Kuusalu vald sai kaks purjetamise Eesti noortemeistrit

485
Pje­des­taal pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel klas­sis RS Fe­va al­la 18aas­tas­te nei­du­de seas: hõ­be­me­da­li tee­ni­sid KER­TU KÜ­LAOTS ja ANN CA­RO­LIN VIC­TO­RIA VÜRST, kuld­me­da­li SAND­RA SI­NI­VEE ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE, pronks­me­da­li EM­MA MIA KAAR ja LAU­RA MA­RII TA­GU. Fo­to Ivar Lips­mäe

Kahepaadil panid hooajale eduka punkti nii Mia Ma­ria Lips­mäe kui ka Ott Richard Hääl.
Paa­dik­las­si RS Fe­va roo­li­ja Mia Ma­ria Lips­mäe ja soo­di­nai­ne Sand­ra Si­ni­vee pur­je­ta­sid möö­du­nud nä­da­lal Ha­ven Ka­ku­mäel pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel tõus­vas joo­nes. En­ne pü­ha­päe­va­seid vii­ma­seid sõi­te olid Uku Kuu­se Pur­je­spor­di­koo­li ja Kuu­sa­lu Jaht­klu­bi esin­da­jad al­la 18aas­tas­te nei­du­de paat­kon­da­de seas tei­sel ko­hal. Kuld­me­da­lit jah­ti­sid ka Ann Ca­ro­lin Vic­to­ria Vürst ja Ker­tu Kü­laots Tal­lin­na Jahtk­lu­bist, paat­kon­di la­hu­tas vaid kaks punk­ti.
Ivar Lips­mäe sõ­nul sei­sis tü­tar re­ga­ti lõ­pu­päe­val üle­san­de ees sõi­ta oma sõi­tu ja või­del­da kõi­ge sä­ra­va­ma me­da­li pä­rast.

Pü­ha­päe­va­se esi­me­se sõi­du lõ­pe­ta­sid Mia Ma­ria Lips­mäe – Sand­ra Si­ni­vee küll tei­se­na, kuid esi­me­se­na lõ­pe­ta­nud Ants Haa­ve­li ja te­ma tüt­re Elin Haa­ve­li tu­le­mus tü­his­ta­ti va­les­tar­di tõt­tu. Esi­koht tõs­tis tree­ner Uku Kuu­se hoo­le­alu­sed nei­du­de seas liid­riks ja ül­dar­ves­tu­ses tei­se­le ko­ha­le, sest Ann Ca­ro­lin Vic­to­ria Vürst ja Ker­tu Kü­laots lõ­pe­ta­sid al­les seits­men­da­na.

Ivar Lips­mäe: „Ka­he vii­ma­se sõi­du eel oli ees­märk hoi­da nei­du­de seas esi­mest ja ül­dar­ves­tu­ses teist koh­ta. Punk­ti­va­hed järg­ne­va­te paat­kon­da­de­ga olid väi­ke­sed, suu­re­maid vi­gu tu­li väl­ti­da.”

Mia Ma­ria Lips­mäe juh­tis eel­vii­ma­ses sõi­dus Fe­va fi­ni­šis­se nel­jan­da­na, ko­he Ann Ca­ro­lin Vic­to­ria Vürs­ti paa­di jä­rel. Vii­ma­se sõi­du lõ­pe­tas Valk­las elav neiu viien­da­na ja põ­hi­kon­ku­rent kuuen­da­na.

Paa­di­ga me­relt kal­da­le jõu­des kuu­lis Mia Ma­ria Lips­mäe, et nei­du­de meist­ri­tii­tel ja ül­dar­ves­tu­se hõ­be­me­dal kuu­lu­vad tal­le ja Sand­ra Si­ni­vee­le: „Tund­sin suurt hea­meelt, et lõ­pe­ta­sin hooa­ja vä­ga hea tu­le­mu­se­ga. Vii­ma­sed sõi­dud olid pin­ge­li­sed, õn­neks pu­hus nõrk tuul. Te­gi­me Sand­ra­ga ko­gu su­ve iga päev tren­ni ja pü­hen­du­si­me pur­je­ta­mi­se­le.”

Nei­du­de kan­nat­lik­kus pan­di proo­vi­le
Re­ga­ti al­gu­ses pu­hu­nud tu­ge­va­tes tuul­tes pan­di Mia Ma­ria Lips­mäe ja Sand­ra Si­ni­vee kan­nat­lik­kus ja või­med proo­vi­le. Nel­ja­päe­val läk­sid nei­le kir­ja kuues, seits­mes ja ka­hek­sas koht, ree­del tei­ne, ühek­sas ja küm­nes koht. Kok­ku­võt­tes ja­ga­sid nad nel­jan­dat-viien­dat koh­ta.

