Aru­kü­las ava­ti Ruk­ki­lil­le las­teaia juur­dee­hi­tus

238
Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­sel lõi­ka­sid süm­bool­se lin­di lä­bi kauaaeg­ne di­rek­tor KA­RIN REIS­KA, Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM ja Tes­ron Ehi­tu­se töö­de­ju­ha­ta­ja MAR­TIN PUHM.

Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill di­rek­tor Ka­rin Reis­ka ni­me­tas nel­ja­päe­va, 26. maid las­teaia jaoks vä­ga täht­saks päe­vaks, sest mul­lu su­vel alus­ta­tud juur­dee­hi­tus on jõud­nud fi­ni­šis­se ja las­teaed saa­nud juur­de vä­ga va­ja­li­kud ruu­mid ka­he uue rüh­ma ava­mi­seks ning suu­re saa­li. Va­he­ta­ti ko­gu hoo­ne küt­te­süs­tee­mid, re­mon­di­ti ühe tii­va ko­ri­do­rid ning juur­dee­hi­tu­se saa­nud tii­va alu­mi­ne kor­rus.

„Loo­da­me, et nüüd on las­teaias ka tal­vel soe,“ sõ­nas Ka­rin Reis­ka ja soo­vis las­teaia­pe­re­le õn­ne uu­tes ruu­mi­des toi­me­ta­mi­seks. Koos te­ma­ga lõi­ka­sid las­teaia si­se­hoo­vis juur­dee­hi­tu­se saa­nud tii­va sis­se­pää­su ees süm­bool­se lin­di lä­bi Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem ja ehi­ta­ja, OÜ Tes­ron Ehi­tus töö­de­ju­ha­ta­ja Mar­tin Puhm. Lin­ti hoid­sid Pii­be­le­he rüh­ma lap­sed, kel­lel oli kaks päe­va hil­jem uues saa­lis lõ­pu­pi­du.

Pä­rast ring­käi­ku las­teaia uu­tes ruu­mi­des tä­nas val­la­va­nem Ka­rin Reis­kat ning las­teaia ma­jan­dus­ju­ha­ta­jat Hel­ve Tei­not lil­le­kim­bu­ga. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad an­dis Raul Siem Tes­ron Ehi­tu­se ju­hi­le Kaa­rel Run­ta­li­le, oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet tei­nud P.P. Ehi­tus­jä­re­le­val­ve OÜ esin­da­ja Ur­mas Tam­me­mäe­le ning ak­tiiv­se ja pü­hen­du­nud kaa­sa­bi eest juur­dee­hi­tu­se val­mi­mi­sel ka val­la­vo­li­ko­gu liik­me­le Ivar Vil­ber­gi­le.

Ka­rin Reis­ka ja Hel­ve Tei­no tä­na­sid oma suu­ri­maid abi­li­si ehi­tus- ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve et­te­võ­te­test, val­la­va­lit­su­sest ja vo­li­ko­gust ning si­se­ku­jun­da­ja Anu Too­mi.

„See hoo­ne on mõel­dud val­la kõi­ge väik­se­ma­te­le. Tä­nu juur­dee­hi­tu­se­le saa­vad sü­gi­sel veel kaks rüh­ma ava­da uk­sed ja ol­la uu­te­le kas­van­di­ke­le tei­ne ko­du. Kui mi­na õp­pi­sin alus­ha­ri­dust, ni­me­ta­ti asu­tust, kus olid sõi­me- ja aia­rüh­mad, las­te­päe­va­ko­duks. Nüüd on see liht­salt las­teaed, kui­gi te­ge­li­kult on nä­da­las viiel päe­val pä­ris pik­ki tun­de las­te­le ko­du. Ai­täh kõi­ki­de­le vae­va­nä­gi­ja­te­le sel­le suu­re pa­nu­se eest,“ lau­sus di­rek­tor.

