Aru­kü­la 730. aas­ta­päe­val kor­ral­da­ti öi­ne eks­kur­sioon

170
Eks­kur­sioo­ni „Öi­sed juh­tu­mi­sed Aru­kü­las” kor­ral­da­ja GA­RI­NA TOO­MIN­GAS ja­gas oma lu­gu rah­va­ma­ja ees tas­ku­lam­bi val­gel.

HEN­RI REE­DER

Aru­kü­la rah­va­ma­ja ees 16. juu­lil pee­tud aas­ta­päe­va kont­ser­dil mee­nu­ta­ti 30 aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud suur­sünd­must „Aru­kü­la 700” ja tä­na­ti too­na­seid kor­ral­da­jaid Aru­kü­la Muin­sus­kait­se Selt­sist. Neist olid ko­hal Alar Sep­per, Mai Er­be, Rein Haas­ma ja Mee­me Loik.

Tol­lal selt­si esi­me­he rol­li täit­nud Alar Sep­per võt­tis vas­tu tä­nu ja tu­le­tas osa­le­ja­te­le meel­de, et idee tä­his­ta­da Aru­kü­la es­ma­mai­ni­mist käis väl­ja Jü­ris ela­nud ko­du­loo­la­ne Ants Toom.

„Te­ma kau­du me sai­me kaar­di­ma­ter­ja­le, te­ma val­das ar­hii­vin­dust ja te­ma uu­ris ka väl­ja Aru­kü­la es­ma­mai­ni­mi­se täp­se aja,“ mee­nu­tas Alar Sep­per.

Kont­ser­dil esi­ne­sid se­ga­koor Spunk, Aru­kü­la Tä­he­sä­ra võim­le­mis­rüh­mad ja lõõt­sa­män­gi­ja Priit Laat­re. Et­teas­te­te va­hel lu­ges Ju­han Trump et­te oma hu­moo­ri­kaid blo­gi­pos­ti­tu­si. Ter­vi­tu­se an­dis eda­si ka Tal­lin­na õpi­las­ma­le­va Aru­kü­la rühm, kes kan­dis et­te ma­lev­las­te en­di loo­dud ter­vi­tus­lau­lu Aru­kü­la­le.

„Sel­le lau­lu kir­ju­ta­sin küm­ne mi­nu­ti­ga rüh­ma­juh­ti­de toas, sest me tead­si­me, et me tu­le­me esi­ne­ma,” üt­les rüh­ma­juht And­res Rass. „Mõt­le­sin, et see peaks ole­ma mi­da­gi liht­sat, konk­reet­set, aga ot­se hin­gest. Ja nii ta sün­dis. Sel­li­sed as­jad sün­ni­vad­ki ta­va­li­selt il­ma vä­ga pi­ka mõt­le­mi­se­ta.”

En­ne kont­ser­ti töö­ta­sid ma­le­va­rüh­ma noo­red ko­gu­kon­na­le suu­na­tud hea­teo raa­mes Aru­kü­la mõi­sa kas­ta­nial­leel, kus pu­has­ta­sid sel­leäär­set kerg­liik­lus­teed järg­mi­sel päe­val toi­mu­nud koh­vi­ku­te­päe­va tar­beks.

Tä­na­ti ka pa­ri­maid Aru­kü­la aja­loo vee­bi­vik­to­rii­nil osa­le­jaid: Ka­rin Reis­ka, Ast­rid Lin­nu­mäe, Le­vis Uus­puu, Kar­men Nurk, Li­se­te Kii­rend, Anu Hein­loo, Piia Mai Rüh­ka, Olev Räh­ni ja Ju­han Trump. Nei­le tel­li­ti kin­gi­tu­seks „Aru­kü­la 730” juu­be­li­va­pi ku­ju­ti­se­ga ter­mos­tas­sid.

Kont­ser­di kul­mi­nat­sioon oli Ju­han Trum­bi ja Ka­rin Aan­ja loo­dud lau­lu „Aru­kü­la ko­du” sal­ves­tu­se esit­le­mi­ne. Videot näi­da­ti rah­va­ma­ja suu­res saa­lis ki­no­li­nalt. Pub­li­ku soo­vil kor­ra­ti lau­lu esi­tust koos kaa­sa­laul­mi­se­ga. Lau­lu vii­si au­tor Ju­han Trump kin­kis värs­ke teo­se noo­di ko­hal ol­nud koo­ri­de ning ha­ri­du­sa­su­tus­te esin­da­ja­te­le.

Rah­va­ma­jas oli pi­du­lis­te­le kae­tud suu­pis­te­laud. Aja­loo- s­ten­dilt sai nä­ha näi­tust Aru­kü­la aas­ta­päe­va­de tä­his­ta­mis­te aja­loost ning ko­hal­vii­bi­ja­te­le ja­ga­ti väl­ja ka uue juu­be­li­va­pi­ga rin­na­mär­gid.

Kell 23 jät­kus juu­be­liü­ri­tus eks­kur­sioo­ni­ga „Öi­sed juh­tu­mi­sed Aru­kü­las”. Ja­lu­tus­käi­ku alus­ta­ti rah­va­ma­ja eest, kus Aru­kü­la pan­ga­kon­to­ri endine töö­ta­ja Tiiu Va­her mee­nu­tas 1994. aas­tal toi­mu­nud sis­se­murd­mist val­la­maj­ja ja ebaõn­nes­tu­nud kat­set muu­ki­da lah­ti ma­jas sees asu­nud pan­ga­kon­to­ri uks.

„Uk­se lukk oli lõ­hu­tud, sig­na­li­sat­sioon piuk­sus, kon­to­ri ju­ha­ta­ja Uno Rand­ma oli ko­hal,” kir­jel­das Tiiu Va­her järg­mi­sel hom­mi­kul näh­tut. „Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Il­me Sa­mõ­ki­na käis rin­gi ja rää­kis, kui­das te­da oli kin­ni seo­tud, ja näi­tas, et tal olid vor­bid käe peal.”

Um­bes ka­he­ki­lo­meet­ri­se ja­lu­tus­käi­gu ajal teh­ti roh­kelt pea­tu­si ja ju­tus­ta­ti öö­sel toi­mu­nud juh­tu­mis­test. Oma lu­gu­sid ja­ga­sid veel Tiit Ree­der, And­re Sepp, Hen­ri Ree­der, Ga­ri­na Too­min­gas ja Rii­na Ein­loo.

„See oli vä­ga põ­nev ja tä­na­va­val­gus­tu­se puu­du­mi­ne li­sas veel oma efek­ti,” rää­kis öö­mat­ka kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas. „Mind tões­ti ül­la­tas see, mil­li­seid lu­gu­sid rää­gi­ti. Näi­teks ma ei tead­nud­ki, et kor­ra­kait­seü­hin­gu me­hed ühek­sa­küm­nen­da­tel aas­ta­tel las­teaia ka­tu­sel öö­bi­nok­li­ga vah­ti pi­da­sid. Kee­gi ei tead­nud, et nad seal is­tu­vad. Need lood olid mi­nu jaoks tõe­li­ne ül­la­tus, mi­da po­leks mui­du kuul­nud­ki.”

Eelmine artikkelSõnumitoojas 14. juulil.
Järgmine artikkelIsa ees­ku­ju mee­li­tas Ka­ha­la tüd­ru­ku vee­mo­tos­por­ti