Anija volikogu kinnitas järgmiste aastate teede-investeeringud

26

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la tee­de ja tä­na­va­te tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2023-2026.

Käe­so­le­val aas­tal viiak­se Ani­ja val­las mus­ta kat­te al­la 19 540 ruut­meet­rit teid. In­ves­tee­rin­gu­te ko­gu­mak­su­mus on 1 203 743 eu­rot, sel­lest lõ­vio­sa ehk 1 053 509 eu­rot ku­lub aas­ta lõ­pus val­mi­va Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Li­saks re­no­vee­ri­ti Keh­ra noor­te­kes­ku­se ja ai­da esi­ne ala, as­fal­tee­ri­ti ka Kal­da tä­nav ning Aia ja Met­sa põik.

Tu­le­val aas­tal saa­vad mus­ta kat­te 4480 ruut­meet­rit teid ko­gu­sum­mas 132 300 eu­rot. Keh­ras free­si­tak­se ja as­fal­tee­ri­tak­se Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas kolm teed: 370 meet­rit Põl­lu ja 420 meet­rit Nur­me tä­na­vat ning 125 meet­ri pik­ku­ne lõik Tu­le­vi­ku tä­na­vast. Aeg­vii­dus free­si­tak­se ja pin­na­tak­se 250 meet­ri pik­ku­ne uue­le kal­mis­tu­le viiv Klaas­pur­gi tee.

„Sel­li­ne on prae­gu meie ra­ha­li­ne või­me­kus,“ mär­kis abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe.

Ta li­sas, et 2025. ja 2026. aas­ta tee­hoiu­ka­vu tu­leks vaa­da­ta suu­re re­ser­vat­sioo­ni­ga – numb­rid on suu­red, sest üh­te­gi teed va­ra­se­mast ka­vast väl­ja ei ole jäe­tud, küll aga on osa plaa­ni­tust aas­ta või paa­ri võr­ra eda­si lük­ku­nud: „Ma ei saa prae­gu kin­ni­ta­da, et nen­del aas­ta­tel ka­van­da­tu 2025. ja 2026. aas­tal sa­jap­rot­sen­di­li­selt rea­li­see­rub. Vaa­ta­me tee­hoiu­ka­va üle igal aas­tal ning kui pal­ju te­ha saa­me, sõl­tub sel­lest, mil­li­ne on val­la ra­ha­li­ne seis.“

2025. aas­taks on tee­töid pla­nee­ri­tud te­ha 883 280 eu­ro eest, mus­ta kat­te saa­vad 24 170 ruut­meet­rit teid. Keh­ras as­fal­tee­ri­tak­se Aian­di ja Mul­la tä­nav ning Aia tä­nav koos kõn­ni­tee­ga. Pin­na­tak­se 335meet­ri­ne lõik Vi­ki­pa­lu jaa­ma teest, Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du tee, Kau­nis­saa­re tee, Kaie­soo tee Lin­nak­se kü­las ning Vai­nu tee Leht­met­sas. Li­saks ra­ja­tak­se li­gi­kau­du 300 meet­rit kerg­liik­lus­teed Üle­jõe tee äär­de ku­ni raud­tee üle­sõi­du­ni ning alus­ta­tak­se Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mist ja et­te­val­mis­ta­mist.

2026. aas­taks on tee­hoiu­ka­vas in­ves­tee­rin­guid kok­ku 490 000 eu­rot, mus­ta kat­ta peak­sid saa­ma 15 495 ruut­meet­rit teid.

Tee­re­gist­ri and­me­tel on Ani­ja val­las li­gi 210 ki­lo­meet­rit vallateid, neist um­bes poo­led on must­kat­te­ga, poo­led kruu­sa­teed.

Eelmine artikkelLeaderi-toel valmisid Lahemaa rahvuspargi turismivideod
Järgmine artikkelRaasiku vallavanemaks 5 kandideerinut kutsutakse vestlusele