Kuu­sa­lu noo­red püüa­vad ko­roo­naviiruse o­hu kius­te sport­lik­ku vor­mi hoi­da

217
Kuusalu keskkooli õpilased MAARJA KATHERINE LINK ja EMMA SOFIA LOOTUS.

Kuu­sa­lu tree­ne­rid nu­pu­ta­vad, kui­das noors­port­la­sed saak­sid ko­roo­na­vii­ru­sest põh­jus­ta­tud pii­ran­gu­te ajal kor­ra­pä­rast har­ju­ta­mist jät­ka­ta. Ees­ti noor­te­koon­dis­te kan­di­daa­did on või­nud tree­ni­da si­se­tin­gi­mus­tes, tei­sed on treeninud ku­ni küm­ne­liik­me­lis­tes rüh­ma­des õues.

Kei­la Swimc­lu­bi Kuu­sa­lu rüh­ma tree­ne­ri Ma­rian­ne Sei­ma­ni sõ­nul on olu­kord kee­ru­li­ne: „Märk­sõ­na on tead­ma­tus, olu­kor­rad muu­tu­vad ja pi­ke­maid plaa­ne ei saa te­ha.”

Ma­rian­ne Sei­ma­ni edu­kaim õpi­la­ne, no­vemb­ris lü­hi­ra­ja-u­ju­mi­se Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel ku­ni 14aas­tas­te nei­du­de seas 200 m ja 400 m kroo­lis nel­jan­da­na fi­ni­šee­ri­nud Maar­ja Kat­he­ri­ne Link on Ees­ti noor­te­koon­di­se kan­di­daat, tal on õi­gus har­ju­ta­da uju­las. Rüh­ma teised liik­med on män­gi­nud lu­mes jalg­pal­li, jooks­nud ja suu­sa­ta­nud. Tree­ner li­sas: „Ühi­selt har­ju­ta­mi­ne ai­tab hoo­lea­lus­te in­nus­ta­tust hoi­da, hea, et see­gi või­ma­lus on ol­nud.”

Ka­ra­tek­lu­bi IVL tree­ne­ri Priit Se­li hoo­lea­lus­test kuu­lu­vad Ees­ti noor­te­koon­di­se kan­di­daa­ti­de hul­ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed Ka­rin Mas­te­rov, Bo­ris Mas­te­rov ja Mikk Tein­lum ning ke­va­del kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Ka­rel Taal: „Pii­ran­gu­te tõt­tu on Kuu­sa­lu spor­di­hoo­ne ol­nud su­le­tud, ole­me ot­si­nud har­ju­ta­mis­või­ma­lu­si no­vemb­ri tei­sest poo­lest saa­dik Tal­lin­nas, mis on nõud­nud roh­kem ae­ga ja ener­giat. Teis­te­ga ole­me har­ju­ta­nud õues. Tal­lin­na ja Tar­tu noo­red on har­ju­ta­nud kor­ra­pä­ra­se­malt. Võist­luss­port on karm: kaks-kolm nä­da­lat ta­ga­si­hoid­li­ku­ma koor­mu­se­ga tree­ni­mist an­nab sport­li­kus vor­mis tun­da hil­jem.”

Ees­ti ka­ra­te­lii­ga sü­gi­sel pee­tud nel­jal eta­pil said Priit Se­li hoo­lea­lu­sed au­hin­na­koh­ti, kuid et pea­le lät­las­te ja lee­du­las­te ei osa­le­nud teis­te vä­lis­rii­ki­de ka­ra­te­kad, jäi kon­ku­rents hõ­re­da­maks: „Ka­rin, Bo­ris ja Mikk on oma va­nu­sek­las­sis ja kaa­lu­ka­te­goo­rias liid­rid. Kui aga ei saa või­meid võr­rel­da teis­te rii­ki­de ea­kaas­las­te­ga, ei tea, kas oled jää­nud va­he­peal nõr­ge­maks või saa­nud tu­ge­va­maks.”

Rat­ta­poi­sid suu­sa­ta­sid
Saa­lis, uju­las või ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis har­ju­ta­mist va­ja­va­te noor­te­ga võr­rel­des on pa­re­mas olu­kor­ras Kuu­sa­lu jalg­rat­ta­poi­sid, kes har­ju­ta­vad nii­kui­nii tal­vi­ti väl­jas. Möö­du­nud nä­da­lal suu­sa­ta­sid nad Kol­ga­kü­las, Kõr­ve­maal ja Lää­ne-Vi­ru­maal Mõe­da­kul, te­gid ühe rat­ta­sõi­du tree­nin­gu lu­mis­tel tee­del.

Tree­ner Kai­do Laa­si­le meel­dis hoo­lea­lus­te pin­gu­ta­mis­ta­he: „Kõi­ge pi­kem suu­sat­ree­ning kes­tis kolm tun­di, igaüks suu­sa­tas oma tem­po­ga, kõik olid tub­lid.”

Eelmine artikkelVõi­ma­lus­te­roh­ke koos­töö
Järgmine artikkelAru­kü­la liu­väl­jak on vä­ga po­pu­laar­ne