Aru­kü­la ja Keh­ra noor­te kä­si­pal­lu­ri­te püüd­lu­si kroo­ni­sid esi­kol­mi­ku­ko­had

239
Ku­ni 12aas­tas­te pois­te Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel sai tei­se ko­ha Aru­kü­la spor­dik­lu­bi: esi­reas SE­BAS­TIAN NÕL­VA, KI­MO VIIK, MAR­TEN TEI­NO, HA­ROLD-MANF­RED VIL­BERG, ta­ga­reas tur­nii­ri pa­rim vä­ra­va­vaht STEN-MIKK JÜR­GEN­SON, RO­BERT-RU­BEN SVIL­BERG, UKU MA­DIS SÕ­NA­JALG, TOO­MAS KAN­GUR, SE­BAS­TIAN MÄELT, võist­kon­na pa­ri­maks va­li­tud TRE­VOR MÄE­METS, UKU KOR­JUS ja tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, rüh­mas on ka Cas­par Mo­lok, Kris­to­fer Pe­dai, Joo­sep Sa­lu­mäe, Aron Sepp, Re­mi Tap­per Soo­mets ja Ser­go Ra­hu Soo­mets. Fo­to And­rus Olesk

Aru­kü­la ja Keh­ra noo­red kä­si­pal­lu­rid päl­vi­sid 2020. aas­ta Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­telt kok­ku ka­hek­sa esi­kol­mi­ku­koh­ta, kumb­ki kes­kus ne­li.

Mõõ­du­võt­mi­sed küm­nes va­nu­sek­las­sis al­ga­sid ok­toob­ris ja lõp­pe­sid det­semb­ri kes­kel Ani­ja val­la spor­di­hoo­nes Keh­ras ku­ni 12aas­tas­te pois­te tur­nii­ri­ga. Aru­kü­la spor­dik­lu­bi sai tei­se ja HC Keh­ra kol­man­da ko­ha.

Lõ­vio­sa Aru­kü­la SK pois­te võist­kon­nast on 10-11aas­ta­sed, kes pool­teist kuud va­rem olid võit­nud ka­ri­ka ku­ni 11aas­tas­te ehk D2 va­nu­sek­las­si mõõ­du­võt­mi­sel ko­du­saa­lis.

Tree­ner And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul loot­sid nad D va­nu­sek­las­sis nel­jan­dat-viien­dat koh­ta, kuid mi­tu võist­kon­da jäid ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu tu­le­ma­ta: „Põl­va spor­di­kool on sel­les va­nu­sek­las­sis ol­nud ee­s-ot­sas ja Ta­pa spor­di­kool öel­nud esi­kol­mi­ku­koh­ta­de ja­ga­mi­sel sõ­na sek­ka. Meie pois­te tei­se ko­ha väär­tust teis­te tur­nii­rist loo­bu­mi­ne ei vä­hen­da­nud. Poi­sid olid ra­hul, meie Toi­vo Jär­ve­ga tree­ne­ri­te­na sa­mu­ti.”

Tur­nii­ri ava­män­gus alis­tas Aru­kü­la SK HC Keh­ra 17:14 tä­nu kind­la­ma­le te­gut­se­mi­se­le lõ­pu­mi­nu­ti­tel. See­jä­rel kao­ta­sid And­rus Ro­gen­bau­mi hoo­lea­lu­sed Tal­lin­na kä­si­pal­lia­ka­dee­mia­le 13:26 ning alis­ta­sid HC Viim­si 26:12 ja HC Tal­la­se 24:13.

Vii­ma­se män­gu eel HC Pär­nu/Pai­ku­se­ga rää­kis tree­ner pois­te­le, et ees sei­sab kõi­ge ras­kem mäng: „Vas­tas­tel olid abiks kaks tüd­ru­kut. Mäng are­nes punkt-punk­tilt, poi­sid olid tub­lid ja võit­sid ka­he vä­ra­va­ga.”

