Aren­dus­ko­ja Co­vi­di-toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­da

32
HEIKI VUNTUS.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rupp kor­ral­das mul­lu no­vemb­ris mik­ro- ja väi­ke-et­te­võ­te­te­le taot­lus­voo­ru Co­vid-19 tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­seks. Maa­e­lu­mi­nis­tee­rium eral­das eel­mi­se aas­ta sü­gi­sel kõi­gi­le Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de­le Co­vi­di toe­tu­se sum­mad, et ai­da­ta ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu kan­na-t­ada saa­nud et­te­võt­teid maal. Aren­dus­ko­ja­le an­ti sel­leks 174 240 eu­rot.

Co­vi­di-meet­me era­kor­ra­li­se voo­ru täh­ta­jaks esi­ta­sid e-pria kau­du taot­lu­se 12 et­te­võ­tet. Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas neist toe­ta­da 11 et­te­võ­tet, ühe et­te­võt­te taot­lus sai hin­de­punk­te vä­hem ja jäi toe­tu­se­ta. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni ot­sus on saa­de­tud PRIAs­se kin­ni­ta­mi­seks.

Käesoleval nädalal selgus, et üks ettevõte loobus talle määratud toetusest.

Kok­ku lä­heb täien­da­vast Co­vi­di-meet­mest ja­ga­mi­se­le 118 953,81 eu­rot. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et al­les jää­nud sum­ma 67 088,67 eu­rot lä­heb jao­ta­mi­se­le uue voo­ru­ga – ju­ha­tus ot­sus­tas li­sa­da veeb­rua­ris toi­mu­va­le kor­ra­li­se­le taot­lus­voo­ru­le ka Co­vi­di-meet­me.

Kuu­sa­lu val­last saa­vad vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­le Co­vi­di-toe­tust kolm et­te­võ­tet: OÜ-le Best Par­ty So­li­tions Vi­ha­soost an­tak­se 3000 eu­rot ta­ga­luuk­tõs­tu­ki­ga ka­su­ta­tud kau­bi­ku soe­ta­mi­seks, Ko­du­lei­vad OÜ-le 3796,99 eu­rot lei­va­küp­se­tus­sead­me­te kaa­s­ajas­ta­mi­seks ning OÜ-le Ir­le 10 090,80 eu­rot Tam­mis­pea puh­ke­kü­la kon­ku­rent­si­või­me suu­ren­da­mi­seks sau­na­ma­ja pai­gal­da­mi­se abil.

Leader-tegevusgruppidele eraldatud Co­vi­di-toe­tu­se määr on ku­ni 60 prot­sen­ti rahataotlusprojekti ko­gu­mak­su­mu­sest. Toetuse saanud et­te­võ­te­te omao­sa­lus on vä­he­malt 40 prot­sen­ti.

Möö­du­nud nä­da­last Aren­dus­ko­jal uus ju­ha­tus
MTÜ Aren­dus­ko­da liik­med va­li­sid 28. jaa­nua­ri üld­koo­so­le­kul järg­mi­seks kol­meaas­ta­seks pe­rioo­diks kuue­liik­me­li­se ju­ha­tu­se: Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na Ur­mas Kirt­si, Ta­pa val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na Ala­ri Kirt, MTÜst Pen­sio­nä­ri­de Ühen­dus Lok­sa Kom­pass Hel­le Loots­mann, MTÜst Hu­vik­lu­bi Nel­son Va­hur Lee­mets, OÜst Tool­se Puh­ke­kü­la He­len Ka­rus ja FIE Rein Kuu­sik esin­da­ja­na Sir­je Kuu­sik. Ju­ha­tus pi­das sa­mal päe­vas esi­me­se koo­so­le­ku, esi­me­heks va­li­ti Ala­ri Kirt ja asee­si­me­heks Va­hur Lee­mets.

Eelmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab soo­ja­hin­da märt­sist