Sa­lu­met­sa kü­lal kaks esin­da­jat

20
Anija vald.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mus Ani­ja val­la­ma­ja saa­lis Sa­lu­met­sa kü­la üld­koo­so­lek. Ko­hal oli 17 ela­nik­ku, mis on val­la aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li sõ­nul väi­ke­se kü­la koh­ta ül­la­ta­valt pal­ju. Osa­le­sid ka val­la­ju­hid Jaa­nus Ka­lev ja Rii­vo Noor. Kü­lae­la­ni­ke pea­mi­ne mu­re on tee­de sei­su­kord. Koo­so­le­kul kõ­nel­di ka kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sest. Sa­lu­met­sa kü­la elanikud kin­ni­ta­sid, et kü­la ka­he eri ot­sa ini­me­sed omavahel peaaegu kok­ku ei puu­tu. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sel ei näi­nud nad mõ­tet, sest ar­va­sid, et kü­la­lii­ku­mist, mi­da po­le se­ni toi­mi­ma saa­dud, ei saa ka edas­pi­di. Küll aga ol­di nõus, et ela­ni­ke ja val­la­va­lit­su­se va­he­li­se in­fo va­he­ta­mi­seks võiks ol­la kü­lal oma esin­da­ja. Sa­lu­met­sa kü­la kõ­nei­si­kuid va­li­ti kaks, ühe kü­la­poo­le esin­da­ja on Mai­ra Va­hu­la, tei­se kü­la­poo­le esin­da­ja Se­bas­tien Mi­geot­te.