Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­nil uus koos­seis

245
Raasiku vald.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni koos­sei­su. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma üt­les, et ope­ra­tiiv­su­se ta­ga­mi­seks on hea, kui ko­mis­jo­nis on val­la­ma­ja töö­ta­jad. Ku­na osa ko­mis­jo­ni koos­sei­sust on val­la­va­lit­su­sest lah­ku­nud või lah­ku­mas, te­gi ta et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta ko­mis­jo­ni liik­me­teks Kat­rin Ve­ne, Rii­na Rand, Ka­lev Laast ja Kät­lin Pee­gel, asen­dus­liik­meks Anu Nõl­ve. Ko­mis­jo­ni esi­mees on Gun­nar Nuu­ma.