Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus val­mib tu­le­val ke­va­del

814
Di­rek­tor KA­RIN REIS­KA mär­gib, et nii suurt ehi­ta­mist po­le Ruk­ki­lil­le las­teaias va­rem ol­nud.

OÜ Tes­ron Ehi­tus taot­leb li­sa­ra­ha ja ehi­tu­se val­mi­mis­täh­ta­ja pi­ken­da­mist.

Juu­ni al­gu­ses sõl­mis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus OÜ­ga Tes­ron Ehi­tus le­pin­gu Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­seks ja juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks. Ehi­tus­hind sel­gus rii­gi­han­ke­ga, see on 1 079 606 eu­rot, val­mi­mis­täh­ta­jaks le­pi­ti kok­ku 30. no­vem­ber.
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 10. au­gus­ti is­tun­gil üt­les val­la­va­nem And­re Sepp, et ehi­ta­ja on esi­ta­nud ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se koh­ta kal­ku­lat­sioo­ni ning taot­leb võr­rel­des esialg­se hin­na­pak­ku­mi­se­ga li­gi 9 prot­sen­ti ehk 114 000 eu­rot li­sa­ra­ha. Ku­na ma­ter­ja­li­de tar­nea­jad on ehi­ta­jast sõl­tu­ma­tult ve­ni­nud, soo­vib Tes­ron Ehi­tus ka, et val­la­va­lit­sus pi­ken­daks re­no­vee­ri­mi­se le­pin­gu­järg­set täh­tae­ga kol­me kuu võr­ra.

And­re Sepp sel­gi­tas, et rii­gi­han­ge las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­ja ja juur­dee­hi­tu­se ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­ti tal­vel ning pak­ku­mi­sed tu­li esi­ta­da märt­sis, kuid pä­rast se­da on ehi­tus­tu­rul hin­nad kõ­vas­ti tõus­nud.

„Han­ge­tes, mis on teh­tud ala­tes su­ve al­gu­sest, on pak­ku­mi­sed va­ra­se­ma­te­ga võr­rel­des ju­ba 25-30 prot­sen­ti kal­li­mad. Va­rem toi­mu­nud ehi­tus­han­ge­tel osa­le­nud üt­le­vad, et siis pa­ku­tud hin­da­de eest praegu enam kva­li­teet­seid ma­ter­ja­le ei saa,“ rää­kis ta.

Val­la­va­ne­ma sõ­nul on ka Aru­kü­la las­teaia ehi­ta­ja li­sa­ra­ha taot­lu­ses kir­jel­da­nud ük­si­kas­ja­li­kult pak­ku­mi­seaeg­seid ja prae­gu­seid hin­du. Tes­ron Ehi­tu­se taot­lust on ka­vas aru­ta­da val­la­vo­li­ko­gu eel­ar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni järg­mi­sel is­tun­gil, kas li­sa­ra­ha eral­da­tak­se või mit­te, peab ot­sus­ta­ma vo­li­ko­gu.

Soo­vi ehi­tus­töö­de lõpp-­täh­tae­ga pi­ken­da­da on las­teaia ehi­ta­ja põh­jen­da­nud ma­ter­ja­li­de tar­ne­te ve­ni­mi­se­ga, kõi­ge suu­re­mad tar­nep­rob­lee­mid on ka­tu­se­ma­ter­ja­li­de­ga.

Uus küt­te­süs­teem ja juur­dee­hi­tus
Aru­kü­la las­teaia re­mon­di­töö­de käi­gus va­he­ta­tak­se väl­ja ko­gu ma­ja küt­te­süs­tee­mid ja vee­to­rud ning ühe­kord­se­le tii­va­le ehi­ta­tak­se pea­le tei­ne kor­rus. Li­sa­kor­ru­se­le tu­le­vad suur saal ak­tus­te pi­da­mi­seks ja spor­di­te­ge­vu­seks, sa­mu­ti muu­si­ka­klass, õpe­ta­ja­te tu­ba, lo­go­pee­di­ruum, sa­ni­taar­ruu­mid ja pa­ni­pai­gad.

Uuen­da­tak­se ka esi­me­ne kor­rus, ku­hu jää­vad pä­rast re­mon­ti al­les di­rek­to­ri, ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja, te­ge­vus­te­ra­peu­di, õmb­le­ja, eri­pe­da­goo­gi ja ter­vis­hoiu­töö­ta­ja ka­bi­ne­tid, köök ja pe­su­la. Las­teaia se­ni­ne saal ehi­ta­tak­se üm­ber rüh­ma­ruu­mi­deks, sin­na tu­leb eri­va­ja­dus­te­ga las­te rühm ku­ni 12 lap­se­le. Prae­gu­ne muu­si­kak­lass ja õpe­ta­ja­te tu­ba ehi­ta­tak­se üm­ber rüh­maks ku­ni 24 lap­se­le. Las­teaia köök ja juur­dee­hi­tus saa­vad ven­ti­lat­sioo­ni, köö­gis ja tre­pi­ko­da­des te­hak­se sa­ni­taar­re­mont.

