ees­ti pa­rim neiu;
 • Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt läks sü­gi­sel ak­tiiv­selt käi­ma.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 7. oktoobril.