HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tõi ko­du­lin­na Ees­ti ka­ri­ka

266
Ees­ti ka­ri­ka võit­nud HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri mees­kond, ta­ga­reas treener JAAN KAU­GE, VLA­DIS­LAV NAU­MEN­KO Uk­rai­nast, SIIM NOR­MAK, IND­REK NOR­MAK, JA­NAR MÄ­GI, AN­TON BA­ROVS­KI Val­ge­ve­nest, MIH­KEL VA­HER, STE­VE LUKS, DA­VID MAM­PO­RIA, peat­ree­ner MART RAUD­SEPP, esi­reas DMÕT­RO JAN­KOVS­KI Uk­rai­nast, ART­JOM BUŠ Ve­ne­maalt, SIG­MAR SEER­MANN, SER­GIO-SIL­VER KREE­GI­MAA, DA­NIL GUM­JA­NOV Ve­ne­maalt ja VIK­TOR NI­KO­LA­JEV Ve­ne­maalt. Fo­to He­lin Pot­ter/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Kä­si­pal­li­fän­nid pu­hu­sid pa­su­naid ja ta­gu­sid trum­mi ek­raa­ni ees, kui HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per alis­tas pub­li­ku­ta pee­tud Ees­ti mees­te ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis Põl­va Ser­vi­ti.

Det­semb­ri kesk­pai­gast saa­dik ei ole ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kust tu­le­ne­va­te pii­ran­gu­te tõt­tu spor­di­võist­lus­te ajal pealt­vaa­ta­jad tri­büü­ni­de­le lu­ba­tud. Võistlus toimus ka­ru­koo­pas ehk Põl­vas Me­si­kä­pa hal­lis. HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri fännk­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Paul Luš­kov elas lem­mik­mees­kon­na või­du­le det­semb­ri lõ­pul kaa­sa väi­ke­se sõp­rus­kon­na­ga You­Tu­be’ist kä­si­pal­li­lii­du üle­kan­net vaa­da­tes: „Oli­me tiit­lit kan­nat­li­kult oo­da­nud, eel­mi­ne meie mees­kon­na võit Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas oli tul­nud viis aas­tat ta­ga­si. Pu­hu­si­me pa­su­naid ja ta­gu­si­me ka trum­mi, ei hoid­nud emot­sioo­ne va­ka all.”

Soo­si­ku­rol­lis Põl­va Ser­vi­ti haa­ras ava­vi­lest ala­tes oh­jad, kor­raks viie­le vä­ra­va­le pai­su­nud kao­tus­seis kü­la­lis­te ene­se­kind­lust aga ei vä­hen­da­nud. Suu­re­pä­ra­se hoo leid­nud 19aas­ta­se Da­vid Mam­po­ria ta­ba­mus kolm se­kun­dit en­ne koh­tu­mi­se nor­maa­la­ja lõp­pu tõi tab­loo­le vii­gi 24:24.

Esi­me­ne viie­vä­ra­va­li­ne ka­ris­tus­vi­se­te see­ria võit­jat ei sel­gi­ta­nud. Põl­va­la­se Mat­hias Re­ba­se soo­ri­tu­se tõr­jus vä­ra­va­vaht Vik­tor Ni­ko­la­je­vit asen­da­ma saa­de­tud Siim Nor­mak. Ava­see­rias vii­ma­se­na seits­me meet­ri joo­ne ta­ha asu­nud keh­ra­la­se Ja­nar Mä­gi vis­ke pea­tas Es­ton Va­rusk. Siis tu­li kul­mi­nat­sioon, kui Da­vid Mam­po­ria oli vii­nud 32:31 HC Keh­ra//Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri juh­ti­ma. Vik­tor Ni­ko­la­je­vi kait­se­töö pa­ni i-le tä­pi.

Seits­me meet­ri ka­ris­tus­vis­ked vii­sid Paul Luš­ko­vi sõ­nul fän­nid roh­kem­gi ha­sar­ti, män­gi­ja­te vas­tu­tu­se­koo­rem aga kas­vas: „Pin­ge oli suur, aga Da­vid Mam­po­ria, Ind­rek Nor­mak ning lee­gio­nä­rid Da­nil Gum­ja­nov ja Vla­dis­lav Nau­men­ko vis­ka­sid mõ­le­mal kor­ral ka­ris­tus­vis­ke sis­se. Erakordne mäng!”

Da­vid Mam­po­ria tõu­sis liid­riks
Kolm nä­da­lat va­rem Keh­ra spor­di­hoo­nes pealt­vaa­ta­ja­te ees pee­tud Ees­ti meist­ri­lii­ga mat­šis oli Põl­va Ser­vi­ti de­monst­ree­ri­nud üleo­le­kut ja alis­ta­nud võõ­rus­ta­ja­te mees­kon­na 32:23. „See oli ko­le mäng, kuid keh­ra­la­sed on va­rem­gi te­gut­se­nud Ser­vi­ti vas­tu Põl­vas pa­re­mi­ni kui ko­dus. Meie poi­sid taht­sid või­tu roh­kem, ei and­nud kao­tus­sei­sus al­la,” lau­sus Paul Luš­kov.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri män­gu­moo­tor oli muu­tu­nud no­vemb­ri lõ­pust ala­tes järk-jär­gult õli­ta­tu­maks. Kaks päe­va en­ne fi­naa­li peetud poolfinaalis alis­tas Ani­ja val­la mees­kond võõr­sil SK Ta­pa/N. R. Ener­gy 35:29. Esi­ko­ha­mat­šis olid keh­ra­la­sed peat­ree­ner Mart Raud­se­pa sõ­nul ener­giast ja taht­mi­sest tul­vil: „Meie võit ül­la­tas ko­gu kä­si­pal­li­rah­vast, me ise us­ku­si­me, et või­me või­ta. Pä­rast kol­me vä­ra­va­ga kao­ta­tud poo­lae­ga üt­le­sin, meil on veel vas­tu­män­gu va­rian­te.”

