Aru­kü­la kes­ko­sa kon­kur­si või­tis VIL­LEM TO­MIS­TE töö

226
Purskkaevu kavand Aruküla rahvamaja ette võidutöös "Metsapark". Fotomontaaž Stuudio Tallinn OÜ

Aru­kü­la kes­ko­sa ehk val­la­le kuu­lu­va Tal­lin­na maan­tee 24 kin­nis­tu pla­nee­rin­gu­li­se idee­la­hen­du­se saa­mi­seks kor­ral­da­tud ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se võit­ja Vil­lem To­mis­te ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost Stuu­dio Tal­linn OÜ pi­das Aru­kü­la kes­ko­sa ruu­mi­li­se maas­ti­ku ku­jun­da­mist hu­vi­ta­vaks väl­ja­kut­seks: „Hoo­ned, la­ge­dam ala, kor­te­r-e­la­mud, era­mud, puud. Tun­dus, et mi­da­gi peaks li­sa­ma, ja asu­sin töö­le.”

Võidutöö „Metsapark“: keskväljakul rahvamaja juures parkla ja purskkaevuplats istepinkidega, mänguväljak, kergliiklusteed, noorte ala jpm. Fotomontaaž Stuudio Tallinn OÜ, Maa-ameti kaldaaerofoto

Raasiku vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu korraldatud konkursi või­du eest 8 000 eu­rot päl­vi­nud ar­hi­tekt kir­ju­tas idee­ka­van­dil: „Ka­van­da­ta­vat ala vaa­del­dak­se ter­vik­li­ku elu­ruu­mi­na, mi­da võib võr­rel­da elu­toa­ga. Siin on koht män­guks, mõ­tisk­lu­seks, pi­du­deks ja ka õh­tu­seks ei­nes­ta­mi­seks.”

Eesti Arhitektide Liidu prog­ram­mi „Hea ava­lik ruum” juht ja žürii lii­ge Kal­le Vel­le­voog tõs­tis esi­le või­du­töö paind­lik­kust, või­ma­lik on eta­pi­ti ehi­ta­da ja va­ja­du­sel mi­da­gi muu­ta: „Alus­ta­da võib näi­teks val­la­va­lit­su­se ma­ja esi­sest väl­ja­kust ja siis lii­ku­da eda­si. Au­tor mai­nis, et kui on va­ja te­ha värs­ken­du­si või lei­da uu­si funkt­sioo­ne, saab se­da te­ha tee­de­ga eral­da­tud ük­sus­te kau­pa. Kui pro­jek­tee­ri­des mi­da­gi on va­ja õg­ven­da­da, on või­du­töö pu­hul se­da kõi­ge liht­sam te­ha.”

Vil­lem To­mis­te sõ­nul saab iga eta­pi jä­rel mõel­da, kui­das oleks pa­rem eda­si min­na, kaa­lu­da la­hen­du­si.

Aru­kü­la kes­ko­sa ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­sel sai tei­se ko­ha PEL­LE-STEN VII­BURGI, esi­ko­ha VIL­LEM TO­MIS­TE ja kol­man­da ko­ha ERK­KI AN­NA­MA idee­ka­vand.

Tei­se ko­ha ja pree­miaks 6000 eu­rot sai Doo­mi­no Ar­hi­tekt OÜ esin­da­ja Pel­le-Sten Vii­bur­gi töö. Kol­mas oli Erk­ki An­na­ma bü­roost Ka Ar­hi­tek­tid, te­da pre­mee­ri­ti 4000 eu­ro­ga.

Ar­hi­tek­tid tu­gi­ne­sid 17 ko­ha­li­ku ela­ni­ku idee­de­le, mis võiks ol­la kesk­väl­ja­kul. Need esi­ta­ti sü­gi­sel toi­mu­nud Aru­kü­la mõt­te­nop­pe­le. Kan­dev tee­ma oli hal­jas­tus.

„Kõik kolm idee­ka­van­dit olid tu­ge­vad. Või­du­töö os­kas kõi­ge enam ole­ma­so­le­vat hal­jas­tust ka­su­ta­da ning suu­tis liht­sa­te va­hen­di­te­ga li­sa­da hal­jas­tust,” lau­sus Kal­le Vel­le­voog.
Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp hin­das val­la esi­mest ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lust kor­da­läi­nuks. Val­la­va­lit­sus ka­vat­seb asu­da koos Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du­ga taot­le­ma „Hea ava­li­ku ruu­mi” prog­ram­mi kau­du rii­gilt pro­jek­ti­le ra­has­tust.

Kal­le Vel­le­voog mär­kis, et see oli 2018. aas­tal Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­vaks käi­ma pan­dud „Hea ava­li­ku ruu­mi” prog­ram­mi 24. võist­lus. Ju­ba toi­mu­nud võist­lus­te idee­ka­van­di­te teos­ta­mi­seks saa­di toe­tust Eu­roo­pa Lii­du st­ruk­tuu­ri­fon­dilt piir­kon­na kon­ku­rent­si­või­me tõst­mi­se prog­ram­mist.

„Meil on sii­ras loo­tus, et sa­ma jät­kub ka lä­bi­vii­da­va­te kon­kurs­si­de pu­hul ning saa­me või­du­töö­de jär­gi kesk­väl­ja­kud ja pea­tä­na­vad val­mis ehi­ta­da,” lau­sus ar­hi­tekt.
And­re Sepp peab või­du­tööd teos­ta­ta­vaks: „Val­las on vä­ga pal­ju te­ha, puu­du on ka­na­li­sat­sioo­nist, roh­kes­ti on kruu­sa­teid. Kes­ko­sas ehi­ta­ma ha­ka­tes pea­me vaa­ta­ma, et see ei lä­heks mak­su­maks­ja­le vä­ga kal­liks.”

Žüriid juhtis Andre Sepp, žüriis esindasid Raasiku valda ka Ivar Vilberg ja Garina Toomingas, Eesti Arhitektide Liidust olid Kalle Vellevoog, Toomas Paaver ja Tomomi Hayashi ning Eesti Maastikuarhitektide Liidust Heiki Kalberg.

Vil­lem To­mis­te on või­tnud Võ­ru ja Jõ­ge­va kesk­lin­na ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­sed, te­ma idee­ka­van­di põh­jal ehitati Rak­ve­re kesk­väl­jak.