Aru­kü­la uus pääs­te­de­poo val­mib mai al­gu­seks

235
Aru­kü­la uus pääs­te­de­poo, ku­hu ko­lib ka OÜ Ra­ven, on ka­tu­se all. Puu­du on veel ga­raažiuk­sed ning te­ha si­se­töid. Fo­to Ser­gei Ki­vi

„Tu­leb üks uh­ke hoo­ne vä­ga kaa­saeg­se pääs­te­de­poo­ga, kus ka Ra­ven saab en­da­le uued kon­to­ri­ruu­mid,“ sõ­nas OÜ Ra­ven te­gev­juht SER­GEI KI­VI.

Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu pääs­te­ga­raaži uus hoo­ne, kus saab kon­to­ri­ruu­mid ka val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven, ra­ja­tak­se Sü­gi­se tä­nav 2b krun­di­le, mis asub Aru­kü­la kat­la­ma­ja kõr­val. De­poo­hoo­ne val­mib ka­van­da­tust hil­jem, mai al­gu­seks.

OÜ Ra­ven te­gev­juht Ser­gei Ki­vi sel­gi­tas, et esialg­ne täh­taeg oli märt­sis, kuid ehi­tus­fir­ma AS Evi­ko taot­les jaa­nua­ris ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud olu­kor­ra tõt­tu täh­ta­ja pi­ken­da­mist ühe kuu võr­ra. Ku­na le­ping ei või­mal­da täh­ta­ja pi­ken­da­mist kaks kor­da, ot­sus­ta­ti igaks ju­huks pi­ken­da­da ka­he kuu võr­ra ehk 5. mai­ni.

„Prae­gu lä­heb ehi­tus ju­ba üs­na le­pa­se ree­ga ja usun, et reaal­ne on jõu­da töö­de­ga val­mis ap­ril­li lõ­puks. Osa­li­selt köe­tak­se hoo­net ju­ba oma küt­te­süs­tee­mi­ga, käi­vad vii­mist­lus­tööd. Osa­des ruu­mi­des on sei­nad vär­vi­tud, mõnes värvimata, ku­na kõik kaab­lid po­le pai­gal­da­tud ja sein­tes­se pei­de­tud. Lae­kar­kas­sid on pai­gas, kuid ka­te veel puu­du. Ak­nad ja vä­li­suk­sed on ees, ga­raažiuk­sed on pai­gal­da­ma­ta,“ rää­kis Ser­gei Ki­vi.

Sand­wich- ehk ple­ki­ga kae­tud soo­jus­ta­tud pa­nee­li­dest de­poo-kon­tor ehi­ta­tak­se krun­di­le, kus va­rem olid Aru­kü­la va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te tu­le­tõr­jeau­to­de hoid­mi­seks va­nad ga­raažid ja abi­hoo­ne, need lam­mu­ta­ti. Uue ka­he­kord­se hoo­ne pro­jek­tee­ri­mi­sel võe­ti alu­seks Mis­so pääs­te­de­poo, ka pro­jek­tee­ri­ja on sa­ma. Aru­kü­la de­poos-kon­to­ris on pin­da üle 400 ruut­meet­ri. Üh­te os­sa tu­leb tu­le­tõr­je­de­poo koos riie­tus- ja pe­su- ning lao­ruu­mi­de­ga. Tei­sele poo­le tehakse Ra­ve­ni kon­tor nel­ja toa ja paa­ri ga­raažibok­si­ga. Ülakor­ru­sel hakkab olema ühis­ka­su­tu­ses tu­ba nõu­pi­da­mis­te ja koo­li­tus­te lä­bi­vii­mi­seks.

Tu­le­tõr­jeü­hin­gu pääs­te­teh­ni­ka vii­di sü­gi­sel aju­ti­selt ühe ko­ha­lik­ku et­te­võt­te ga­raaži. Ühin­gu juht Jaak Laa­nis­to aval­das too­kord loo­tust, et kül­ma­de tu­le­kuks on uues hoo­nes üks ga­raažiboks se­da­võrd val­mis, et pääs­teau­tod saab sin­na viia. Nii ei läi­nud ning det­semb­ris tu­li see­tõt­tu Aru­kü­la pääs­te­au­to kok­ku­lep­pel pääs­te­ame­ti­ga aju­ti­selt ar­velt ma­ha võt­ta, ku­na kül­mak­raa­di­de­ga kül­mu­vad kus­tu­tu­sau­to pum­bad. See tä­hen­dab, et tu­le­kah­ju­de­le ei ole Aru­kü­la va­ba­taht­li­kud pääst­jad saa­nud ala­tes tal­ve al­gu­sest enam sõi­ta.

„Väik­se­maid põ­len­guid on juh­tu­nud, aga õn­neks ei mi­da­gi suurt, meie ase­mel on sõit­nud Raa­si­ku va­ba­taht­li­kud ning lä­he­dal on As­sa­ku ja Keh­ra kut­se­li­sed ko­man­dod. Õn­neks lä­heb ilm pea­gi soo­jaks ning või­me au­to taas ar­ve­le võt­ta ja ha­ka­ta uues­ti väl­ja­kut­se­te­le rea­gee­ri­ma. Tõe­näo­li­selt saa­me oma ma­si­na ar­ve­le võt­ta märt­si lõ­pus,“ lau­sus Jaak Laa­nis­to.
Uues de­poos on ruu­mi nel­ja­le-viie­le tu­le­tõr­jeau­to­le, Aru­kü­la va­ba­taht­li­ke ka­su­ta­da on prae­gu kaks ma­si­nat.

OÜ Ra­ven kon­tor asus va­rem ren­di­pin­nal, mil­le Aru­kül­la mõ­ned aas­tad ta­ga­si uue kat­la­ma­ja ehi­ta­nud SW Ener­gia müüs Tal­lin­na Pe­su­ma­ja­le. Möö­du­nud aas­ta 1. ok­toob­rist jäi val­la vee-et­te­võ­te pea­var­ju­ta. Ar­vu­tid ja ser­ver, ku­hu jook­seb kok­ku in­fo kõi­gi pump­la­te töö koh­ta, pan­di sel­le tõt­tu aju­ti­selt üles pi­si­kes­se toa­kes­se Aru­kü­la puur­kae­vu vee­tööt­lus­jaa­ma. Töö­ta­jad on ko­du­kon­to­ri­tes, ar­hii­vid ja va­ruo­sad hoiul me­re­kon­tei­ne­ri­tes.

Aru­kü­la pääs­te­ga­raaži-kon­to­ri­hoo­ne ehi­ta­mi­ne lä­heb maks­ma 442 862 eu­rot, oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve 18 522 eu­rot. PRIA eral­das Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le de­poo­hoo­ne ehi­ta­mi­seks Lea­der-prog­ram­mist 65 525,21 eu­rot, Raa­si­ku val­laee­lar­vest anti 150 000 eu­rot, ühin­gu omao­sa­lus on 35 000 eu­rot, li­gi 220 000 eu­rot hoo­ne ehi­tus­hin­nast ta­sub Ra­ven.

 

Eelmine artikkelRaasiku valla suvine teehooldus
Järgmine artikkelRAUL VAL­GIS­TE: „Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee­ma­jan­du­se hin­na­tõus sel­gub aas­ta lõ­pus.“