Aren­dus­ko­ja kaks rah­vus­va­he­list pro­jek­ti võit­sid Lea­de­ri kon­kur­si

512
Kon­kur­si­tu­le­mus­te väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel Jä­ne­dal: maae­lu­mi­nis­ter AR­VO AL­LER, MTÜ Aren­dus­ko­da ju­ha­tu­se esi­mees UR­MAS KIRT­SI ja ju­ha­tu­se lii­ge HE­LEN KA­RUS, pro­jek­ti­juht KAT­RIN SUUR­SOO, Kui­vo­ja Puh­ke­kes­ku­se pe­re­nai­ne ELE TERN, pro­jek­ti­juht EHA PAAS ja Aren­dus­ko­ja te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht Hei­ki Vun­tus saa­tis möö­du­nud nä­da­lal MTÜ liik­me­te­le ja koos­töö­part­ne­ri­te­le e-kir­ja, kus õn­nit­les pro­jek­ti­des­se pa­nus­ta­jaid kon­kur­sil saa­vu­ta­tud või­tu­de pu­hul. Kon­kur­si tu­le­mu­sed teh­ti tea­ta­vaks 11. au­gus­til Jä­ne­dal.

Kon­kur­sil „Mär­ka Lea­de­rit 2.0“ hin­na­ti Eu­roo­pa Lii­du maa­piir­kon­da­de aren­gut eden­da­va Lea­der-prog­ramm toel el­lu vii­dud pro­jek­te. Kon­kur­si kor­ral­das Põl­lu­ma­jan­du­suu­rin­gu­te Kes­ku­se maae­lu võr­gus­ti­ku osa­kond koos maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi­ga. Pro­jek­te hin­na­ti kuues ka­te­goo­rias.

Hei­ki Vun­tus: „Meid on mär­ga­tud, me te­ge­vust tun­nus­ta­tud, ole­me rõõm­sad. Meil on vä­ga tub­lid pro­jek­ti­ju­hid, kui po­leks neid ja head koos­tööd, po­leks me pro­jek­tid nii po­si­tiiv­se­te tu­le­mus­te ja roh­ke osa­lu­se­ga. Olu­li­ne on vas­tas­ti­ku­ne usal­dus.“

Kon­kur­si koor­di­naa­tor Ave Brem­se: „Mõ­le­mad pro­jek­tid paist­sid sil­ma õn­nes­tu­nud koos­töö­ga pro­fes­sio­naa­li­de ja ko­ha­li­ke te­gi­ja­te, teo­ree­ti­ku­te ja prak­ti­ku­te, ko­du- ja vä­lis­maa part­ne­ri­te va­hel.“

Sääst­va tu­ris­mi pro­jekt
Piir­kon­na aren­gu ka­te­goo­rias saa­vu­tas esi­ko­ha Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel el­lu vii­dud pro­jekt „Sääst­va tu­ris­mi print­sii­pi­de ra­ken­da­mi­ne rah­vus­par­ki­de/kait­sea­la­de piir­kon­da­des“, mil­le tu­le­mu­se­na sai La­he­maa rah­vus­park Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­di – Eu­roo­pa Lii­du kait­sea­la­de kva­li­tee­di­mär­gi.

Sääst­va tu­ris­mi pro­jekt sai ka MTÜ Ees­ti Maa­tu­rism eriau­hin­na­ vas­tu­tus­tund­li­ku­le rei­si­mi­se­le kaa­sa ai­ta­mi­se, meie kul­tuu­ri ja loo­dus­pä­ran­di hoid­mi­se ning ko­gu­kon­na hu­vi­de­ga ar­vest­ami­se eest.

Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaat an­ti Brüs­se­lis üle mul­lu det­semb­ris ja on pro­jek­ti­ju­hi Kat­rin Suur­soo sõ­nul Eu­roo­pas se­ni ai­nus, kus taot­lu­se al­ga­ta­jad pol­nud rah­vus­par­gi või kesk­kon­naa­la­se riik­li­ku amet­kon­na või nen­de­ga seo­tud MTÜ esin­da­jad, vaid ko­ha­lik ko­gu­kond ning taot­lus esi­ta­ti Lea­der-prog­ram­mi ra­has­tu­sel.

