Aren­dus­ko­ja toi­dup­ro­jek­ti­de järg­mi­ne samm – taot­le­da mait­se­te aas­tat Põh­ja-Ees­tisse

600
Aren­dus­ko­ja toi­dup­ro­jek­ti­de juht EHA PAAS hoiab käes toi­du­mär­gi­seid – va­sa­kul uuen­da­tud ku­jun­du­se­ga, mil­le au­tor on Kat­rin Kull. Pa­re­mal li­gi kuus aas­tat ta­ga­si kon­kur­si võit­nud ku­jun­du­se­ga mär­gis.

Põh­ja-Ees­tis te­gut­se­vad viis Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi plaa­ni­vad kan­di­dee­ri­da toi­du­piir­kon­na aas­ta kon­kur­sil.

Har­ju­maal Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sa lin­nas, Lää­ne-Vi­ru­maal Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­las on küm­me­kond aas­tat vii­dud lä­bi ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­te – nii rah­vus­va­he­li­si koos soom­las­te ja lät­las­te­ga kui ka vaid oma piir­kon­da hõl­ma­vaid. Eest­ve­da­ja ja ra­has­ta­ja on ol­nud MTÜ Aren­dus­ko­da, mis te­gut­seb ELi maae­lu eden­da­mi­seks suu­na­tud Lea­der-prog­ram­mi, oma­va­lit­sus­te ja liik­me­te ra­has­tu­sel. Toi­dup­ro­jek­ti­de juht on lä­bi aas­ta­te ol­nud üks – Eha Paas Pär­nu­maalt, kel­le pe­re su­ve­ko­du asub Kad­ri­na val­las.

Lea­der-ra­ha­de toel on pro­jek­ti­de raa­mes el­lu kut­su­tud Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gis, mi­da an­tak­se väl­ja ala­tes 2014. aas­tast. Mär­gis on nüüd­seks 42 et­te­võt­tel Ida-Har­ju­maalt ja Lää­ne-Vi­rust. Mär­gi­se­kand­jaid tut­vus­ta­tak­se Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­hel, mil­le leiab Aren­dus­ko­ja ko­du­le­helt. Et­te­võt­ja­te ühi­seks ka­su­ta­mi­seks on val­mis­ta­tud mes­si­deks-laa­ta­deks müü­gi­le­tid, muu mes­si­mööb­el, ka Põh­ja-Ees­ti toi­du lo­go­ga põl­led-müt­sid ning os­te­tud pop-up telk. Kor­ral­da­tud on toi­du­kon­kurs­se ja koo­li­tu­si, käi­dud õp­pe­sõi­tu­del ja võe­tud vas­tu pro­jek­ti­part­ne­reid, koos­ta­tud trü­ki­seid, val­mis­ta­tud ko­ha­li­ku toi­du le­tid.

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes pro­jekt „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“, ku­hu Aren­dus­ko­da oli Har­ju­maalt kaa­sa­nud MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da te­ge­vusg­ru­pi, mil­le piir­kon­nas on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, ning Lää­ne-Vi­ru­maal te­gut­se­vad MTÜd PAIK ja Part­ne­rid.

Sel­le pro­jek­ti raa­mes käi­vi­ta­ti Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku joo­gi kon­kurss. Koos on osa­le­tud Jä­ne­da laa­ta­del, kus ava­ti Põh­ja-Ees­ti toi­du tu­rup­lats piir­kon­na väi­ke-et­te­võt­ja­te kau­ba­ga ning töö­tas koh­vi­kua­la, toit­lus­ta­sid Ani­ja Mõi­sa­koh­wik ja Vil­di­vil­la koh­vik Aru­kü­last. Teh­ti toi­du­päe­vi koo­li­des ja las­teae­da­des.

Ko­ha­li­ku toi­du tee­ma aren­da­mi­se­ga oli seo­tud ka Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­ne pro­jekt „Kest­lik et­te­võt­lus maal“, kus osa­le­sid Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu Pär­nu­maalt ja Ida-Har­ju Koos­töö­ko­gu ning part­ne­rid Soo­mest ja Lä­tist. Pro­jekt hõl­mas muud­ki et­te­võt­lust, kuid ena­mik osa­le­nud et­te­võt­jaid olid toi­du­toot­jad või toit­lus­ta­jad.

Laien­da­tud toi­du­võr­gus­tik
Nüüd on tu­le­kul uus pro­jekt, mil­le raa­mes on plaan te­ha suur samm eda­si – viia lä­bi Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta. Li­saks se­nis­te­le part­ne­ri­te­le on ka­vas sel­le pro­jek­ti piir­kon­da veel­gi laien­da­da – võt­ta part­ne­riks veel MTÜ Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­da, et pro­jek­ti piir­kond ka­taks nii Har­ju­maa põh­ja­pool­se osa kui ka Lää­ne-Vi­ru­maa.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas: „Tä­nu pro­jek­ti­de­le on meie toi­du­võr­gus­tik laie­ne­nud, meid on ha­ka­tud tead­ma, me toot­ja­te ja te­ge­mis­te vas­tu tun­tak­se hu­vi. Tä­nu sel­le­le võib öel­da, et loo­dud on tu­gev vun­da­ment eda­si­seks, on tun­ne­ta­tav iden­ti­teet – oma mär­gis, kok­ku­le­pi­tud väär­tu­sed, en­da tu­run­dus­ka­na­lid ja tra­dit­sioo­ni­li­sed sünd­mu­sed. Meie et­te­võt­ja­te va­hel on tek­ki­nud suu­rem koos­töö.”

