Natura 2000 erametsadesse kavandatakse rangeid piiranguid

138

Eel­mi­se nä­da­la Maa­le­hes il­mu­nud lu­gu „Käs­mu­las­te ko­du­hoo­ve äh­var­dab ran­ge loo­dus­kait­se“ ajen­das Kuu­sa­lu val­las La­he­maa rah­vus­par­ki kuu­lu­va­te kü­la­de ini­me­si Sõ­nu­mi­too­jalt kü­si­ma, kas saaks tea­da, kui­võrd äh­var­dab sa­ma oht ka neid.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus edas­tas kü­si­mu­se kesk­kon­naa­me­ti­le ning pa­lu­si­me ka in­fot, kas ja kui­das saab või sai La­he­maa rah­vus­par­gi era­met­sao­ma­nik in­fot sel­le koh­ta, et te­ma­le kuu­lu­val maal on plaa­nis ra­ken­da­da ran­ge­maid reeg­leid. Pa­lu­si­me sa­mu­ti täp­se­mat sel­gi­tust met­sae­lu­pai­ka­de in­ven­tee­ri­mi­se ja era­met­sa­des ka­van­da­ta­va ran­ge­ma kait­se koh­ta.

Kesk­kon­naa­me­ti loo­dus­kait­se pla­nee­ri­mi­se osa­kon­na juh­tivs­pet­sia­list Rii­na Kot­ter vas­tas, et see tee­ma puu­du­tab neid era­met­sao­ma­nik­ke, kel­le met­sa­maad on Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku alal. La­he­maa rah­vus­park kuu­lub täie­li­kult Na­tu­ra 2000 võr­gus­tik­ku. Sa­mu­ti on Na­tu­ra 2000 alad Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­sea­la, Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­la, Maa­pa­ju loo­dus­kait­sea­la ja Jus­si I met­si­se pü­sie­lu­paik.

Ran­ged reeg­lid tu­lid päe­va­kor­da seo­ses Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni al­ga­ta­tud rik­ku­mis­me­net­lu­se­ga. Eu­roo­pa Ko­mis­jon hei­tis te­ma sõ­nul Ees­ti­le et­te, et raie­te lu­ba­mi­sel ei hin­da pii­sa­valt mõ­ju­sid elu­pai­ka­de­le ja met­sae­lu­pai­ka­de kait­se ei ole Ees­tis pii­sa­valt tõ­hus.

Sel­lest tu­le­ne­valt pea­tas kesk­kon­naa­met eel­mi­se aas­ta veeb­rua­ris 28 kuuks raied Na­tu­ra 2000 ala­de met­sae­lu­pai­ka­des ja tellis täien­da­vad in­ven­tuu­rid. Kuu­sa­lu val­las teh­ti met­sae­lu­pai­ka­de in­ven­tuur eelmise aas­ta tei­ses poo­les, Hal­ja­la val­las prae­gu in­ven­tuur käib.

Met­sae­lu­pai­ka­dest on ka­vas moo­dus­ta­da eral­di loo­dus­kait­sea­la. La­he­maa rah­vus­par­gis on kesk­kon­naa­me­ti and­me­tel plaa­nis ran­ge­te reeg­li­te­ga loo­dus­kait­sea­la­ga hõl­ma­ta kok­ku 3092,94 hek­ta­rit era­met­sa ja 3180,77 hek­ta­rit rii­gi­met­sa. Kok­ku puu­du­tab see era­maa­del 2364 ka­tast­riük­sust.

Veel sai Sõ­nu­mi­too­ja kesk­kon­naa­me­tist and­med, et kõi­gist Kuu­sa­lu val­las asu­va­test Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku era­met­sa­dest plaa­ni­tak­se ran­ge kait­se al­la võt­ta 2459,48 hek­ta­rit kok­ku 1729 ka­tast­riük­su­sel ning rii­gi­met­sast 2626 hek­ta­rit. Ani­ja val­las on ka­vas ran­ge kait­se keh­tes­ta­da era­maa­dest 147,56 hek­ta­ril, kok­ku 65 ka­tast­riük­su­sel ning 561,59 hek­ta­ril rii­gi­met­sas.

