Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon

73
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis 25. mai is­tun­gil re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Enn Kirs­ma­ni 4 ja asee­si­me­heks EK­RE ni­me­kir­jast Ar­nold Tuur­maa 3 poolt­hää­le­ga. Va­li­mis­tel osa­le­sid vo­li­ko­gu 19 liik­mest 9, kaks va­li­mis­se­de­lit olid keh­te­tud. Kol­me­liik­me­li­se re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­meks va­li­ti 9 poolt­hää­le­ga val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Opo­sit­sioon oli re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­mi­se ajaks is­tun­gilt lah­ku­nud. Kui­gi va­li­mis­tel osa­les al­la poo­le vo­li­ko­gu koos­sei­sust, kin­ni­ta­ti is­tun­gil, et va­li­mi­ne oli sea­dus­pä­ra­ne, sea­dus ei nõua re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­mi­sel koos­sei­su hääl­tee­na­must. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­ti­de ja liik­me­te va­li­mi­sed on no­vemb­ris ame­tis­se asu­nud uue vo­li­ko­gu is­tun­gi­te päe­va­kor­ras ol­nud mit­mel kor­ral. Märt­si lõ­pus ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­tud Maar­ja Mets­tak as­tus sa­mal is­tun­gil ame­tist ta­ga­si, sest opo­sit­sioon soo­vis, et ko­mis­jon oleks kuue­liik­me­li­ne, 4 koh­ta kuu­luks opo­sit­sioo­ni­le ja 2 koa­lit­sioo­ni­le, ent Ühi­se Ko­du ja EK­RE koa­lit­sioon sel­le­ga ei nõus­tu­nud.

Eelmine artikkelAlgk­las­si­de üle­rii­gi­li­ne teat­ri­fes­ti­val
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. juunil