Kõik see an­nab te­ma sõ­nul jul­gust min­na eda­si jät­kup­ro­jek­ti­ga, mis kes­ken­duks Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­ti­ku jät­ku­suut­lik­ku­se loo­mi­se­le, piir­kon­na tu­run­da­mi­se­le toi­du kau­du, kok­ka­de koos­töö­le ja mit­me­su­gus­te­le muu­de­le mait­se­te aas­ta te­ge­vus­te­le: „Tel­li­si­me uu­rin­gu ja sel­gus, Põh­ja-Ees­tis kas­va­ta­ti teis­test piir­kon­da­dest roh­kem kar­tu­lit, oder kas­vas häs­ti ja teh­ti od­ra­toi­te, söö­di ka­la, ise­loo­mu­lik oli ka vii­na toot­mi­ne kar­tu­list. Toi­du­piir­kon­na aas­ta oleks pü­hen­da­tud pae­peal­se­te­le mait­se­te­le.“

Jät­kup­ro­jek­ti part­ne­rid ko­gu­ne­sid eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 25. sep­temb­ril Ta­pa kul­tuu­ri­kes­ku­ses­se, et ot­sus­ta­da, kas ha­ka­tak­se oma piir­kon­da taot­le­ma mait­se­te aas­tat ja mil­li­sed te­ge­vu­sed sel­leks ka­van­da­tak­se.

„Jät­kup­ro­jekt ai­tab kat­ta mait­se­te aas­ta te­ge­vu­si, kui kon­kur­si või­da­me. Ja ise­gi kui ei või­da, saa­me ik­ka­gi ka­van­da­tu el­lu viia. Sü­ga­vam soov on, et meie ko­ha­lik toit jõuaks või­ma­li­kult võimalikult paljude toidulauale, sealhulgas koo­li­de ja las­teae­da­de söök­la­tes­se. Ja kui pro­jekt lõ­peb aas­tal 2023 ning Eu­roo­pa Lii­dust enam toe­tus­ra­ha­sid ei tu­le ja Lea­de­ri-te­ge­vusg­ru­pid as­tu­vad kõr­va­le, oleks loo­dud sel­li­ne võr­gus­tik, kes on valmis koostööd jätkama ja ettevõtjad on eestvedamise üle võtnud,“ lau­sus Eha Paas.

Ta­pa se­mi­na­ri tei­ses osas aru­ta­ti töög­rup­pi­des, mil­li­seid te­ge­vu­si võiks mait­se­te aas­ta prog­ram­mi ka­van­da­da ja toi­du­piir­kon­na taot­lu­ses esi­ta­da. Le­pi­ti kok­ku, et sel­gi kor­ral jät­kab juht­part­ne­ri­na MTÜ Aren­dus­ko­da, ja pa­ku­ti, et pro­jek­ti­juht võiks taas ol­la Eha Paas.
Plaa­nis on kor­ral­da­da jät­kup­ro­jek­ti­ga toi­du­tee­ma­li­si nä­da­laid, toi­du­kon­kurs­se, söö­gi­val­mis­ta­mi­se ja ser­vee­ri­mi­se koo­li­tu­si. Aru­ta­ti, et li­saks toot­ja­le tu­leks ha­ri­da ka toi­du tar­bi­jat ning mõel­da sel­le­le­gi, kui­das Põh­ja-Ees­ti toit jõuaks Tal­lin­nas­se.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus on ot­sus­ta­nud – te­ge­vusg­ru­pi edas­pi­di­sed ka­su­ta­ma­ta jää­nud toe­tus­ra­had suu­na­tak­se jät­kup­ro­jek­ti. Ju­ba on nä­ha, et vii­mas­te toe­tus­voo­ru­de pro­jek­ti­dest jää­vad mõned el­lu vii­ma­ta.

Toi­du­piir­kon­na kon­kurss
Kor­ral­dab maae­lu mi­nis­tee­rium ala­tes 2016. aas­ta sü­gi­sest, väl­ja kuu­lu­ta­tak­se kon­kurss ok­toob­ris, võit­ja te­hak­se tea­ta­vaks järg­mi­se aas­ta mai­kuus. Ühe piir­kon­na mait­se­te aas­ta kes­tab mai­kuust tu­le­va aas­ta mai­ni. Tä­na­vu mai­kuus või­tis kon­kur­si Va­na-Võ­ro­maa, kus on üles ehi­ta­tud toi­dub­ränd Uma Mekk. Kan­di­dee­ri­sid veel Saa­re­maa, Lää­ne­maa ja Tar­tu­maa. Va­na-Võ­ro­maa mait­se­te aas­ta lõ­peb mais 2020.

Aas­ta toi­du­piir­kon­da va­li­tak­se, et ai­da­ta tut­vus­ta­da ko­ha­lik­ku toi­tu ja toi­du­kul­tuu­ri. Se­ni on aas­ta toi­du­piir­kon­nad ol­nud Hiiu­maa, Peip­si­maa ja Pär­nu­maa.