Rii­na Kot­ter: „Kui met­sa­oma­ni­kud näe­vad met­sa­re­gist­rist, et nen­de maal on pro­jek­tee­ri­tav met­sae­lu­pai­ka­de loo­dus­kait­se­a­la siht­kait­se­vöönd, tä­hen­dab see, et nen­de met­sas on in­ven­tee­ri­tud väär­tus­lik ja kait­set va­jav met­sae­lu­paik ning on teh­tud et­te­pa­nek ran­ge kait­se ta­ga­mi­seks. See on es­ma­ne kait­se­mee­de, et met­sae­lu­pai­ka­des saaks met­sa­tea­ti­se me­net­lu­si pea­ta­da. Tä­na­vu ap­ril­lis oli era­met­sao­ma­ni­kel või­ma­lik taot­le­da KI­Kilt pii­ran­gu­te kom­pen­see­ri­mi­seks toe­tust, va­rem oli toe­tu­se määr 110 eu­rot hek­ta­ri eest, prae­gu­seks on tõs­te­tud 134 eu­ro­le. Toe­tust on või­ma­lik taot­le­da igal aas­tal, raiest saa­dav tu­lu jääb sa­ge­li ühe­kord­seks.“

Maao­ma­ni­ke tea­vi­ta­mi­se koh­ta sel­gi­tas ta, et kõi­ki maa­oma­nik­ke ei ole se­ni kir­ja­li­kult tea­vi­ta­tud, sest ran­ge kait­se al­la võt­mi­se me­net­lust ei ole klii­ma­mi­nis­ter veel al­ga­ta­nud: „Prae­gu toi­mu­vad aru­te­lud, kui­das met­sae­lu­pai­ka­de ran­ge kait­se ta­ga­da. Kui mi­nis­ter al­ga­tab ran­ge kait­se al­la võt­mi­se me­net­lu­se, toi­mub maao­ma­ni­ke tea­vi­ta­mi­ne vas­ta­valt loo­dus­kait­se­sea­du­se­le. Klii­ma­mi­nis­tee­riu­mis on ühe või­ma­li­ku la­hen­du­se­na aru­tu­se all, et loo­dus­kait­se­sea­du­ses te­ha muu­da­tus, mil­le­ga kee­la­tak­se raied Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku ala­de met­sae­lu­pai­ka­des.“

Rii­na Kot­ter li­sas, kesk­kon­naa­met kor­ral­dab Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku alal paik­ne­va­te era­met­sa­de oma­ni­ke­le nel­ja­päe­val, 18. mail kell 14 in­ter­ne­tis met­sae­lu­pai­ka­de in­fo­päe­va, et sel­gi­ta­da Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku kait­se tu­gev­da­mi­se va­ja­dust ja era­met­sao­ma­ni­ke­le pa­ku­ta­vaid toe­tus­meet­meid: „Lin­gi in­fo­päe­va­le leiab kesk­kon­naa­me­ti ko­du­le­helt ja ka Kuu­sa­lu val­la vee­bist. In­fo­päev on üle-ees­ti­li­ne, sal­ves­ta­me kõik rää­gi­tu ja see jääb jä­re­le­vaa­da­ta­vaks. Te­gi­me sa­mal tee­mal in­fo­päe­va ka eel­mi­sel aas­tal 5. juu­nil, kahjuks oli osa­le­jaid vä­he, loo­da­me nüüd suu­re­mat hu­vi.“

Vir­ve kü­la­va­nem, La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Jaan Velst­röm sel­gi­tas toi­me­tu­se­le, siht­kait­se­vöönd tä­hen­dab, et sel­les met­sas ei to­hi enam puid lan­ge­ta­da, ka mit­te küt­te­puid te­ha ning ma­ha kuk­ku­nud puud tu­leb sin­na jät­ta.

„Si­su­li­selt po­le siht­kait­se­vöön­dil ega re­ser­vaa­dil suurt va­het,“ lau­sus ta ja ju­hen­das, et kes ta­hab tea­da saa­da, kas te­ma mets on pro­jek­tee­ri­ta­vas uues loo­dus­kait­sea­las, tu­leb in­ter­ne­tis si­se­ne­da maa-ame­ti geo­por­taa­li ja lei­da pro­jek­tee­ri­ta­va­te kait­sea­la­de kaar­di­kiht, mis on vii­ru­ta­tud.

„Pa­ra­ku on see ava­lik in­fo va­na­de and­me­te alu­sel. Uue in­ven­tuu­ri tu­le­mu­si näeb maa­oma­nik en­da met­sa­maa koh­ta, kui lo­gib metsaregistrisse sis­se oma isi­ku­koo­di­ga,“ sõ­nas Jaan Velst­röm.

Riina Kotter märkis, et ka maa-amet uuendab regulaarselt andmeid.

Eelmine artikkelJäät­me­veo uue pe­rioo­di tut­vus­tav koo­so­lek Kuu­sa­lu val­la­ma­jas
Järgmine artikkelKUL­DAR PÄR­NA ase­mel Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus AVO VEST