Aru­kü­la kül­je al­la päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­se tin­gi­mu­sed ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul

95

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te mää­ra­mi­se eel­nõu Jär­si kül­la Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe ka­tast­riük­sus­te­le päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks va­ja­li­ku ehi­tus­pro­jek­ti koos­ta­mi­seks. Eel­nõu saa­de­ti kin­nis­tu­te pii­ri­naab­ri­te­le ning mit­me­le rii­gia­me­ti­le ning on val­la ko­du­le­hel ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul ku­ni 12. no­vemb­ri­ni. Kui sel­le aja jook­sul esi­ta­tak­se eel­nõu koh­ta vas­tu­väi­teid ja et­te­pa­ne­kuid, on 18. no­vemb­ril ava­li­k aru­te­lu.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 10. au­gus­til vas­tu ot­su­se, et Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe ka­tast­riük­sus­te­le, kok­ku um­bes 25 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le, päi­ke­se­par­gi ehi­tusp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks ei nõu­ta de­tailp­la­nee­rin­gut, vaid väl­jas­ta­tak­se ava­tud me­net­lu­ses koos­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed.

„Ava­tud me­net­lus tä­hen­dab se­da, et val­la­va­lit­sus saa­dab pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed en­ne väl­jas­ta­mist ar­va­mu­se aval­da­mi­seks as­jas­se­puu­tu­va­te­le rii­gia­me­ti­te­le ja kin­nis­tu­te pii­ri­naab­ri­te­le. Ole­me jõud­nud sel­le­ni, et kõik nüan­sid on lä­bi aru­ta­tud, pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed koos­ta­tud ja eel­mi­sel nä­da­lal saat­si­me kir­jad väl­ja. Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­te naab­ru­ses on kaks ma­ja­pi­da­mist, suu­rem osa naa­ber­kin­nis­tuid kuu­lu­vad rii­gi­le,“ lau­sus hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets.

Kin­nis­tu­te suu­ru­sed on kok­ku üle 35 hek­ta­ri. Prae­gu on mõ­le­mad maa­tu­lun­dus­maad, päi­ke­se­par­gi jaoks lu­ba­tak­se te­ha ka­he kin­nis­tu pea­le kok­ku 25,32 hek­ta­rit toot­mis­maaks, ku­hu on või­ma­lik saa­da ehi­tu­sõi­gus. Vä­he­malt 15 prot­sen­di­le toot­mi­sa­last tu­leb ra­ja­da kõrg­hal­jas­tus, ole­ma­so­lev kõrg­hal­jas­tus peab säi­li­ma. Kok­ku peab kõrg­hal­jas­tust ole­ma vä­he­malt 3,8 hek­ta­ril ning see peab so­bi­ma ro­hu­maa­le ja pak­ku­ma var­ju loo­mas­ti­ku­le. Päi­ke­se­pa­nee­li­de­le on ehi­tus­kee­lua­la 4 meet­rit krun­di pii­rist ja 8 meet­rit hoo­ne­test ning 10 meet­rit ko­ha­li­kust teest. Tund­li­ke ala­de – ela­mu- ja liik­lu­sa­lad, loo­mas­ti­ku lii­ku­mi­se ro­he­ko­ri­dor – eral­da­mi­seks on soo­vita­tav jät­ta hal­jas­ri­ba või ra­ja­da häi­rin­gu le­vi­kut ta­kis­tav pii­re.

„Päi­ke­se­par­giks ka­van­da­tav ala on 1,2 ki­lo­meet­rit pikk. Lei­va­jõe ää­rest lä­heb maa­kon­nap­la­nee­rin­gu­te ro­he­ko­ri­dor. Ku­na sel­le koh­ta po­le teh­tud uu­rin­guid, ei ole tea­da, kas loo­mad lii­gu­vad ka üle sel­le põl­lu, ku­hu on ka­van­da­tud päi­ke­se­jaam. See­tõt­tu soo­vi­me, et nii pi­ka päi­ke­se­pa­nee­li­de ri­vi sees oleks va­he­ko­ri­dor, kust ka suu­re­mad loo­mad saak­sid lä­bi pää­se­da. Et ei jääks sel­le ta­ha kin­ni ega lii­guks sel­le tõt­tu La­ge­di-Aru­kü­la maan­tee­le,“ sel­gi­tas Raa­si­ku val­laar­hi­tekt Reet Vii­gi­puu.

