Aruküla D-klassi käsipallipoisid on Eesti karikavõitjad

155
Eesti tänavused karikavõitjad Aruküla SKst. Esireas MAIKEL MAGNUS VÄLJA, ROMET REMLIK, MATHIAS MÄELT, FRED SEMIDOR ja HARRI RAUKAS, taga KARL ARTHUR KOLTER, TREVOR PIKKUR, KAUR KERSON, ANDREAS ZÄNGOV, KAUR KASPAR KUUSEMETS, MART TEESALU, JOHANNES KASEMAA, SANDER JOSTOV, EGERT ANDRI PAVLJUTŠOK, TOMMI MÄELT ja ATS KORJUS koos treenerite TOIVO JÄRVE ja ANDRUS ROGENBAUMIGA.

Möö­du­nud ree­dest pü­ha­päe­va­ni, 13.-15. ok­toob­ri­ni toi­mu­sid Vil­jan­di spor­di­hoo­nes Ees­ti kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lu­sed D-va­nu­sek­las­si­le ehk 2011. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te­le.

Küm­ne võist­kon­na seas tu­li ka­ri­ka­võit­jaks Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kond koos­sei­sus Kaur Kas­par Kuu­se­mets, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, San­der Jos­tov, Jo­han­nes Ka­se­maa, Fred Se­mi­dor, Mat­hias Mäelt, And­reas Zän­gov, Tre­vor Pik­kur, Mart Tee­sa­lu, Ats Kor­jus, Har­ri Rau­kas, Kaur Ker­son, Ro­met Rem­lik, Tom­mi Mäelt, Karl Art­hur Kol­ter ja Egert And­ri Pavl­jut­šok. Noor­mees­te tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv. Mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Ats Kor­jus.

Aru­kü­la võist­kond alus­tas tur­nii­ri A-alag­ru­pis, kus või­de­ti kõik män­gud ja saa­vu­ta­ti täis­­edu­ga alag­ru­pi­võit. HC Tal­linn 1 alis­ta­ti 21:18, HC Viim­si 23:12, HC Tal­las 18:8 ja HC Tal­linn 2 tu­le­mu­se­ga 29:11. Ala­gru­pi võit ta­gas pää­su pool­fi­naa­li, seal või­tsid Aru­kü­la noor­me­hed B-alag­ru­pis tei­seks tul­nud Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­miat 14:9. Fi­naal­män­gu Põl­va KPK/Põl­va SK noor­mees­tega või­tis Aru­kü­la mees­kond na­pilt 11:10.

Tree­ner Toi­vo Järv kom­men­tee­ris: „Fi­naal oli vä­ga pi­nev. Esial­gu läks Põl­va kol­me vä­ra­va­ga juh­ti­ma. Kait­ses töö­ta­sid mõ­le­mad võist­kon­nad vä­ga häs­ti, män­gu jook­sul vi­sa­ti vä­he vä­ra­vaid. Män­gu kes­kel läk­si­me meie eest ja lõ­puks sai­me ise­gi na­tu­ke praa­ki te­ha. Lõ­pus olid oh­jad te­ge­li­kult meie käes, kui­gi va­he oli vaid ühe­punk­ti­li­ne. Kok­ku­võt­tes oli mäng vä­ga ta­sa­vä­gi­ne, mõ­le­mad vä­ra­va­va­hid te­gid vä­ga häid tõr­jeid, oli to­re noor­te kä­si­pall.“

Aru­kü­la noor­mees­te edu võt­me­na ni­me­tas tree­ner an­de­kust, usi­nust ning lap­se­va­ne­ma­te suurt toe­tust. Ka Vil­jan­dis olid pal­ju­de va­ne­mad pealt­vaa­ta­ja­te ja in­nus­ta­ja­te­na ko­hal.

„Või­ta on vä­ga to­re, sa­mas on need poi­sid ju­ba kül­lalt­ki pal­ju võit­nud. See­tõt­tu kõi­ge suu­re­mat rõõ­mu­ki­sa ei ol­nud­ki, kuid män­gu lõ­pus oli kõi­gil kind­las­ti vä­ga hea meel – ühe­punk­ti­li­ne võit on pä­ris ma­gus,“ lau­sus tree­ner.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi D-va­nu­se­rüh­ma noor­me­hed tu­lid Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks kol­man­dat aas­tat jär­jest. Tä­na­vu­ses või­du­kas mees­kon­nas oli neid, kes võit­sid D-klas­sis ka­ri­ka ka möö­du­nud aas­tal.

„Meil on ta­va­li­selt osa võist­kon­nast aas­ta noo­re­mad,“ sel­gi­tas Toi­vo Järv.

Tä­na­vu­sest mees­kon­nast tu­lid teist kor­da Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks Ats Kor­jus, Fred Se­mi­dor, Jo­han­nes Ka­se­maa, Kaur Ker­son, Mat­hias Mäelt ja Egert And­ri Pavl­jut­šok.

Eelmine artikkelKuusalu noored ratturid võistlesid velokrossis
Järgmine artikkelAegviidus toimus esmakordselt vaimse tervise festival