Aru­kü­la hoo­vi­müü­gi­päe­val kaup­le­sid üle paa­ri­küm­ne müü­ja

73
Hoovimüük Arukülas

Pü­ha­päe­val, 11. juu­nil oli Aru­kü­las es­ma­kord­selt hoo­vi­müü­gi­päev, kus oma ko­du­hoo­vi­des müü­sid üle­liig­set kraa­mi 16 müü­jat, li­saks olid 7 müü­jat Aru­kü­la rah­va­ma­ja ning 2 kor­ter­ma­ja­de juu­res.

Hoo­vi­müü­gi­päe­va kor­ral­da­ja Ju­han Trump üt­les, et sat­tus sel­les­se rol­li ko­ge­ma­ta: „Meie pe­rel oli ko­gu­ne­nud as­ju, mi­da en­dal pol­nud va­ja, kuid prü­gi­mäe­le viia ei raat­si­nud. Mõt­le­sin, et üri­tan oma aias müüa. Siis tu­li idee sot­siaal­mee­dia kau­du kü­si­da, kas kee­gi soo­vib ühi­ne­da, sest mit­mes ko­has ühel ajal hoo­vi­müü­ki te­ha on ka­su­li­kum, saab roh­kem rah­vast liik­ve­le.“

Ta rää­kis mõt­test Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hi­le Ga­ri­na Too­min­ga­se­le. Kui hoo­vi­müü­gi­päeva toi­mu­mi­saeg oli pai­ka pan­dud ja Ju­han Trump sel­le väl­ja kuu­lu­tas, tu­li Fa­ce­boo­ki kau­du veel hu­vi­li­si juur­de. Li­saks ko­du­hoo­vi­dele soo­vi­ti müü­ma min­na ka Aru­kü­la rah­va­ma­ja juur­de, kus on ka va­rem kor­ral­da­tud kir­bu­tur­gu.

Ju­han Trump müüs oma pe­re­ga ko­duaias rii­deid, kris­tal­li, ma­ja­pi­da­mis­tar­beid. Ilm oli ilus, nen­de hoo­vi­s oli kü­las­ta­jaid te­ma hin­nan­gul pii­sa­valt, kui­gi pal­jud käi­sid ilm­selt ai­nult uu­dis­ta­mas, mi­da pa­ku­tak­se. Ta ole­tas, et te­ma ko­duaias käis pü­ha­päe­val sa­da­kond ini­mest.

„Hoo­vi­müük on pä­ris suur et­te­võt­mi­ne – as­jad tu­leb en­ne sor­tee­ri­da, väl­ja pan­na, pä­rast kok­ku kor­ja­ta ja taas üm­ber sor­tee­ri­da. Kui mõt­len, kui pal­ju sel­le­le ae­ga ku­lus, ei ol­nud käi­ve suur. Püüd­sin en­das ma­ha su­ru­da nõu­ka-aeg­set koo­li­tust „kur­gid sul­le, ra­ha mul­le“ ning mõel­da prog­res­siiv­se­malt, na­gu noo­rem põlv­kond, et olu­li­ne on taas­ka­su­tus ning ai­tan sel­le­ga kaa­sa maail­ma pääst­mi­se­le,“ lau­sus ta.

Osa hoo­vi­müü­gi­päe­val osa­le­nuid pos­ti­ta­sid müü­da­vast kraa­mist pil­te val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki grup­pi. Pea­le riie­te ja ja­la­nõu­de pa­ku­ti män­guas­ju, laua­män­ge, jalg­rat­taid, suus­ki-uis­ke, ka mööb­lit ja muud.

Aru­kü­la rah­va­ma­ja ta­ga müü­sid oma üle­liig­set kraa­mi pea­mi­selt ini­me­sed, kes ela­vad ale­vi­kust ee­mal kü­la­des.

Ga­ri­na Too­min­gas: „And­si­me rah­va­ma­jast lauad, ka mu­rup­latsil oli kraa­mi ja müü­di au­to­dest. Oli na­gu koh­vi­ku­te­päev, aga pol­nud suu­re­mat ko­gu­ne­mist. Rah­va­ma­ja juu­res kau­bel­nud leid­sid, et müü­gi­päev oli me­nu­kas. Lep­pi­si­me kok­ku, et tee­me uue müü­gi­päe­va, ilm­selt juu­lis, et kau­ge­malt tu­li­jad ei peaks va­he­peal hak­ka­ma müü­giks mõel­dud as­ju lah­ti pak­ki­ma.“

Osa ini­me­si ole­vat kü­si­nud hoo­vi­müü­gi­koh­ta­de kaar­ti. Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et koh­vi­ku­te­päe­val ava­tud ko­duõue­de koh­ta on ja­ga­tud pa­ber­kaar­te, ehk tu­leks väl­ja prin­ti­da ja soo­vi­jai­le ja­ga­da ka hoo­vi­müü­gi­päe­va­de koh­ta.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa pü­si­näi­tu­se­ga tut­vu­mi­seks on nüüd ka­su­ta­da au­dio­gii­did ja vir­tuaal­reaal­sus
Järgmine artikkelRaasiku vallavalitsuse väljasõit