Aren­dus­ko­ja Lea­der-toe­tu­sed väi­ke-et­te­võ­te­te­le

41
Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vus­rühm kor­ral­das 27. veeb­rua­rist ku­ni 3. märt­si­ni täien­da­va taot­lus­voo­ru se­ni ka­su­ta­ma­ta jää­nud toe­tus­ra­ha­de ja­ga­mi­seks. Toe­tust said taot­le­da ko­ha­li­kud väi­ke-et­te­võt­ted.

Pä­rast tä­pus­tus­te ja pa­ran­dus­te te­ge­mist oli taot­le­ja­tel märt­si lõ­pus või­ma­lus kaits­ta en­da esi­ta­tud pro­jek­te hin­da­mis­ko­mis­jo­ni ees. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­last Kai­sa Lin­no, Lok­sa lin­nast Lai­vi Kir­si­puu, Kad­ri­na val­last Ma­ris Aros, Hal­ja­la val­last An­ne­li Ki­vi­saar, Ta­pa val­last Ind­rek Jurt­šen­ko ja Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na Rii­na Ah­ven. Taot­lus­test moo­dus­ta­ti pro­jek­ti­de­le an­tud hin­de­punk­ti­de kesk­mis­te tu­le­mus­te alu­sel pin­ge­ri­da.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris, et kõik taot­lu­sed said po­si­tiiv­se hin­nan­gu ja olid toe­tus­kõlb­li­kud, kuid ra­ha­puu­du­sel jäid kaks väi­ke-et­te­võ­tet nen­de aren­da­mi­seks an­ta­vast toe­tu­sest il­ma ning Co­vi­di-meet­mest sai pin­ge­rea vii­ma­ne taot­lus kü­si­tust väik­se­ma sum­ma. Sel­lest taot­lus­voo­rust toe­ta­tud pro­jek­tid tu­leb el­lu viia hil­je­malt 2024. aas­ta lõ­puks.

Meet­mes­se 1.2 mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne esi­ta­ti 9 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 63 832,05 eu­rot. Toe­tust said 7 taot­lust, kok­ku ja­ga­tak­se nei­le 50 691,33 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last saab sel­lest meet­mest Pi­ka Puu­ga OÜ Vii­nis­tult 6279,77 eu­rot mööb­li­toot­mi­se kaa­saeg­se­te sead­me­te soe­ta­mi­seks, et laien­da­da too­te­va­li­kut.

Mus­ta­met­sa kü­las te­gut­se­vat OÜd Va­na­pos­ti toe­ta­tak­se 8119,18 eu­ro­ga au­to­re­mon­di­töö­ko­ja aren­da­mi­seks.

Meet­mes­se 1.3 Co­vid-19 tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­seks esi­ta­ti 4 taot­lust, kok­ku ja­ga­tak­se sel­lest meet­mest 20 602,69 eu­rot.

Toe­ta­ta­va­te seas on MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la, kes saab 3105,49 eu­rot pe­su­ma­ja tee­nus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­seks ja töö­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks.

Hei­ki Vun­tus üt­les, et va­rem ja­ga­tud toe­tus­test võib veel ra­ha üle jää­da, kui kõi­ke plaa­ni­tut ei vii­da el­lu, aga eral­di taot­lus­voo­ru­sid enam tä­na­vu ei kor­ral­da­ta, üle­jääk suu­na­tak­se Aren­dus­ko­ja en­da koos­töö­p­ro­jek­ti.

Ala­nud on Eu­roo­pa Lii­du maae­lu aren­da­mi­seks loo­dud Lea­der-prog­ram­mi uus toe­tus­pe­riood aas­ta­teks 2023-2027, mil­le jaoks tu­leb te­ge­vus­rüh­ma­del es­malt kin­ni­ta­da uus
st­ra­tee­gia. Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Ta­pa val­la ning Lok­sa lin­na oma­va­lit­sus­te, MTÜ­de ja et­te­võ­te­te ühi­se MTÜ Aren­dus­ko­da uus st­ra­tee­gia on plaa­nis kin­ni­ta­da liik­me­te üld­koo­so­le­kul, mis toi­mub 18. mail. Se­ni on kin­ni­ta­ma­ta ka mi­nis­tee­riu­mi mää­rus uue toe­tus­pe­rioo­di ra­ha­jao­tu­se koh­ta.

