Aru­kü­la ja Raa­si­ku noo­ri är­gi­ta­tak­se õue­män­gu­de­ga lii­ku­ma

491
Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht MA­RI MÖLS ja noor­soo­töö­ta­ja MAAR­JA-LY TEI­NO Sep­po orien­tee­ru­mis­män­gus.

Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li­de ning noor­te­kes­kus­te koos­töös pa­ku­tak­se „Ter­ve!“ ehk Raa­si­ku val­la vaim­se ter­vi­se aas­ta raa­mes noor­te­le ja pe­re­de­le lii­ku­mis­män­ge.

Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls ning Raa­si­ku noor­te­juht An­ge­la Al­lik sel­gi­ta­vad, et ees­märk on saa­da dis­tant­sõp­pe tõt­tu na­gu­nii suu­re osa päe­vast ek­raa­ni­de ees veet­vad lap­sed ja noo­red lii­ku­ma. Koos nen­de­ga ot­si­vad noor­te­le õue­te­ge­vu­si Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no ning Raa­si­ku koo­li hu­vi­juht Lii­si Gus­sak. Ala­tes märt­si­kuust on nad väl­jas lii­ku­mi­se är­gi­ta­mi­seks kor­ral­da­nud ka­hes asu­las mit­meid män­ge.

Algk­las­si­las­te­le on teh­tud tä­he- ja sõ­na­män­gu. Tä­he­män­gus tu­li Aru­kü­las et­tean­tud koh­ta­dest lei­da 15 pa­be­ri­le kir­ju­ta­tud täh­te ja pan­na neist kok­ku üks pikk sõ­na. Prae­gu on käi­mas sõ­na­mäng, ka­hek­sast eri ko­hast tu­leb lei­da sõ­na ja lii­ta lau­seks. Raa­si­kul oli märt­sis kaks sar­nast seik­lus­män­gu „Rõõ­mu­pi­sik“. Esi­me­ses tu­li seits­mest ko­hast lei­da kaks sõ­na ning te­ha neist lau­se „rõõ­mu­pi­si­ku ret­sep­ti­ga“, tei­ses la­hen­da­da ka üle­san­ne. Tä­he- ja sõ­na­män­gu­de jaoks on va­ja vaid pliiat­sit ja pa­be­rit. Män­gud on mõel­dud eel­kõi­ge algk­las­si­las­te­le, kuid män­gi­da või­vad kõik tei­sedki. An­ge­la Al­lik rää­kis, et tal­le saat­sid ka 12. klas­si noo­red „Rõõ­mu­pi­si­ku“ vas­tu­se: „Kui­gi see oli pea­mi­selt väik­se­ma­te­le suu­na­tud, oli vah­va, et güm­naa­siu­mi­noo­red ei lon­ki­nud Raa­si­kul nii­sa­ma, vaid ot­sus­ta­sid aja­vii­teks sõ­nu ot­si­da.“

Tei­ne, mil­le­ga alus­ta­ti sa­mu­ti märt­sis ning nüüd on taas või­ma­lik osa­le­da, on Sep­po mäng. Se­da saab män­gi­da vaid Aru­kü­las ning eel­dab nu­ti­sead­me ole­ma­so­lu. Sep­po on Soo­mes väl­ja­töö­ta­tud in­ter­ne­tip­lat­vorm, ku­hu saab pan­na eri­ne­vaid üle­san­deid. Paar aas­tat ta­ga­si käi­sid Ma­ri Möls ja Aru­kü­la koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ivi­ka Jegis koo­li­tu­sel, kus soom­la­sed Sep­pot tut­vus­ta­sid, ning see tun­dus põ­nev. Märt­sis lae­ti sin­na üles Ivi­ka Jegise koos­ta­tud esi­me­sed, möö­du­nud nä­da­lal uued üle­san­ded. Män­gi­mi­seks tu­leb min­na ne­ti­le­he­le play.sep­po.io, si­ses­ta­da kood, mil­le leiab Aru­kü­la koo­li ko­du­le­helt. Siis tu­leb ha­ka­ta GP­Si abil orien­tee­ru­ma, lii­ku­da et­tean­tud koh­ta­des­se, kõi­gis neis on üle­san­ne. Staa­dio­nil tu­leb aja pea­le lä­bi­da mär­gi­tud ra­da, koo­li­ma­ja ees te­ha foto nii, et pildi pea­le jääk­sid pöial, üks taim ja A-täht, män­gu­väl­ja­kul kal­lis­ta­da kas­ke ja te­ha seal nae­ra­tu­se­ga pilt.

„Prae­gu on ühek­sa üle­san­net. Üks­ki ei ava­ne en­ne, kui oled täp­selt õi­ges asu­ko­has. En­ne iga üle­san­net on ka mõ­ni kü­si­mus, mil­le­le tu­leb en­ne üle­san­de soo­ri­ta­mist lei­da vas­tus. Ei pea kor­ra­ga lä­bi te­ge­ma ko­gu män­gu ning kes ei soo­vi, ei pea­gi kõi­ki punk­te lä­bi­ma. Män­gi­da võib ük­si või pe­re­ga, üle­san­deid saab la­hen­da­da igaüks,“ üt­les Ma­ri Möls.

Ta li­sas, et nen­de esi­me­se Sep­po män­gu lä­bi­mi­seks tu­li kind­las­ti te­ha roh­kem kui 10 000 sam­mu, tei­ses nii pal­ju ei tu­le, kuid see kes­tab aja­li­selt kauem, pool­teist-kaks tun­di, ku­na on roh­kem üle­san­deid. Esi­me­se­le män­gu­le lae­kus 14 vas­tust, sest män­gi­ti mit­me­ke­si või ko­gu pe­re­ga, te­gi Ma­ri Möl­si hin­nan­gul sel­le lä­bi um­bes pool­sa­da ini­mest.

Kol­man­da män­gu sai Aru­kü­la kool tä­nu ELO noor­teor­ga­ni­sat­sioo­ni­le. See eel­dab te­le­fo­nis­se ra­ken­du­se laa­di­mist, aga män­gi­da saab igal pool, mit­te ai­nult Aru­kü­las või Raa­si­ku val­las. Män­gu põ­hi­mõ­te on, et õues lii­ku­des tu­leb iga tea­tud va­he­maa ta­gant mõ­ni kü­si­mus. Ju­hen­di leiab Aru­kü­la koo­li ko­du­le­helt.

Noor­te­kes­kus­te al­ga­tu­sel toi­mub ke­vad­bin­go, mil­le ruu­dus­ti­kus on 9 ke­vad­lil­le. Mäng kes­tab se­ni, ku­ni esi­me­ne män­gi­ja on leid­nud ja pil­dis­ta­nud kõi­ki ühek­sat lil­le.

„Se­lle män­gu te­gi Keh­ra noor­te­kes­kus, kü­si­sin neilt lu­ba se­da ka­su­ta­da. Män­gu mõ­te on mär­ga­ta loo­dust ning mui­du­gi lii­ku­da. Kõi­ge hi­li­sem õis, mis tu­leb lei­da, on tulp. Kui kee­gi sel­le leiab, lä­heb mäng luk­ku,“ sel­gi­tas An­ge­la Al­lik.

Män­gud on kõi­gi­le ta­su­ta. Liht­salt tul­ge õue ja män­gi­ge, kut­su­vad hu­vi­ju­hid-noor­soo­töö­ta­jad.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­lik­e plat­si­de niit­ja va­li­tud
Järgmine artikkelAnija valla kultuurikeskuse tänuväärt algatus