Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na tes­ti­mi­se ja sei­re­ga.“

134
Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Mi­nult on noo­red kü­si­nud, kui­das osad lap­se­va­ne­mad ei saa aru, et noo­red saa­vad vakt­si­nee­ri­mi­se va­ja­du­sest aru.“ Fo­to Ma­ri Möls

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da.

Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund ae­ga Aru­kü­la koo­li ja tei­se tun­ni Raa­si­ku koo­li juu­res. Bus­si kut­sus ko­ha­le Aru­kü­la koo­liõ­de Ri­ta Sepp, et vakt­si­nee­ri­da Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu õpi­la­si, kel­le va­ne­mad sel­le­ga nõus­tu­sid, ning ka tei­si ko­ha­lik­ke ela­nik­ke.

Tu­le­mu­se­le saab Ri­ta Se­pa sõ­nul an­da hin­deks ne­li mii­nu­se­ga, kok­ku käi­sid vakt­si­nee­ri­mas 48 ini­mest, nii õpi­la­si kui ka tei­si val­la­ko­da­nik­ke. Süs­ti­ti Pfi­ze­ri või Mo­der­na vakt­sii­ni, või­ma­lus oli va­li­da. Kor­dus­poo­ki­mi­ne te­hak­se Aru­kü­las ja Raa­si­kul ok­toob­ri kes­kel.

Fir­ma­ga Eld­red on kok­ku le­pi­tud, et sep­temb­ri lõ­pus tu­leb vakt­si­nee­ri­mis­buss ka Keh­ra koo­li­ma­ja juur­de, et an­da vakt­si­nee­ri­mi­seks või­ma­lus seal­se­te­le õpi­las­te­le ja teis­te­le­gi val­lae­la­ni­ke­le.

Uus õp­peaas­ta on kest­nud kolm nä­da­lat ning sa­ma kaua on koo­li­des keh­ti­nud liht­sus­ta­tud ka­ran­tii­ni­kord. See on too­nud koo­li­des töö­ta­va­te­le me­dit­sii­niõ­de­de­le ehk tei­si­sõ­nu koo­liõ­de­de­le juur­de uu­si töö­ko­hus­tu­si. Kord nä­da­las tu­leb neil tes­ti­da üld­ha­ri­dus­koo­li­des, sa­mu­ti hu­vi­koo­li­des pe­da­goo­ge ja tei­si koo­li­töö­ta­jaid, kes ei ole vakt­si­nee­ri­tud. Ka koos­ta­tak­se klas­si­de kau­pa ala­tes 12. eluaas­tast ehk 5.-6. klas­sist and­me­baa­si, kes õpi­las­test on Co­vid-19 hai­gust põ­de­nud või sel­le vas­tu vakt­si­nee­ri­tud, ning kui ei ole hai­ges­tu­nud ega vakt­si­nee­ri­tud, siis kas lap­se­va­nem lu­bab oma alaea­list last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da.

Aru­kü­la koo­liõ­de, osaü­hin­gu Koo­li­ter­vis­hoid asu­ta­ja ja juht Ri­ta Sepp tõ­deb, et töö­koor­mus on vä­ga suur, oma ta­va­pä­rast tööd po­le­gi jõud­nud te­ha: „Liht­ne aeg oli meil vii­ma­ti 2019. aas­tal ja 2020. aas­ta al­gus en­ne, kui ko­roo­na­vii­rus hak­kas laialt le­vi­ma. Kui tu­li Co­vid, hak­ka­si­me kaar­dis­ta­ma hai­ge­te­ga kok­ku puu­tu­nud kon­takt­seid õpi­la­si ja õpe­ta­jaid. Kui erio­lu­kor­ra ajal jää­di dis­tant­s­õp­pe­le, nõus­ta­si­me hai­ges­tu­nuid ja lä­hi­kon­takt­seid, sai­me te­le­fo­ni­kõ­ne­sid 24/7. Siis läk­si­me va­ba­taht­li­ke­na ap­pi tes­ti­mis­punk­ti­des­se, eda­si haig­la­tes­se Co­vi­di-osa­kon­da­des­se. Kui neid osa­kon­di ha­ka­ti su­ve al­gu­ses kin­ni pa­ne­ma, töö­ta­si­me vakt­si­nee­ri­mis­kes­kus­tes. Ja siis al­gas käe­so­lev koo­liaas­ta.“

OÜs Koo­li­ter­vis­hoid töö­ta­vad koos ju­ha­ta­ja­ga seit­se koo­liõ­de. Et­te­võ­te osu­tab koo­liõe tee­nust Har­ju­maal ja Tal­lin­nas kok­ku 18 ha­ri­du­sa­su­tu­ses, nen­de seas on Ani­ja ja Raa­si­ku val­la kõik koo­lid, Lok­sa güm­naa­sium ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool. Keh­ra güm­naa­siu­mi, Aeg­vii­du ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li, ka Raa­si­ku koo­liõ­de on Ja­na Lo­rens. Ri­ta Sepp on pea­le Aru­kü­la põ­hi­koo­li veel wal­dorf­koo­li ja Pi­ka­ve­re alg­koo­li koo­liõ­de ning Aru­kü­la koo­li­des käib ka koo­liõ­de El­len Ma­jors­kih. Lok­sa ja Vi­ha­soo koo­lis töö­tab Mar­ju Mee­sak.