Hei­ki Vun­tus: „Kui üld­koos­olek nõus­tub Aren­dus­ko­ja st­ra­tee­gia­ga aas­ta­teks 2023-2027, taot­le­me rii­gilt uueks pe­rioo­diks kok­ku 2,22 mil­jo­nit eu­rot. Loo­da­me, et Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­na esi­me­se uue toe­tus­voo­ru saa­me kor­ral­da­da 2024. aas­ta al­gu­ses. Uuel pe­rioo­dil osa­le­me ka so­ti­saal­fon­di toe­tus­te jao­ta­mi­sel, mil­leks on meie st­ra­tee­gias eral­di osa. Sel­le ee­lar­ves on Arenduskojal viieks aas­taks mi­nip­ro­jek­ti­de jaoks li­sa­ra­ha 355 711 eu­rot, taot­lus­voor ava­neb prog­noo­si­ta­valt 2024. aas­ta tei­ses poo­les.“

Hil­ju­ti kor­ral­das MTÜ Aren­dus­ko­da liik­me­te ra­hu­lo­luuu­rin­gu, mil­le tu­le­mu­si tut­vus­ta­ti 12. ap­ril­lil si­se­hin­da­mi­se koo­li­tu­sel. Liik­me­te hin­nan­gul on vä­ga olu­li­ne roll koos­tööp­ro­jek­ti­del ja ühis­te­ge­mis­tel, sest Aren­dus­ko­ja liik­med, hin­da­jad ja te­gev­mees­kond ei asu ühes hoo­nes ning te­gu on or­ga­ni­sat­sioo­ni­ga, mis ek­sis­tee­rib siis, kui ini­me­sed on koos. Arenduskoja kontor asub Tapa linnas.

MTÜ suu­ri­ma­teks tu­ge­vus­teks ni­me­ta­ti koos­tööal­did, rõõm­sa­meel­sed ja usal­dus­väär­sed ini­me­sed ning vä­ga tu­gev ja toe­tav te­gev­juht. Koos­tööd hin­na­ti suu­re­pä­ra­seks ja üks­meel­seks, kõi­ki­del hu­vi­grup­pi­del on või­ma­lus osa­le­da piir­kon­na aren­gu pla­nee­ri­mi­ses ja te­ge­vus­te el­lu­vii­mi­ses. Ena­mik vas­ta­nu­test olid ka sei­su­ko­hal, et Aren­dus­ko­ja po­si­tiiv­sust ja üht­sust pee­gel­da­vad väl­japoo­le koos­tööp­ro­jek­tid ning hu­vig­rup­pi­de ak­tiiv­ne osa­le­mi­ne nen­des, ar­vu­kad koo­li­tu­sed ja töö­toad.

Piir­kon­na suu­ri­ma­teks tu­ge­vus­teks hin­na­ti La­he­maa rah­vus­park, hea ta­ris­tu, tu­gev eri hu­vig­rup­pi­de va­he­li­ne piir­kond­lik koos­töö. Lei­ti, et uuel pe­rioo­dil tu­leks aren­da­da tun­nus­tus­süs­tee­mi piir­kon­na ak­tiiv­se­te ini­mes­te esi­le­tõst­mi­seks ning on tar­vis suu­ren­da­da in­fo le­vi­ta­mist Aren­dus­ko­ja et­te­võt­mis­te koh­ta.

Eelmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­ja mi­ni­voo­rust saa­vad Ani­ja val­last toe­tust 7 al­ga­tust
Järgmine artikkelLee­gi­ran­na ka­na­li­sat­siooni­problee­mi­de la­hen­da­mis­võimalused