EL­VI REIN­VAL­DI­LE Koi­du­la luu­le­kon­kur­si hõ­bep­ree­mia

77
Elvi Reinvald luulekonkursi eelvoorus Haljalas. Foto Urmas Lindlo

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­ja El­vi Rein­vald osa­les lau­päe­val, 11. märt­sil Koi­du­la luu­le­kon­kur­si fi­naal­võist­lu­sel täis­kas­va­nu­te­le, mis toi­mus Pär­nus Koi­du­la muu­seu­mis 9. kor­da. Žürii, ku­hu kuu­lu­sid Do­ris Ka­re­va, Kau­po Meiel ja Kat­rin Niel­sen, hin­da­sid te­ma esit­lu­se hõ­be­pree­mia vää­ri­li­seks. Fi­naal­võist­lu­se­le eel­ne­sid piir­kond­li­kud eel­kon­kur­sid, El­vi Rein­vald osa­les Hal­ja­las 25. veeb­rua­ril toi­mu­nud eel­kon­kur­sil. Esi­ta­da tu­li üks luu­le­tus Ly­dia Koi­du­la ja tei­ne en­da va­li­tud Ees­ti au­to­ri loo­min­gust. El­vi Rein­vald rää­kis, et va­lis Ly­dia Koi­du­le luu­le­tu­se „Jutt“ ja Hel­gi Mul­le­ri „Kui ka­nar­bik nu­tab“: „Luu­le­tus „Jutt“ läks mul­le sü­da­mes­se ja jäi hin­ge 7. klas­sis, olen se­da tä­ni­ni en­das kand­nud. Luu­le­tus rää­gib ko­du­maa ar­mas­tu­sest. Koi­du­la kir­ju­tas sel­le sur­ma eel, kui elas võõr­sil. Hel­gi Mul­le­ri luu­le­tus on pat­rioot­lik ja sa­mu­ti emot­sio­naal­ne, lan­ge­nud sõ­du­rist, olen se­da esi­ta­nud Len­du­ri­te ki­vi juu­res.“ Ta üt­les, et po­le va­rem luu­le­kon­kurs­si­del osa­le­nud, kui­gi luu­le meel­dib vä­ga. Fi­naal­võist­lu­sel oli osa­le­jaid üle Ees­ti kok­ku 14. El­vi Rein­vald tun­nus­tas, et osa­le­mas oli ka noo­ri.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­da val­mis­tab et­te Lea­de­ri uu­si koos­tööp­ro­jek­te
Järgmine artikkelNõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni juu­res on tä­na­vu tal­vel jää­ho­tell