Koo­li­töö­ta­ja­test on Ri­ta Se­pa hin­nan­gul vakt­si­nee­ri­ma­ta kesk­mi­selt küm­me prot­sen­ti – ole­ne­valt koo­li suu­ru­sest mõ­ned ük­si­kud ku­ni 7-8 ini­mest. Väi­ke­ses Vi­ha­soo koo­lis on kõik töö­ta­jad vakt­si­nee­ri­tud. Õpi­las­test on ko­roo­na­vii­ru­se vas­tu kait­se­poo­gi­tud koo­li­des ala­tes 5. klas­sist prae­gu­seks um­bes kol­man­dik, aga ar­ves­se tu­leb võt­ta, et õpi­las­te vakt­si­nee­ri­mi­ne al­les al­gas, osad on saa­nud esi­me­se süs­ti, too­ni­tab ta. Ka Ees­tis kesk­mi­selt on vakt­si­nee­ri­da jõu­tud kol­man­dik õpi­las­test.

Kuu­sa­lu kes­kkoo­lis ja Kol­ga koo­lis töö­tab koo­liõ­de Ker­li Eel­nurm, kel­le tööand­ja on Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus. Te­ma and­med Kuu­sa­lu koo­li koh­ta on umb­kau­du sa­ma­su­gu­sed, kui on Ees­tis kesk­mi­selt – kait­se­süs­ti on saa­nud 5. ja va­ne­ma­tes klas­si­des kol­man­dik õpi­las­test ning val­dav ena­mus koo­li­töö­ta­ja­test. Kol­ga koo­lis on täie­li­kult vakt­si­nee­ri­tud küm­me­kond õpi­last. Koo­liõed on saa­nud vas­ta­va koo­li­tu­se ja või­vad koo­li­des ha­ka­ta soo­vi­jaid vakt­si­nee­ri­ma, kuid Ker­li Eel­nurm tõ­deb, et kait­se­süs­ti vas­tu tun­ne­vad hu­vi vä­he­sed.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das au­gus­ti kes­kel vakt­si­nee­ri­mis­päe­va Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­lis, eel­kõi­ge oo­da­ti kait­se­süs­ti saa­ma õpi­la­si, aga ka kõi­ki tei­si. Vakt­si­nee­ri­mas käi­sid 50 ini­mest, neist 22 olid õpi­la­sed. Tei­se vakt­sii­ni­doo­si süs­ti­mi­seks on OÜ Eld­red töö­ta­jad Kuu­sa­lus kuns­ti­de koo­lis 25. sep­temb­ril kolm tun­di. See on li­sa­või­ma­lus vakt­si­nee­ri­mi­se alus­ta­mi­seks ka nei­le, kel veel ko­roo­na­vii­ru­se vas­ta­ne kait­se­süst saa­ma­ta, rõ­hu­tab Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se juhtiv s­pet­sia­list Anu Kirs­man.

Hää­le­kad vakt­sii­ni­vas­ta­sed
Koo­liõ­de­de ja -juh­ti­de suur mu­re on prae­gu as­jao­lu, et osa­de õpi­las­te va­ne­mad ei lu­ba oma lap­si vakt­si­nee­ri­da. Kuu­sa­lu kesk­koo­li juht­kond sai ju­ba en­ne koo­liaas­ta al­gust mõ­nelt lap­se­va­ne­malt aval­du­se, et kait­se­süs­ti­mi­se osas ei to­hi te­ma last mõ­ju­ta­da, tal­le aju­pe­su te­ha.

Ri­ta Sepp mär­gib, et te­da on ka isik­li­kult äh­var­da­tud: „Olen lap­se­va­ne­ma­te­le saa­de­tud an­kee­di­le saa­nud vas­tu­seks hoia­tu­si, et mil­li­se sea­du­se­pa­rag­rah­vi al­la lä­heb, kui nen­de last tes­tin või vakt­si­nee­rin. On kü­si­tud, miks san­dis­tan õpi­la­si, kas mu omad lap­sed on ju­ba san­did ja soo­vi­ta­tud va­li­da en­da­le mõ­ni tei­ne töö. Sel­li­sed kur­jad kir­jad tee­vad vä­ga kur­vaks. Õn­neks koo­li­ju­hid on me sel­ja­ta­ga, toe­ta­vad ja ai­ta­vad.“

Ta nen­dib, et vakt­si­nee­ri­mis­vas­ta­seid ei ole küll vä­ga pal­ju, aga need, kes on vas­ta­sed, on oo­ta­ma­tult hää­le­kad. Nen­de seas on ka sel­li­seid va­ne­maid, kes po­le va­rem muu­de kor­ra­lis­te vakt­si­nee­ri­mis­te vas­tu seis­nud.