Ku­ni 12aas­tas­te pois­te Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel sai kol­man­da ko­ha HC Keh­ra: esi­reas RIC­HARD MAR­TIN­SON, KE­NERT SUIK, GER­RET MÄ­GI, DE­NIS KUL­BERG, VLA­DIS­LAV BOG­DA­NOV, AND­RI JAA­NUS, OLEK­SII KHA­NIN, tagareas TOM-SI­MION TREI­MAN, TI­MO ROO­ME­RE, AND­RE SOIK­KA, GRE­GOR JAA­NUS, MA­REK JOOST ja tree­ner MART RAUD­SEPP. Fo­to And­rus Olesk

HC Keh­ra alis­tas HC Pär­nu/Pai­ku­se 24:16, HC Tal­la­se 29:10 ja HC Viim­si 33:11. HC Keh­ra tree­ner Mart Raud­se­pa sõ­nul pa­ra­nes pois­te koos­töö mäng-män­gult. Vii­ma­ses koh­tu­mi­ses alis­tu­sid nad või­dult või­du­le sam­mu­nud Tal­lin­na kä­si­pal­lia­ka­dee­mia­le 23:30.

Ko­roo­na­vii­ru­se ohu tõt­tu pealt­vaa­ta­jaid saa­li ei lu­ba­tud. Tur­nii­ri kor­ral­da­nud Mart Raud­se­pa kut­sel te­gid Mat­tias Olesk ja Tris­tan Põ­der Keh­ra güm­naa­siu­mist män­gu­dest vi­deoü­le­kan­de, mi­da võis vaa­da­ta kä­si­pal­li­lii­du You­Tu­be’i ka­na­lilt.

Raa­si­ku val­la toe­tus
And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul po­le Aru­kü­la spor­dik­lu­bil va­rem ol­nud nii edu­kat hooa­ja algust na­gu tä­na­vu. Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel päl­vi­sid nen­de klu­bi liik­med veel esi­me­se ko­ha pois­te B ja D2 ning kol­man­da ko­ha tüd­ru­ku­te B va­nu­sek­las­sis. Noor­mees­te A tei­se ko­ha oma­ni­ku HC Tal­las/Tal­lin­na spor­di­koo­li ühis­võist­kon­nas män­gi­sid Aru­kü­la SK kas­van­di­kud Mar­tin Kal­vet, Mar­kus Kask ja And­reas Par­ve ning möö­du­nud hooa­jal Ees­ti meist­ri­lii­gas Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kon­da esin­da­nud Kar­mo Har­ju, kes sir­gus kä­si­pal­lu­riks HC Viim­sis. Edu saa­tis Aru­kü­la lap­si ka mi­ni­lii­gas. 2010., 2011. ja 2012. aas­tal sün­di­nud poi­sid võit­sid kõik kuus tur­nii­ri. 2012. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te seas või­tis Aru­kü­la/Raa­si­ku ühis­võist­kond. Aru­kü­la võist­kon­di ai­ta­sid ju­hen­da­da ka Ene Ro­gen­baum ja An­ne­li Rau­kas, Raa­si­kul tree­nib lap­si Rai­vo Holm.

Ees­ti ka­ri­ka võit­nud ku­ni 11aas­ta­seid kä­si­pal­li­pois­se käis Aru­kü­la koo­lis ko­da­ni­ku­päe­va pu­hul au­ta­sus­ta­mas Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp, kes kuu­lu­tas nad val­la pa­ri­maks spor­di­võist­kon­naks aas­tal 2020 ja pre­mee­ris 500 eu­ro­ga.

And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul pois­te­le meel­dis, et nen­de sport­lik­ke püüd­lu­si on mär­ga­tud: „Noor­tet­ree­ne­rid ei pea kas­va­ta­ma olüm­pia­võit­jaid ega maail­ma­meist­reid, vaid ter­vet ja tu­ge­vat jä­rel­tu­le­vat põlv­kon­da. Ut­si­ta­me pois­se, et nad saak­sid kait­se­väe õp­pus­tel hak­ka­ma.”

