Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses val­mis 15. sün­ni­päe­vaks eri­li­ne kell

802
Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se lo­go­ga ja Kuu­sa­lu val­la ku­ju­ga pui­dust sei­na­kel­la rek­laa­mi­vad sot­siaal­mee­dias Kuu­sa­lu poi­sid KEITH SE­BAS­TIAN SOID­LA ja RALF KUUSK. Fo­to Els­beth Link

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus pa­ni juu­be­li pu­hul loo­si las­te val­mis­ta­tud val­la kaar­di ku­ju­li­se sei­na­kel­la.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus, mis asub ale­vi­kus Köst­ri­ma­jas, pi­das ree­del, 28. veeb­rua­ril sün­ni­päe­va­pi­du. Sa­mal päe­val pos­ti­ta­ti Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis pil­did pui­dust kel­last, mil­le noo­red val­mis­ta­sid CNC- ehk ro­bot­juh­ti­mi­sel li­neaar­lõi­kus­pin­gi õpi­toas. Tin­gi­mus on, et loo­si­mi­ne toi­mub ju­hul, kui noor­te­kes­ku­sel on nii Fa­ce­boo­kis kui ka Ins­ta­ga­mis 600 meel­di­mist ja jäl­gi­mist. Es­mas­päe­va õh­tuks oli neid Fa­ce­boo­kis 547 ja Ins­tag­ra­mis 208.

Kuu­sa­lu val­la kaar­di ku­ju­li­se sei­na­kel­la meis­ter­da­mi­se idee sün­dis ühi­selt, kui noor­te­kes­ku­ses aru­ta­ti, mi­da oma­näo­list ja meel­de­jää­vat oma to­re­da­te­le kü­la­lis­te­le kin­ki­da.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se sün­ni­päe­va on se­ni pee­tud jaa­nua­ris. Val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik rää­kis, et see oli seo­tud Kol­ga noor­te­kes­ku­se ava­mi­se­ga. Kuu­sa­lus hak­kas noor­te­kes­kus töö­le vei­di hil­jem – asu­ta­mi­sot­su­se lan­ge­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 23. veeb­rua­ril 2005.

Ree­del söö­di noor­te­kes­ku­ses sün­ni­päe­va pu­hul tor­ti, noor­soo­töö­ta­ja Els­beth Link pu­nus tüd­ru­ku­te­le pat­se, vaa­da­ti fil­me. Ku­na oli koo­li­va­heaeg, oli noor­te­kes­kus ava­tud ka hom­mi­ku­poo­le.

„Koo­li­va­hea­jal tu­lid noor­te­kes­ku­ses­se 9-12aas­ta­sed, neist va­ne­ma­tel oli muid te­ge­mi­si. Mui­du käib meil roh­kem ka va­ne­maid koo­li­noo­ri, tipp-päe­va­del on rah­vast ma­jas pal­ju – ka ku­ni 48 noort,“ rää­kis Kris­ta Al­lik.

Ta kii­tis, et al­ga­ta­tud te­ge­vu­sed on noor­te­kes­ku­ses häs­ti käi­ma läi­nud. Li­saks CNC-pin­gi töö­toa­le, mi­da ju­hen­dab Trii­nu Re­ba­ne, ju­hen­da­vad meis­ter­da­mis­rin­ge ka Ag­ne Püüa ja noor­soo­töö­ta­ja Ene Lii­vand. Fo­to­rin­gi eest­ve­da­ja on Ris­to Link, ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­dab An­na-Lii­sa Geb­ruk.

Häs­ti on Kris­ta Al­li­ku sõ­nul käi­ma läi­nud ka bän­diõ­pe Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Se­da ra­has­ta­tak­se noor­te hu­vi­ha­ri­du­se eden­da­mi­seks rii­gilt an­ta­vast li­sa­ra­hast, bän­diõ­pet koor­di­nee­rib noor­te­kes­kus, ju­hen­dab Rein T. Re­ba­ne.

Teist aas­tat toi­mub Kuu­sa­lu val­las noor­te et­te­võt­lik­ku­se taot­lus­voor, ko­du­val­la­ga seo­tud pro­jek­ti­de­le ja­ga­tak­se käes­ole­va poo­laas­ta taot­lus­voo­rus kok­ku 1000 eu­rot. Taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 8. märts.

Mul­lu kor­ral­da­ti noor­te omaal­ga­tus­fon­di toel Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas muu­si­ka­fes­ti­val „Kuu­sa­lu ro­kib“, pro­jek­ti eest­ve­da­ja oli Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­se­sin­du­se juht Kärt Kir­si­maa. Kor­ral­dus­toim­kon­nas olid koos noor­te­kes­ku­se töö­ta­ja­te­ga Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­dus. Plaan on tä­na­vu te­ha koos mõ­le­ma koo­li õpi­la­s­esin­du­se­ga „Kuu­sa­lu ro­kib“ tei­ne fes­ti­val. Ka sai mul­lu fon­dist toe­tust Mat­tias Ida­vain ko­ha­li­ke noor­te­ga teh­tud män­gu­fil­mi „Ta­ga­si röö­bas­te­le“ jaoks.

Tä­na­vu mai­kuus on plaa­nis koos­töös Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du­ga kor­ral­da­da noor­te­le et­te­võt­lus­päev.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 27. veebruaril
Järgmine artikkelKOPi toe­tu­sed suu­re­ne­vad