Aru­kü­la liu­väl­jak on vä­ga po­pu­laar­ne

395
Aruküla liuväli on avatud vähemalt seni, kuni on külmakraade. Foto Kadri Kesküla

Eel­mi­se nä­da­la kül­ma­kraa­did või­mal­da­sid pä­rast va­he­peal­set su­la ava­da nel­ja­päe­va õh­tul taas Aru­kü­la staa­dio­ni jää­väl­ja­ku. Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la rää­kis, et jääd teh­ti kiht­haa­val ala­tes es­mas­päe­vast.

„Esi­me­sed kaks kih­ti te­gi­me ise, siis olid abiks Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi me­hed. Ta­sa­pi­si voo­li­ku­ga kas­tes kas­va­ta­si­me jääd kiht-ki­hi haa­val pak­se­maks. Ree­de hom­mi­kul käis Ton­di­ra­ba jää­hal­li jää­meis­ter ja üt­les, et kül­mak­raa­di­de­ga olek­si­me ko­he või­nud oma jää­ma­si­na töö­le pan­na. Nii et nä­gi­me pal­ju vae­va, kuid töö tu­le­mus sai tä­nu sel­le­le suu­re­pä­ra­ne – Ton­di­ra­ba jää­meis­ter kii­tis meie jää kva­li­tee­di vä­ga heaks,“ rää­kis ta.

Nä­da­la­va­he­tu­sel oli väl­jak hom­mi­kust õh­tu­ni rah­vast täis, li­saks oma rah­va­le oli ui­su­ta­jaid kau­ge­malt, Tal­lin­nast ja mujalt. Raa­si­ku Val­la Spor­di Fa­ce­boo­ki pos­ti­tust liu­väl­ja koh­ta ja­ga­sid ka pea­lin­na ho­ki­sõb­rad ning sealt­kau­du uu­ri­ti jää­väl­ja­ku täp­set asu­koh­ta: „Lin­nas on ui­su­väl­ja­kud puu­püs­ti täis, ini­me­sed ot­si­vad, ku­hu mu­ja­le min­na. Meil oli lau­päe­val-pü­ha­päe­val rah­vast nii pal­ju, et oli­me nä­da­la­va­he­tu­sel täit­sa tal­ve­pea­linn.“

Ku­ni ja­gub kül­mak­raa­de, on Aru­kü­la liu­vä­li ava­tud iga päe­v hommikul kel­la küm­nest ku­ni poo­le küm­ne­ni õh­tul. Al­ga­ja­te­le ui­su­ta­ja­te­le on abiks ta­sa­kaa­lu­raam. Neid on esial­gu kaks, kuid on juur­de tel­li­tud. Ui­sud pea­vad en­dal ole­ma, lae­nu­tust Raa­si­ku Val­la Spor­dil vä­he­malt sel tal­vel ei ole, küll aga on mõel­dud las­te ui­sut­ree­nin­gu lä­bi­vii­mi­se­le.

Nel­ja­päe­val ja lau­päe­val on väl­ja­ku tun­niks bro­nee­ri­nud Aru­kü­la PMK ho­ki­tii­mi, tree­nin­gu­teks ko­ha­li­ke­le ja Keh­ra ho­ki­har­ras­ta­jai­le müüak­se väl­ja­kut ka tei­si­päe­va, kol­ma­päe­va ja ree­de õh­tu­ti kel­la poo­le ühek­sast poo­le küm­ne­ni.

Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on ka pea­lin­na ho­kik­lu­bi­de sur­ve Aru­kül­la tree­ni­ma tul­la vä­ga tu­gev, sest Tal­lin­nas po­le üh­te­gi vä­lis­väl­ja­kut ning si­se­hal­li­des prae­gu tree­nin­guid lä­bi viia ei to­hi: „Ku­na ole­me il­mast vä­ga sõl­tu­vad, ei ole kel­le­le­gi suu­ri loo­tu­si and­nud. Ar­van, et sel tal­vel võik­si­me liu­väl­ja hoi­da eel­kõi­ge oma ko­gu­kon­na rah­va­le ja eri­ti las­te­le, kes tun­ne­vad ui­su­ta­mi­sest vä­ga suurt rõõ­mu. Se­da enam, et si­set­ree­nin­guid ju prae­gu ei toi­mu. Ehk järg­mi­sel aas­tal, kui meil on komp­res­sor ja saa­me jää­väl­ja­ku täis­ma­hus töö­le, hak­ka­me se­da ka võõ­ras­te­le ren­ti­ma.“