Kat­rin Suur­soo: „Sai­me Brüs­se­lis kii­ta, et ser­ti­fi­kaa­di taot­le­mi­se al­ga­tus tu­li ro­hu­juu­re ta­san­dilt. See pro­jekt on näi­de, kui­das Lea­de­ri ra­ha on ku­lu­ta­tud vä­ga ots­tar­be­kalt, am­bit­sioo­ni­kas ees­märk sai täi­de­tud. Jät­kup­ro­jek­ti ees­märk on La­he­maa sääst­va tu­ris­mi aren­gu-
st­ra­tee­giast vä­he­malt 90 prot­sen­ti el­lu viia.“

Pea­le Aren­dus­ko­ja, mil­le te­ge­vus­piir­kon­nas asub La­he­maa rah­vus­park, osa­le­sid Ees­tist pro­jek­tis Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu, mis on seo­tud Soo­maa rah­vus­par­gi­ga, ja Ko­du­kant Lää­ne­maa, mil­le piir­kon­nas on Mat­sa­lu rah­vus­park. Li­saks Lä­tist ja Por­tu­ga­list kaks ning Slo­vee­niast kolm Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi, mis sa­mu­ti on seo­tud rah­vus­par­ki­de või kait­se­ala­de­ga.

Nüüd on Aren­dus­ko­da käi­vi­ta­nud sääst­va tu­ris­mi jät­ku-p­ro­jek­ti, osa­le­vad veel Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ja Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu ning Lä­tist kolm ja Lee­dust kaks Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi.

Kes­tli­ku et­te­võt­lu­se pro­jekt
Pa­ri­maks Lea­de­ri rah­vus­va­he­li­seks koos­tööks kuu­lu­ta­ti Aren­dus­ko­ja al­ga­ta­tud pro­jekt „SEIC – kest­lik et­te­võt­lus maal“, mil­le raa­mes toi­mu­sid Ees­ti, Soo­me ja Lä­ti väi­ke-et­te­võt­ja­te va­he­tu­sed, lei­ti koos­töö­part­ne­reid. Pro­jek­ti tu­le­mu­se­na val­mis väi­ke- ja mik­roet­te­võt­jaid, nen­de too­teid ja tee­nu­seid tut­vus­tav vee­bi­leht seic.ee, kus on in­fo 116 et­te­võt­te koh­ta. Vee­bi­leht on ava­tud, lii­tu­da saa­vad pro­jek­tis osa­le­nud piir­kon­da­de tei­sed­ki väi­keet­te­võt­jad.

Pro­jekt sai ka Ees­ti Väi­ke- ja Kesk­mis­te Et­te­võt­ja­te As­sot­siat­sioo­ni (EVEA) eriau­hin­na koos vas­tu­võt­mi­se­ga EVEA liik­meks ning soo­dus­tu­se­na va­bas­tu­se sis­seas­tu­mis­mak­sust ja esi­me­se aas­ta liik­me­mak­sust.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas: „Lea­der-prog­ramm saab luua või­ma­lu­se koos­tööks, te­ki­ta­si­me ühi­se vee­bi­ruu­mi, kus on või­ma­lik te­ge­vus­te­ga eda­si min­na ka pä­rast pro­jek­ti­de lõp­pu – et­te­võ­te­tel aren­da­da koos­tööd, aru­ta­da ühi­seid tee­ma­sid. Pro­jek­ti käi­gus jul­gus­ta­si­me et­te­võt­jaid mõt­le­ma rah­vus­va­he­li­se­le koos­töö­le tee­nus­te ja too­de­te aren­da­mi­sel – osa­le­ma va­he­tus­tes, mi­ne­ma kül­la sa­ma vald­kon­na et­te­võt­ja­le tei­ses rii­gis. Suur osa pro­jek­tis osa­le­nuid jät­ka­vad koos­tööd.“

Ta üt­les, et et­te­võt­ja­te va­he­tu­se idee sün­dis ühis­te aru­te­lu­de tu­le­mu­se­na: „Õp­pe­rei­si­del ta­ju­si­me, va­ja on pi­ke­mat ae­ga koos ol­la, et te­kiks usal­dus­lik su­he ja reaal­ne koos­töö.“

Pro­jek­tis osa­le­sid li­saks Aren­dus­ko­ja te­ge­vusg­ru­pi­le Ees­tist Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu ja Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ning Soo­mest kolm ja Lä­tist kaks Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi.

Jät­kup­ro­jek­ti ju­hib Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da. Aren­dus­ko­da osa­leb sel­les seic.ee vee­bi­le­he hal­da­mi­se­ga.

Või­dup­ro­jek­ti­de juht­part­ne­ri MTÜ Aren­dus­ko­da te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn.

Kest­li­ku et­te­võt­lu­se pro­jek­tis osa­le­nud Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­nas on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald.

Eelmine artikkelAni­ja val­d sai uue üldp­la­nee­rin­gu
Järgmine artikkelVeljo Tormise Virtuaalkeskusele koguti 468 eurot