Tei­se poo­la­ja al­gu­ses näi­tas koh­tu­nik And­ris Cel­min­ši­le teh­tud vea eest HC Keh­ra//Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri võt­me­män­gi­ja­le Dmõt­ro Jan­kovs­ki­le pu­nast kaar­ti ja uk­rain­la­ne pi­di väl­ja­kult lah­ku­ma. Kui Da­vid Mam­po­ria sai mõ­ne mi­nu­ti pä­rast löö­gi vas­tu lõu­ga ja haa­vast im­mit­ses verd, an­ti tal­le väl­ja­ku ää­res abi. Mart Raud­sepp lu­ges HC Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi kas­van­di­ku sil­ma­dest, kui vä­ga ta väl­ja­ku­le ta­ga­si tah­tis min­na: „Seal pais­tis leek.”

Ja­nar Mä­gi jul­gus­tas Da­vid Mam­po­riat ot­sus­ta­va­malt rün­da­ma: „Üt­le­sin: „Kaua sa ik­ka pa­re­mat või­ma­lust ot­sid. Kui ei vis­ka, siis vä­ra­vaid ei tu­le. Ta sai män­gu käi­ma ja vis­kas vii­mas­tel se­kun­di­tel kõi­ge olu­li­se­ma vä­ra­va.”

Paul Luš­kov tun­dis või­du heaks 11 vä­ra­vat pa­nus­ta­nud ja liid­ri­rol­li en­da kan­da võt­nud Da­vid Mam­po­ria et­teas­te üle eri­ti suurt rõõ­mu: „Ole­me mi­tu aas­tat oo­da­nud ta esi­le­tõu­su, tun­dub, et tal on ko­ha­ti jää­nud ene­se­kind­lu­sest va­ja­ka. Kui Da­vid roh­kem tree­nib ja li­ha kon­ti­de­le kas­vab, võib te­mast saa­da vä­ga hea män­gu­mees!”

Keh­ra ja Põl­va kä­si­pal­lu­rid on koh­tu­nud ka­ri­ka­fi­naa­lis kaks­teist kor­da, keh­ra­la­sed on nüüd edu­sei­sus 7:5. Eel­vii­ma­ses oma­va­he­li­ses esi­ko­ha­heit­lu­ses ne­li aas­tat ta­ga­si oli pea­le jää­nud Ser­vi­ti.

Ser­vi­ti peat­ree­ner Kal­mer Mus­ting aval­das Põl­va kä­si­pal­lik­lu­bi ko­du­le­hel võit­ja­te­le tun­nus­tust: „Kri­pel­da­ma jääb vas­ta­se vii­ma­ne rün­nak, kui la­si­me nen­de pa­ri­mal me­hel vii­gi­vä­ra­va vi­sa­ta. Keh­ra vää­ris või­tu, nad olid oma vor­mi fi­naa­liks ajas­ta­nud, män­gi­jad kõik ter­veks saa­nud.”

Meist­ri­lii­gas hoiab Ser­vi­ti kind­lalt liid­ri­koh­ta, HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per asub Vil­jan­di HC jä­rel kol­man­dal ko­hal.

Ja­nar Mä­gi sõ­nul ta­sub ka­ri­ka­või­du­ga kaas­ne­nud ene­se­kind­lus hooae­ga kaa­sa võt­ta: „Ka­ri­ka võit­mi­ne tu­le­tas meel­de, kui täh­tis on pin­gu­ta­da 100, ise­gi 110 prot­sen­ti. Olu­li­ne on tul­la väl­ja­kult ära tun­de­ga, et and­sid en­dast kõik, tu­li siis võit või kao­tus.”

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri vär­ve kait­seb kuus vä­lis­maa­last: kolm Ve­ne­maalt, kaks Uk­rai­nast ja üks Val­ge­ve­nest. „Dmõt­ro Jan­kovs­ki per­re sün­dis en­ne jõu­le poeg, nad ela­vad Keh­ras. Lee­gio­nä­ri­de abi­ta po­leks mees­kond nii konkurentsivõimeline,” üt­les Paul Luš­kov.
Ka­ri­ka­võist­lus­te pronks­me­da­li­män­gus kao­tas Aru­kü­la/Mist­ra ko­du­saa­lis SK Ta­pa/N.R. Ener­gy mees­kon­na­le 21:27.

Eelmine artikkelMä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nuid
Järgmine artikkelKol­ga­kü­las saab suu­sa­ta­da uuen­da­tud val­gus­tu­se­ga ra­jal