Aru­kü­la las­teaia­rühm sai et­te­võ­te­te ja va­ne­ma­te abi­ga män­gu­ma­ja

376
Karikakra rühma õuemaja ostmist toetasid rahaliselt kaks ettevõtet ja neli pere- konda, maja kokkupanemisel aitasid vajalike materjalidega ka rühma teised lapsevanemad. Foto Erkki Õlijas

Õue­ma­ja ost­mist toe­ta­sid kaks oma val­la fir­mat ja ne­li pe­re­kon­da, maja ai­ta­sid kok­ku pan­na ka tei­sed lap­se­va­ne­mad.

Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia Ka­ri­kak­ra rüh­ma õuea­lal on män­gu­ma­ja, mil­le ost­mist toe­ta­sid ko­ha­li­kud et­te­võt­ted OÜ Uni­box ja AS Mist­ra-Au­tex ning sa­ma rüh­ma lap­se­va­ne­mad.
Õue­män­gu­ma­ja ost­mi­se al­ga­tas rüh­ma õpe­ta­ja Ul­vi Jür­gen­son. Ta rää­kis, et Ka­ri­kak­ra rühm oli las­teaias se­ni ai­nus, mil­lel pol­nud õues oma ka­tu­sea­lust.

„Las­teaias on küll õue­sõp­peks mõel­dud po­ku­ma­ja, mi­da ka­su­ta­vad kõik rüh­mad, kuid pä­ris oma ma­ja­kest meie rüh­mal ei ol­nud. Eel­mi­sel aas­tal rää­ki­sin ideest las­te­va­ne­ma­te­le, et äk­ki ne­mad or­ga­ni­see­ri­vad, kuid sin­na­pai­ka see asi jäi. Tä­na­vu au­gus­tis võt­sin as­ja uues­ti kä­si­le ja hak­ka­sin spon­so­reid ot­si­ma. Saat­sin Raa­si­ku val­la 11 et­te­võt­te­le kir­ja pal­ve­ga meid toe­ta­da. Vas­ta­sid kaks, kes ka toe­ta­sid,“ rää­kis õpe­ta­ja.

Li­saks Uni­bo­xi­le ja Mist­ra-Au­te­xi­le toe­ta­sid rahaliselt veel las­teaed ning ne­li pe­re­kon­da, kel­le lap­sed käi­vad Ka­ri­kak­ra rüh­mas: pe­re­kon­nad Kal­berg, Pe­ter­son ja Koch ning pe­re­kond Mii­lit­sa­le kuu­luv OÜ Kii­ge­sel­lid. Kõi­gi nen­de kaa­sa­bil saa­di män­gu­ma­ja ost­mi­seks va­ja­lik 4000 eu­rot kok­ku. Rüh­ma­le os­te­ti Energ­reen aia­ma­ja.

Ul­vi Jür­gen­son: „Mõ­nel meie las­teaia rüh­mal on õues lah­ti­sed ka­tu­sea­lu­sed, mi­na mõt­le­sin, et kui ju­ba te­ha, siis kor­ra­lik ma­ja. Sel­lel on ne­li sei­na, ka ak­nad ning lu­kus­ta­tav uks.“
Män­gu­ma­ja tar­ni­ti Aru­kül­la pak­ki­des ja tu­li ko­ha­peal palk­haa­val kok­ku pan­na. Se­da te­gid üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel rühma laste isad, kes tõid omalt poolt veel vajalikke materjale: killustikku, tuhaplokke, tõrvapappi, naelu-kruvisid.

„Pa­kid too­di hoo­vi pea­le, ei taht­nud neid tal­veks õue­le seis­ma jät­ta, ot­sus­ta­si­me ko­he kok­ku pan­na. Õn­neks jõud­si­me na­pilt en­ne, kui tal­v tu­li, nä­dal hil­jem oli ju­ba lu­mi maas,“ sõ­nas lap­se­va­nem Erk­ki Õli­jas.

Val­mis ma­ja lak­ki­sid las­te emad ja õpe­ta­ja seest ära, väl­jast im­mu­ta­da ei jõu­tud, see töö jääb ke­va­deks.

Män­gu­ma­ja pindala on 15 ruut­meet­rit, õpe­ta­ja sõ­nul ma­hu­vad sin­na ke­nas­ti kor­ra­ga rüh­ma kõik 18 last.

„Tel­li­sin män­gu­maj­ja kolm las­te pik­ni­ku­lau­da, saa­me seal ha­ka­ta te­ge­ma õue­sõ­pet, se­ni pol­nud vih­ma kor­ral meil õue­tun­di­de ajal las­te­ga ku­sa­gil ol­la. Hak­ka­me seal ka oma õue män­guas­ju hoid­ma, möö­du­nud ree­del vii­si­me vii­ma­sed män­guas­ja­kas­tid õuemajja. Vih­ma­se il­ma kor­ral saa­me seal män­gi­da, õp­pi­da ja või­bol­la ka mõ­ne hom­mi­ku­se söö­mi­se te­ha,“ lau­sus Ul­vi Jür­gen­son.

Ta li­sas, et nii te­ma kui lap­sed on uue män­gu­ma­ja­ga vä­ga ra­hul: „Las­te­le see vä­ga-vä­ga meel­dib. Käi­vad sealt män­guas­ju võt­mas, va­he­peal is­tu­vad laua ää­res soo­jas ja rää­gi­vad jut­tu.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKüla­rah­vas asu­tas ran­na-ala kait­seks MTÜ An­di­nee­me Ran­nad