Aru­kü­la põ­hi­kool sai olüm­pia­ko­mi­teelt 50 paa­ri uis­ke

463
Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor AVO MÖLS, Loo koo­li di­rek­tor ANTS RE­BA­NE, Pal­dis­ki ühis­güm­naa­siu­mi di­rek­tor HEL­VE MAND­ZO­LO ning EOK lii­ku­mis­har­ras­tu­se juht PEE­TER LUS­MÄ­GI Har­ju­maa koo­li­de­le kin­gi­tud ui­su­paa­ri­de­ga.

Det­semb­ris kin­kis Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee Har­ju­maa kol­me­le koo­li­le kok­ku
150 ui­su­paa­ri.

Koo­li­des lii­ku­mis­har­ras­tu­se eden­da­mi­seks alus­tas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee 2010. aas­tal pro­jek­ti „EOK tu­leb koo­li“. Pro­jek­ti raa­mes toe­ta­tak­se üld­ha­ri­dus­koo­le sport­män­gu­de in­ven­ta­ri­ga. Esi­me­se nel­ja aas­ta jook­sul kin­gi­ti koo­li­de­le pal­li­män­gu­de va­rus­tust: jalg­pal­le, korv­pal­le, saa­li­ho­ki komp­lek­te, kä­si­pal­le ja võrk­pal­le. Järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul said Ees­ti koo­lid kok­ku 515 komp­lek­ti suu­sa­tar­beid, neist 75 komp­lek­ti suus­ki, kep­pe ja saa­paid too­di Har­ju­maa­le Keh­ra güm­naa­siu­mis­se, Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kii­li koo­li. Ala­tes 2018. aas­tast ku­ni möö­du­nud aas­ta lõ­pu­ni kin­gi­ti maa­kon­da­de üld­ha­ri­dus­koo­li­de­le või spor­di­kes­kus­te­le kok­ku 1000 paa­ri uis­ke.

Har­ju maa­kon­na koo­li­de­le an­ti 150 paa­ri uis­ke. Har­ju­maa Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se et­te­pa­ne­kul ja­ga­ti need kol­me koo­li va­hel, uis­ke said Aru­kü­la põ­hi­kool, Loo kool ja Pal­dis­ki ühis­güm­naa­sium, iga kool 50 paa­ri.

Spor­di­lii­du te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe sel­gi­tas, et EOK iga kin­gi­tu­se jaoks va­li­tak­se uued koo­lid, et pro­jek­tist saak­sid Har­ju­maal osa või­ma­li­kult pal­jud koo­lid. Ui­sud kin­gi­ti kol­me­le koo­li­le, mil­le juu­res on se­ni ala­ti tal­vel ol­nud liu­väl­ja­kud.

„Va­rem on meie koo­lid saa­nud Soo­mest ka­su­ta­tud spor­di­tar­beid, olüm­pia­ko­mi­tee kin­gib koo­li­de­le täies­ti uu­si ja kva­li­teet­seid va­hen­deid. Need ui­sud on mõel­dud koo­li­tun­di­des ka­su­ta­mi­seks, mit­te soo­vi­jai­le ren­ti­mi­seks,“ sõ­nas ta.

Pi­ken­da­ta­vad ui­sud on ka­hes mõõ­dus, ja­la­numb­ri­te­le 32-35 ja 37-40. Ui­sud an­ti koo­li­de esin­da­ja­te­le üle 16. det­semb­ril Tal­lin­nas Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te ma­jas. Need tõi ko­ha­le Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee lii­ku­mis­har­ras­tus­te juht Pee­ter Lus­mä­gi. Aru­kü­la põ­hi­koo­list olid uis­ke vas­tu võt­mas di­rek­tor Avo Möls ning ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad Toi­vo Järv ja Rii­na Ein­loo.

„Vä­ga to­re kin­gi­tus,“ sõ­nas koo­li­juht Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta li­sas, et uis­ke saa­vad li­saks Aru­kü­la koo­liõ­pi­las­te­le ka­su­ta­da ka Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re lap­sed, kui koo­lid soo­vi­vad Aru­kü­la liu­väl­ja­kul ke­ha­li­se kas­va­tu­se raa­mes ui­su­tun­de lä­bi viia.

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2021. aas­tal toi­mu­nust
Järgmine artikkelElekt­ri­hin­na hü­vi­tis