Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Ala­ve­re õpi­la­sed osa­le­sid hea­te­ge­vus­li­kul tea­te­jook­sul

85
Aru­kü­la staa­dio­nil osa­le­sid hea­te­ge­vus­li­kul tea­te­jook­sul 264 õpi­last. Fo­to Cris­ti­na Kas­ka

Nel­ja­päe­val, 23. sep­temb­ril 16. aas­tat toi­mu­nud üle-ees­ti­li­ne tea­te­jooks oli viien­dat kor­da ka Aru­kü­las. Seal­sel staa­dio­nil jook­sid Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se toe­tu­seks tä­na­vu õpi­la­sed Aru­kü­la põ­hi­koo­list, Aru­kü­la wal­dorf­koo­list, Raa­si­ku põ­hi­koo­list ning Ani­ja val­la Ala­ve­re põ­hi­koo­list. Igas 5.-9. klas­si võist­kon­nas oli 4 pois­si ja 4 tüd­ru­kut. Osa­le­mi­ne on va­ba­taht­lik, võist­kon­nas ei pea ole­ma klas­si­de pa­ri­mad sport­la­sed, ae­ga ei võe­ta ning ei joos­ta või­du pea­le.

„Meil osa­le­sid 33 võist­kon­da kok­ku 264 õpi­la­se­ga, li­saks õpe­ta­ja­te võist­kond. Iga va­he­tus jook­sis ühe staa­dio­ni­rin­gi. Kõi­ge­pealt jook­sid viien­da­te klas­si­de võist­kon­nad, see­jä­rel kuuen­dad klas­sid ja nii eda­si,“ üt­les Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls.

Kõik jooks­jad said ka tä­na­vu kor­ral­da­ja­telt kol­la­sed t-sär­gid, mil­lel on peal te­le­fo­ni­num­ber 900 7777. Sel­lele he­lis­ta­des saab an­ne­ta­da Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se toe­tu­seks, ühe kõ­ne hind on 7 eu­rot. Te­le­fo­ni­num­ber on ka tä­nu­kir­ja­del, mis an­ti kõi­gi­le osa­võt­jai­le: „Rää­ki­si­me õpi­las­te­le, et on lap­si, kes ei saa joos­ta ja kõn­di­da, ning ne­mad tee­vad se­da selliste las­te eest. Sel­gi­ta­si­me ka, et nii tõm­ba­me tä­he­le­pa­nu va­ja­du­se­le an­ne­ta­da Haap­sa­lu re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se­le, et luua uu­si tree­nin­gu­või­ma­lu­si lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te­le. Pa­lu­si­me las­tel sel­lest või­ma­lu­sest ko­dus rää­ki­da ning loo­dan, et te­hak­se an­ne­ta­mi­seks kõ­ne­sid.“

Hea­te­ge­vus­lik tea­te­jooks oli üht­la­si 30. sep­temb­ri­ni kest­va üleeu­roo­pa­li­se spor­di­nä­da­la avaü­ri­tus. Aru­kü­las oli spor­di­nä­da­la pat­roo­ni­dest noo­ri ter­vi­ta­mas te­le­vi­sioo­ni saa­te­juht Keil­i Sü­ki­jai­nen. En­ne jooks­mist te­gi õpe­ta­ja He­ret Amel­ju­šen­ko õpi­las­te­ga soo­jen­dus­võim­le­mist.

Hea­te­ge­vus­li­kud tea­te­jook­sud toi­mu­sid 23. sep­temb­ril Ees­ti 28 staa­dio­nil ja par­gis, jooks­jaid oli kok­ku 11 000. Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se Toe­tus­fon­di­le saab an­ne­ta­da ka üle­kan­de­ga SEB pan­ga kon­to­le HNRK Toe­tus­fond SA EE 451010220268957228 märk­sõ­na­ga Tea­te­jooks.

Eelmine artikkelMadeira – looduslike hortensiate ja kuni viiemeetriste eerikatega saar
Järgmine artikkelKuusalu vald sai kaks purjetamise Eesti noortemeistrit