Ehi­ta­jad alus­ta­sid töid juu­li al­gu­ses, kui las­teaed jäi kol­lek­tiiv­puh­ku­se­le. Nüüd­seks on ko­gu ma­jas ra­diaa­to­rid va­he­ta­tud, kuid küt­te­süs­tee­miga veel ühen­da­ma­ta. Las­teaia­tii­vas, mis saab juur­dee­hi­tu­se, on teh­tud lam­mu­tus­töid, uut osa ehi­ta­ma ei ole veel ha­ka­tud.
„Ehi­ta­ja ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve, osaü­hin­gu P.P. Jä­re­le­val­ve esin­da­ja kin­ni­tu­sel ol­lak­se muu­de töö­de­ga graa­fi­kus, märt­si al­gu­se­ni on pi­ken­dust pa­lu­tud just sel­le tõt­tu, et po­le saa­dud ka­tu­se­konst­rukt­sioo­ni osi. Nen­de­ta ei tea­tud töö­de­ga eda­si min­na,“ sel­gi­tas And­re Sepp.

Las­teaed jät­kab tööd
Ehi­tu­se han­ke­tin­gi­mus­tes oli, et las­teaed peab ka ehi­tu­se ajal saa­ma töö­ta­da. Juu­lis oli kol­lek­tiiv­puh­kus.

„Ühe­kord­se osa ka­bi­net­ti­dest ko­li­si­me väl­ja 17. juu­nil,“ üt­les Ruk­ki­lil­le las­teaia di­rek­tor Ka­rin Reis­ka.

Te­ma ja ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Hel­ve Tei­no töö­lauad on re­mon­di ajal lii­ku­mis- ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja töö­ka­bi­ne­tis.

Ajal, mil las­teaed oli su­ve­puh­ku­sel, lõh­ku­sid ehi­ta­jad väl­ja va­na küt­te­süs­tee­mi ja asen­da­sid ko­gu ma­ja ra­diaa­to­rid: „2. au­gus­til me lap­si vas­tu võt­ta veel ei saa­nud, aga kõik meie töö­ta­jad, ka puh­ku­sel oli­jad, tu­lid ap­pi ma­ja ko­ris­ta­ma.“

Lap­si ha­ka­ti las­teae­da vas­tu võt­ma taas 3. au­gus­tist. Möö­du­nud nä­da­last, 16. au­gus­tist töö­ta­vad kõik 11 rüh­ma ta­va­pä­ra­selt.

Las­teaia õuea­la on prae­gu osa­li­selt pii­ra­tud, ehi­tu­se töö­maa üle­jää­nud las­teaiast ae­da­de­ga eral­da­tud. Ehi­ta­ja­ga on kok­ku­le­pe, et las­te lõu­nau­ne ajal, päe­val kel­la ühest kol­me­ni, mü­ra ei teh­ta.

Ku­na oma ma­ja köök on re­mon­dis, töö­ta­vad ko­kad kõr­va­l a­su­vas põ­hi­koo­lis ning söök tuuak­se las­teae­da ter­mos­te­ga. Süüak­se rüh­ma­ruu­mi­des na­gu se­ni. Koo­li­köö­ki saab las­teaed ka­su­ta­da uue koo­liaas­ta al­gu­se­ni ehk 1. sep­temb­ri­ni. Las­teaia­pe­re eda­si­seks toit­lus­ta­mi­seks kor­ral­das val­la­va­lit­sus rii­gi­han­ke. Han­ke võit­ja Pai Pa­gar peab las­teae­da soo­ja toi­du­ga va­rus­ta­ma kaks kor­da päe­vas, lõu­na ja õh­tuoo­te ajal. Hom­mi­ku­söö­gi eest hoo­lit­seb las­teaed. Ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Hel­ve Tei­no sõ­nul put­ru nad pak­ku­da ei saa, sel­le val­mis­ta­mi­seks po­le las­teaias prae­gu või­ma­lu­si, aga lap­sed hom­mi­ku­söö­gi­ta kind­las­ti ei jää.
Ka­rin Reis­ka kin­ni­tas, et lap­se­va­ne­mad on ol­nud mõist­vad, kui­gi kü­si­tak­se, mil­lal ju­ba ehi­tus val­mis saab.

„Kui ko­ri­do­ri­de re­mont saaks val­mis, siis muu meid nii pal­ju ei se­gaks­,“ lau­sus ta.

Aru­kü­la las­teaed Ruk­ki­lill ava­ti 1983. aas­tal. 1984-2010 oli osa ruu­me Aru­kü­la koo­li alg-
k­las­si­de ka­su­tu­ses, 1994-2006 oli ma­jas veel am­bu­la­too­rium, hil­jem on seal te­gut­se­nud ka pe­re­kes­kus. Ku­na las­teaiaea­lis­te las­te arv on jär­jest tõus­nud, on va­he­peal 4rüh­ma­li­ne las­teaed kas­va­nud 11rüh­ma­li­seks. Iga uue rüh­ma ava­mi­se eel on ruu­me re­mon­di­tud, kuid nii ma­hu­kat ehi­tus­tööd, kui tä­na­vu, ei ole 37 aas­tat Ruk­ki­lil­les töö­ta­nud Ka­rin Reis­ka sõ­nul va­rem ol­nud.

Eelmine artikkelVoo­sel tä­his­ta­ti 30 aas­ta möö­du­mist Saia au­sam­ba taas­ta­mi­sest
Järgmine artikkelSa­lu­met­sa kü­lal kaks esin­da­jat