„Ko­gu aeg on ol­nud keel­du­jaid, aga kind­las­ti on nüüd roh­kem, kui ol­nud ta­va­li­selt. Sa­mas meie vakt­si­nee­ri­mist õpi­las­te seas pro­pa­gee­ri­da ei to­hi,“ mär­gib ta.

Sa­mu­ti on lap­se­va­ne­maid, kes ei lu­ba oma lap­se­le te­ha ko­roo­na­vii­ru­se kiir- ega PCR-tes­ti, kui­gi saab va­li­da kur­gu­lo­pu­tu­se- ja ni­na­tes­ti va­hel.

Õpi­las­te vakt­si­nee­ri­mist ega tes­ti­mist ei to­hi pro­pa­gee­ri­da ka õpe­ta­jad ning kõi­gis­se õpi­las­tes­se tu­leb suh­tu­da võrd­selt. Kas õpi­la­ne on vakt­si­nee­ri­tud või mit­te ning ke­da lu­ba­tak­se tes­ti­da, se­da ei või koo­li­kol­lek­tii­vis ega ka mu­jal ava­li­kus­ta­da. Hai­ge­kas­sa­le saa­de­ta­vad and­med krüp­tee­ri­tak­se, see­gi on koo­liõ­de­de­le li­sa­koor­mus.

Liht­sus­ta­tud ka­ran­tii­ni­kord
Suu­rem tes­ti­mi­ne al­gab liht­sus­ta­tud ka­ran­tii­ni­kor­ra jär­gi koo­lis siis, kui vakt­si­nee­ri­ma­ta või ko­roo­nat mit­te lä­bi põ­de­nud õpi­la­sel toi­mub ko­roo­na­vii­ru­se kand­ja­ga lä­hi­kon­takt sa­mas õp­pea­su­tu­ses. Ala­tes 12. eluaas­tast tu­leb sel ju­hul te­ha nii­su­gus­te­le õpi­las­te­le es­malt an­ti­ke­ha­de kiir­test ning 72 tun­di hil­jem PCR-test. Algk­las­si­lap­sed või­vad koo­lis käi­mist jät­ka­ta täien­da­va tes­ti­mi­se­ta.

Kui tes­ti tu­le­mu­sed on ne­ga­tiiv­sed, jät­ka­vad hai­gus­tun­nus­te­ta õpi­la­sed koo­lis käi­mist, aga liht­sus­ta­tud ka­ran­tii­ni­pe­riood tä­hen­dab se­da, et küm­ne päe­va jook­sul ei to­hi need õpi­la­sed osa­le­da hu­vi­te­ge­vu­ses, min­na kin­no, teat­ris­se, muu­de­le ava­li­ke­le üri­tus­te­le.

Kui test an­nab po­si­tiiv­se tu­le­mu­se, peab võt­ma ühen­dust pe­rears­ti­ga ja õpi­la­sel tu­leb jää­da ko­ju. Kui vakt­si­nee­ri­ma­ta õpi­la­sel on ko­roo­na­vii­ru­se kand­ja­ga lä­hi­kon­takt väl­jas­pool õp­pea­su­tust, siis liht­sus­ta­tud ka­ran­tii­ni­kord te­ma pu­hul ei keh­ti ja ta jäe­tak­se ko­ju ka­ran­tii­ni. Sa­mu­ti pea­vad ko­ju jää­ma need õpi­la­sed, kes keel­du­vad tes­ti­mi­sest.

Ena­mi­kus Ida-Har­ju koo­li­des po­le se­ni ol­nud va­ja­dust liht­sus­ta­tud ka­ran­tii­ni­kor­da ra­ken­da­da. Keh­ra koo­lis oli güm­naa­siu­mik­las­sis kaks ko­roo­na­kol­let, kuid need la­he­ne­sid häs­ti, sõ­nab Ri­ta Sepp. Ühes kau­ge­mal koo­lis, mi­da tee­nin­dab Koo­li­ter­vis­hoid OÜ, juh­tus aga nii, et vakt­si­nee­ri­ma­ta õpe­ta­ja hai­ges­tus ko­roo­nas­se ja kolm klas­si tu­li siis­ki saa­ta dis­tants­õp­pe­le.