Kesk­sem tee­ma, mil­le tõt­tu oli val­la­va­lit­sus eri­ne­valt vo­li­ko­gust se­da meelt, et päi­ke­se­jaa­ma ra­ja­mi­seks tu­leks al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring, on seal­kan­dis le­vi­nud kait­sea­lu­ne lin­nu­liik. Kesk­kon­naa­met lei­dis, et en­ne pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te and­mist tu­leb te­ha uu­ring, et sel­gi­ta­da päi­ke­se­par­gi või­ma­li­kud mõ­jud kait­sea­lu­se­le lii­gi­le, sõl­tu­ma­tu lii­gieks­pert peab hin­da­ma, kas päi­ke­se­park ohus­tab kaits­ta­vat lii­ki. Or­ni­to­loog Le­ho Lui­gu­jõe and­me­tel on Aru­kü­la pold­ri hei­na­maa­del re­gist­ree­ri­tud 33 lii­ki lin­de, kel­lest 20 on seal tõe­näo­li­selt pe­sit­se­jad või lin­nud, kes ka­su­ta­vad koh­ta toi­tu­mi­sa­la­na. Kaits­ta­vat lii­ki ko­ha­ti seal vii­ma­ti su­vel 2013. Or­ni­to­loog ole­tas, et lii­gi­le ei mõ­ju­nud häs­ti kõr­ge­pin­ge­lii­gi ehi­tus 2012. aas­tal ning met­sa väl­ja­ve­du üle lin­nu män­gup­lat­si 2016. aas­tal. Li­saks on tä­na­vu pold­ri põh­jao­sas re­konst­ruee­ri­tud kraav, mis muu­dab ala veel kui­ve­maks ning kah­la­ja­te­le eba­so­bi­va­maks. Kui­gi prae­gu ei ole tea­da, kas kait­sea­lu­ne liik se­da ala veel ka­su­tab, soo­vi­tas or­ni­to­loog lä­bi viia ehi­tu­se­järg­se sei­re, mis ai­taks sel­gi­ta­da ro­hu­maa­del paik­ne­va­te päi­ke­se­par­ki­de mõ­ju seal­se­le lin­nus­ti­ku­le.

„Kait­sea­lu­ne kah­la­ja len­dab öö­sel, see­pä­rast on päi­ke­se­pa­nee­lid tal­le vä­ga oht­li­kud, lind peab neid veeks. See on põh­jus, miks suh­tu­me päi­ke­se­par­gi lu­ba­mis­se vä­ga et­te­vaat­li­kult. Kui koos tead­las­te­ga te­hak­se eel­nev uu­ring ning pä­rast päi­ke­se­jaa­ma val­mi­mist uu­ri­vad tead­la­sed se­da eda­si, on see just­kui kat­sea­la,“ rää­kis Reet Vii­gi­puu.

Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõus­se pan­di kir­ja, et en­ne päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­se alus­ta­mist ja ka ehi­tus­järg­selt tu­leb koos­töös sõl­tu­ma­tu lii­gieks­per­di­ga lä­bi viia lin­nu-uu­ring, et sel­gi­ta­da päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma­de mõ­ju lin­nus­ti­ku­le. Ehi­tus­järg­ne uu­ring peab kest­ma vä­he­malt kaks aas­tat. Päi­ke­se­jaa­ma ehi­tu­saeg ei tohi jääda lin­du­de pe­sit­su­sa­ja­le, mis on 15. ap­ril­list 15. juu­li­ni. Muul ajal ehi­tus­töid te­hes tu­leb veen­du­da, et maa­pin­nal ei asuks lin­nu­pe­sa­sid.

Oo­da­tak­se ar­va­mu­si
Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu koh­ta saa­vad ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da ka kõik tei­sed, mit­te ai­nult Kark­le ja Va­na-Väl­ja­mäe kin­nis­tu­te ­naabrid.

„Vas­ta­me kõi­gi­le, põh­jen­da­tud ar­va­mu­sed võ­ta­me ar­ves­se. Kui ei ar­ves­ta, siis põh­jen­da­me. Ole­me saa­nud ju­ba et­te­pa­ne­ku ra­ja­da tä­na­va­val­gus­tus. Ar­va­mu­sed pea­vad ole­ma ik­ka­gi konk­reet­se ob­jek­ti­ga seo­tud ning pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te kau­du aren­da­ja­le sel­li­seid nõud­mi­si esi­ta­da ei saa, se­da on või­ma­lik te­ha vaid de­tailp­la­nee­rin­gu kau­du. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga esi­ta­me ehi­tus­loa saa­mi­seks va­ja­li­kud tin­gi­mu­sed ai­nult sel­le­le kind­la­le ala­le või se­da tee­nin­da­va­le ala­le,“ lau­sus val­laar­hi­tekt.

Kui pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu on ava­li­kult lä­bi aru­ta­tud, peab sel­le kin­ni­ta­ma val­la­va­lit­sus. Nen­de tin­gi­mus­te alu­sel saab aren­da­ja tel­li­da päi­ke­se­jaa­ma ehi­tusp­ro­jek­ti, mil­le alu­sel on hil­jem või­ma­lik saa­da ehi­tus­lu­ba.

Eelmine artikkelKehras oli noorte rokkfestival
Järgmine artikkelPerears­tid: tõ­hus­tus­doo­si­de vas­tu on hu­vi suur