Ter­son Ehi­tu­se juht Kaa­rel Run­tal kin­kis las­teaia­le süm­bool­se alu­se­le kin­ni­ta­tud võt­me, vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg, kes on ka Ruk­ki­lil­le hoo­le­ko­gu lii­ge, pal­li­män­gu­de pal­lid. Ta mee­nu­tas, et las­teaia laien­da­mi­se idee tu­li sel­lest, et igal lõ­puak­tu­sel on pi­da­nud poo­led ini­me­sed ole­ma ko­ri­do­ris või õues, sest saal oli väi­ke ja pa­lav. Sa­mas saa­lis pi­did lap­sed ka võim­le­ma. Sel­le eest, et nüüd on las­tel või­ma­lik spor­ti­da ava­ras saa­lis, tä­nas Ivar Vil­berg Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kol­me koos­sei­su – üle-eel­mi­se ajal kir­ju­ta­ti las­teaia juur­de-
e­hi­tus aren­gu­ka­vas­se, eel­mi­se ajal alus­ta­ti ehi­ta­mist ja prae­gu­ne val­la­va­lit­sus tõm­bas ehi­tu­se­le joo­ne al­la.

Kauaaeg­ne di­rek­tor jõu­dis ava­da 9 rüh­ma ruu­mid
Ka­rin Reis­ka lõi­kas möö­du­nud nä­da­lal Aru­kü­la las­teaias lin­ti lä­bi vii­mast kor­da. 1. juu­nist on ta pen­sio­nil. Kui ka va­rem sa­mas las­teaias töö­ta­nud Ka­rin Reis­ka Ruk­ki­lil­le 1993. aas­tal juh­ti­ma hak­kas, oli seal ne­li rüh­ma. Üks tiib oli Aru­kü­la koo­li algk­las­si­de ka­su­tu­ses, osa­des ruu­mi­des asus am­bu­la­too­rium.

„Sel­le­pä­rast, et rüh­mi oli vä­he, jul­ge­sin ame­ti vas­tu võt­ta. Aga nen­de aas­ta­te jook­sul olen siin ava­nud viien­da, kuuen­da, seits­men­da, ka­hek­san­da, ühek­san­da, küm­nen­da ja ühe­teist­küm­nen­da rüh­ma. Nüüd, kui ava­tak­se 12. ja 13. rühm, oli pi­kem va­he, eel­mi­se rüh­ma ava­si­me 2014. aas­tal,“ rää­kis ta.

Tei­si­päe­val, 31. mail soo­vis las­teaia­pe­re se­ni­se­le di­rek­to­ri­le head pen­sio­ni­põl­ve. Ka­rin Reis­kat tä­na­sid esi­ne­mis­te­ga uues saa­lis kõi­ki­de rüh­ma­de lap­sed, iga rühm te­gi tal­le ka kaar­di. Kol­ma­päe­val tä­na­vad li­gi 40 aas­tat Aru­kü­la las­teaias töö­ta­nud ja seal peaae­gu 30 aas­tat di­rek­to­ria­me­tit pi­da­nud Ka­rin Reis­kat Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se, hoo­le­ko­gu, val­la teis­te al­la­su­tus­te ju­hid ning las­teaia kauaaeg­sed ja en­di­sed töö­ta­jad. Val­la­va­lit­sus tä­nab Ka­rin Reis­kat tä­nu­kir­ja ja ra­ha­li­se pree­mia­ga.

„Ka­rin on ol­nud fan­tas­ti­li­ne di­rek­tor, vä­ga inim­lik ja to­hu­tult pü­hen­du­nud juht. Vä­ga ava­tud, tun­neb kõi­ki kaht­sa­da last, nen­de va­ne­maid ja va­na­va­ne­maid­ki. Ta on tei­nud siin oma elu­töö. Siin po­le koh­ta ka­het­su­seks ega kur­vas­tu­seks, vaid ai­nult ra­hu­lo­luks ja tun­nus­tu­seks,“ üt­les Ruk­ki­lil­le õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Anu Mee­li­mäe.

Las­teaia hoo­le­ko­gu ja kol­lek­tii­vi et­te­pa­ne­kul va­li­ti Ka­rin Reis­ka 2008. aas­tal Har­ju­maa aas­ta õpe­ta­jaks, paar aas­tat ta­ga­si hää­le­tas ko­du­kan­di rah­vas Ruk­ki­lil­le ju­hi sa­jan­di 100 aru­kü­la­la­se hul­ka.

Eelmine artikkelAlgk­las­si­de üle­rii­gi­li­ne teat­ri­fes­ti­val
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. juunil