Aru­kü­la rah­va­ma­ja sai uue ki­noek­raa­ni ja kõ­la­rid

382
Eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­val asen­da­ti Aru­kü­la rah­va­ma­ja aas­ta­küm­neid va­na ki­no­li­na uue ja suu­re­ma­ga.

Eel­mi­sel nä­da­lal va­he­ta­ti Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­li va­na ki­no­li­na uue vas­tu. Se­da te­gid spet­sia­lis­tid OÜst Da­tel, kel­lelt Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts uue ki­noek­raa­ni os­tis. Li­saks os­te­ti fil­mi­de näi­ta­mi­seks uus au­dio­he­li­süs­teem.

In­ves­tee­rin­gu ko­gu­mak­su­mus oli 15 486,88 eu­rot. Sel­lest 9989,03 eu­rot sai Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Lea­der-prog­ram­mist, 5000 eu­rot eral­das Raa­si­ku vo­li­ko­gu val­laee­lar­vest, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si omao­sa­lus oli li­gi 500 eu­rot.

„Uus ki­no­li­na on va­nast vei­di suu­rem ja täi­dab ko­gu la­vaau­gu – ek­raan on 5 meet­rit kõr­ge ja 9 meet­ri lai. Li­saks on fil­mi­de he­li na­gu suur­tes ki­no­saa­li­des, au­dio­he­li tu­leb ek­raa­ni ta­gant, li­sae­fek­tid kül­ge­delt ja ta­gant. Kat­se­ta­si­me, en­di­se­ga võr­rel­des on öö ja päev,“ sõ­nas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta rää­kis, et on va­na ki­noek­raa­ni ase­me­le uut soo­vi­nud ju­ba aas­taid: „Ini­me­sed hak­ka­sid üt­le­ma, et meie ek­raan on lai­nes, ühest ko­hast jook­seb triip lä­bi ja üks koht on kat­ki. Sel ajal, kui kul­tuu­ri­mi­nis­ter oli veel Ind­rek Saar, saa­tis mi­nis­tee­rium rah­va­ma­ja­de­le kir­ja, et and­ke tea­da, kus on va­ja ki­no­teh­ni­kat ja li­na uuen­da­da. Kir­ju­ta­sin, et Aru­kü­la rah­va­ma­jas on va­ja. De­le­gat­sioon käis ko­ha­peal ja Ind­rek Saar üt­les, et meil on ki­no näi­ta­mi­seks veel üs­na hea ek­raan, teis­tel po­le se­da­gi.“

Uus loo­tus tek­kis paar aas­tat ta­ga­si, kui kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium avas toe­tus­meet­me sel­li­se ki­no­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks, mis või­mal­dab näi­da­ta ka pea­lin­na ki­no­des li­nas­tu­vaid kas­sa­hit­te. Ku­na naa­ber­val­la Ko­se kul­tuu­ri­kes­kus jõu­dis taot­lu­se­ga et­te ning ra­ha oli ja­ga­da na­pilt, loo­bus Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts toe­tu­se esi­ta­mi­sest.

2019. aas­tal ava­nes sa­ma mee­de uues­ti. Mi­nis­tee­riu­mi nõus­ta­ja kü­sis Ga­ri­na Too­min­galt, kas ta on kin­del, et suu­dab il­ma sel­le­le pea­le maks­ma­ta ha­ka­ta iga kuu näi­ta­ma viit do­ku­men­taal­fil­mi: „Sel­gus, et sel­li­ne tin­gi­mus kir­ju­ta­tak­se le­pin­gus­se pä­rast uh­ke ki­no­süs­tee­mi jaoks toe­tu­se saa­mist. Ko­se kul­tuu­ri­kes­ku­sest kin­ni­ta­ti, et see on või­ma­tu, li­saks soo­vi­ta­ti – kui mul po­le või­ma­lik pal­ga­ta eral­di ki­no­meh­haa­ni­kut, ei ole mõ­tet mi­nis­tee­riu­mis­se pro­jek­ti esi­ta­da.“

Kul­tuu­ri­juht lei­dis, et suur­te pea­lin­na ki­no­de­ga na­gu­nii võis­tel­da ei suu­da, mõist­li­kum on jät­ka­ta nen­de fil­mi­de näi­ta­mist, mi­da va­hen­dab Ki­no­buss ning kir­ju­tas eel­mi­sel ke­va­del pro­jek­ti Lea­der-prog­ram­mi. Ku­na va­he­peal oli ha­ka­nud saa­ma nu­ri­naid ka sel­le üle, et rah­va­ma­jas näi­da­tud ees­ti­keel­se­te fil­mi­de teks­tist on ras­ke aru saa­da, taot­les li­saks uue­le ek­raa­ni­le ra­ha ka kor­ra­li­ku ruu­mi­li­se he­li­süs­tee­mi jaoks.

„Oo­ta­me nüüd pan­dee­mia lõp­pu, et saaks ini­me­sed kin­no kut­su­da. Soo­vin te­ha esit­lus­päe­va, kus näi­ta­me Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li­de fil­me ning Ees­ti uu­si män­gu­fil­me „02“ ja „Hü­vas­ti, NSVL“,“ üt­les Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelEes­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja REIN RAA­MA­TU juu­be­li­nä­dal
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on Jo­han­na Sep­mann