Ivar Lips­mäe: „Esi­me­sel päe­val pu­hus vä­ga tu­gev tuul, ker­ge­kaa­lu­lis­te tüd­ru­ku­te­na oli Mial ja Sand­ral ras­ke paa­ti ma­ha kal­lu­ta­da. Nad olid tub­lid ja te­gid oma tööd nii, na­gu suut­sid ja os­ka­sid. Järg­mis­te­le päe­va­de­le läk­sid vas­tu po­si­tiiv­ses mee­leo­lus.”

Tä­na­vu esi­mest hooae­ga paa­dik­las­sis Zoom8 võis­tel­des tee­nis Mia Ma­ria Lips­mäe su­ve al­gu­ses pje­des­taa­li­koh­ti. Au­gus­ti lõ­pus pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel jäi ta seits­men­da­le ko­ha­le, kaks nä­da­lat hil­jem või­tis al­la 18aas­tas­te nei­du­de kon­ku­rent­sis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed, mis koos­nes kol­mest eta­pist.

Edu­kas fi­niš te­ki­tas Mia Ma­ria Lips­mäel ker­gen­dus­tun­de: „Tree­ner Uku Kuusk rää­kis, et ka hea­del pur­je­ta­ja­tel esi­neb mõõ­nu, mil­lest tu­leb üle saa­da. Nüüd pü­hen­dun põ­hi­koo­li vii­ma­se klas­si õpin­gu­te­le. Sü­gi­sel ja tal­vel te­ge­len ker­ge­jõus­ti­ku­ga, mis tu­leb ka pur­je­ta­mi­ses ka­suks.”

RS Fe­val te­gi de­büü­di Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Op­ti­mis­ti pur­je­ta­ja Ott Ric­hard Hääl, kes koos roo­li­me­he, Op­ti­mis­ti Ees­ti meist­ri Mar­tin Rah­ne­li­ga Pär­nu Jahtk­lu­bist said esi­ko­ha al­la 14aas­tas­te seas ja kok­ku­võt­tes olid viien­dad.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ner Ing­rid Rand­laht rää­kis, et Op­ti­mis­ti pois­te esi­me­ne võist­lus lae­na­tud ka­he­me­he­paa­dil läks kor­da: „Ott Ric­hard ja Mar­tin, kes Op­ti­mis­til kuu­lu­vad liid­ri­te sek­ka, te­gid ka­he­paa­dil head köös­tööd. En­ne re­ga­ti vii­mast päe­va olid nad ül­dar­ves­tu­ses tei­sel ko­hal, pü­ha­päe­va­ses ava­sõi­dus te­gid aga va­les­tar­di.”

Tree­ner li­sas, et Op­ti­mis­ti Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel tei­se ko­ha saa­nud ja maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel de­bü­tee­ri­nud Ott Ric­hard Hää­le hooa­ja­ga võib ra­hu­le jää­da.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si kuu­lu­va­te Ants Haa­ve­li ja Elin Haa­ve­li võist­le­mi­ne pälvis tähelepanu, 7aastane tüdruk on ilmselt noorim Eesti tšempionaadil osalenud purjetaja. Külmas sügisilmas peetud regatil noppisid nad kolm sõiduvõitu ja kaks teist kohta.

Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel te­gid kaa­sa veel kaks Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­jat. Sven Ka­das­te sai La­ser Stan­dar­dil kok­ku­võt­tes 13. ja al­la 21aas­tas­te noor­mees­te seas nel­jan­da ko­ha. Ing­rid Rand­laht pi­das noor­me­he debüüti olüm­pia­män­gu­de kav­va kuu­lu­vas paa­diklassis õn­nes­tu­nuks. Sven Ka­das­te on läbinud treeneriõppe ja alustanud tööd treenerina koduklubis.

15aas­ta­ne Siim Os­kar Hääl sai La­ser Ra­dia­lil al­la 19aas­tas­te pur­je­ta­ja­te seas 22. ko­ha.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si sport­las­tel sei­sab veel ees osa­le­mi­ne võist­kond­li­kel Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel.

Eelmine artikkelAru­kü­la, Raa­si­ku ja Ala­ve­re õpi­la­sed osa­le­sid hea­te­ge­vus­li­kul tea­te­jook­sul
Järgmine artikkelMaal ela­mi­se päev Ani­ja ja Raa­si­ku val­las