HC Keh­ra noo­red tee­ni­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel ka tei­se ko­ha pois­te D2 ning kol­man­da ko­ha nei­du­de A ja tüd­ru­ku­te D va­nu­sek­las­sis, ni­me­ta­tud võist­kon­di val­mis­ta­sid et­te tree­ne­rid Mart Raud­sepp, Too­mas Hein­la ja Kau­po Lii­va.

Õuet­ree­ning ka­ras­tab
Koo­li­va­hea­jal har­ju­tas kä­si­pal­li jä­rel­kasv ko­roo­na­ohust põh­jus­ta­tud pii­ran­gu­te ajal õues. Aru­kü­la spor­dik­lu­bi 15aas­ta­sed neiud, kes õpi­vad Aru­kü­la põ­hi­koo­li ühek­san­das klas­sis, män­gi­sid lu­mes jalg­pal­li. Ala­nud koo­li­nä­da­lal saa­vad nad või­ma­lu­se osa­le­da pea­le ka­he õp­pe­ka­vas ole­va ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­ni kol­mes li­sa­tun­nis, mi­da viib lä­bi oma tree­ner – And­rus Ro­gen­baum on ame­tis ka ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­na.

And­rus Ro­gen­baum rää­kis, et ko­hus­tus­li­kes tun­di­des ui­su­ta­tak­se häs­ti hool­da­tud jää­väl­ja­kul ja suu­sa­ta­tak­se ter­vi­se­ra­jal, li­sa­tun­di­des män­gi­tak­se pal­li ja te­hak­se ül­da­ren­da­vaid har­ju­tu­si: „Li­sa­tun­nid on va­ba­taht­li­kud, di­rek­tor Avo Möls tu­li meie soo­vi­le vas­tu. Spor­di-
k­lu­bi rüh­ma tüd­ru­kud osa­le­vad meel­sas­ti ja saa­vad va­ja­li­ku ke­ha­li­se koor­mu­se.”

HC Tal­la­se/Tallinna spordikooli ühis­võist­kon­nas Ees­ti ka­ri­kavõistlustel teiseks tulnud 15-16aas­ta­sed noor­me­hed on har­ju­ta­nud Raa­si­ku/Mist­ra mees­kon­na­ga Jü­ri Le­pa käe all. Üht­la­si või­mal­dab see jä­rel­kas­vul ko­ha­ne­da täis­kas­va­nu­te tree­nin­gu nõud­mis­te­ga. Ko­duõp­pel ole­vad 11-12aas­ta­sed poi­sid või­vad sel nä­da­lal osa­le­da kol­mel tree­nin­gul jää­väl­ja­kul, ui­su­ta­tak­se ja män­gi­tak­se jää­ho­kit.

And­rus Ro­gen­baum pi­das võist­kon­na liik­me­te kok­ku­saa­mist olu­li­seks: „Sel­leks et lap­sed õpik­sid uu­si har­ju­tu­si, tu­leb nen­de­ga jär­je­pi­de­valt te­ge­le­da. Koos suu­sa­ta­takse ja ui­su­ta­takse, vä­lit­ree­nin­gud ka­ras­ta­vad lap­si.”

Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lu­sed on ka­vas jaa­nua­ri lõ­pust ala­tes. And­rus Ro­gen­baum aval­das loo­tust, et kä­si­pal­li­lii­dus võe­tak­se võist­lus­te kor­ral­da­mi­se aeg arut­lu­se al­la: „Vil­jan­di, Põl­va ja Ta­pa noo­red on või­nud kor­ra­pä­ra­selt har­ju­ta­da, mis an­nab nei­le meie ees ee­li­se. Kõik peak­sid saa­ma pii­sa­valt ae­ga võist­lus­teks val­mis­tu­da, et või­ma­lu­sed olek­sid võrd­sed.”

Eelmine artikkelAru­kü­la liu­väl­jak on vä­ga po­pu­laar­ne
Järgmine artikkelKoroonaviirusest Ida-Harjus