Ani­ja vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud uue lii­va­kar­jää­ri uu­rin­gu­loa taot­lu­se­ga

21
Anija vald.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et oma­va­lit­sus ja ko­gu­kond ei soo­vi uu­si kae­van­du­sa­la­sid.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 20. mai is­tun­gi päe­va­kor­ras oli Rau­d-o­ja kül­la uue lii­va­kar­jää­ri jaoks uu­ri­mis­loa taot­lu­se koh­ta ar­va­mu­se and­mi­ne. Vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud OÜ Mer­ko Kae­van­du­sed taot­lu­se­ga ha­ka­ta Pool­va­he VI uu­rin­gu­ruu­mis te­ge­ma lii­va tar­be­va­ru uu­rin­guid.

See oli tä­na­vu Pii­be maan­tee ää­res asu­va Pool­va­he kar­jää­ri lii­va­va­ru­de uu­ri­mi­seks tei­ne taot­lus, mil­le koh­ta kü­si­ti oma­va­lit­su­se ar­va­must. Jaa­nua­ris oli vo­li­ko­gus Pool­va­he V uu­rin­gu­ruu­mi geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lus, siis soo­vi­ti lu­ba maa­va­ru­de uu­ri­mi­seks ka­hel la­hus­tü­kil. Neist väik­se­ma­le, mil­le pin­da­la on 4,21 hek­ta­rit ning mis asub Vi­ki­pa­lu ja Rau­do­ja kü­la­des, uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga oli vo­li­ko­gu nõus, kuid ei nõus­tu­nud uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga 20,26 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le Rau­do­ja kü­las.

Abi­val­la­va­nem Enn Pung sel­gi­tas, et Pool­va­he VI uu­rin­gu­ruum, mil­le­le nüüd uu­rin­gu­lu­ba taot­le­tak­se, on si­su­li­selt sa­ma ala, mil­le­le loa and­mi­sest vo­li­ko­gu tal­vel keel­dus, vaid poo­le võr­ra vä­hen­da­tud ma­hus. Koos tee­nin­du­sa­la­ga on taot­le­ta­va Pool­va­he VI uu­rin­gu­ruu­mi pin­da­la 10,71 hek­ta­rit. See asub Pool­va­he II lii­va­kar­jää­ri kõr­val ning kui geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu lu­ba saa­dak­se, on plaan Pool­va­he II lii­va­kar­jää­ri laien­da­da. Uu­ri­da soo­vi­tak­se ehi­tus­lii­va tar­be­va­ru. Uu­rin­gu­ruu­mis la­su­vad val­da­valt lii­va­set­ted, mis jää­vad suu­res osas al­la­poo­le põh­ja­vee ta­set, vä­li­töö­de te­ge­mi­ne pla­nee­ri­tak­se põ­hi­li­selt puu­rau­ku­de ra­ja­mi­se­ga. Lu­ba taot­le­ti kol­meks aas­taks ning sel­leks, et hil­jem taot­le­da kin­ni­ta­tud va­ru­ga ala­le kae­van­da­mis­lu­ba. Kae­van­da­da pla­nee­ri­tak­se nii peal- kui all­pool põh­ja­vee ta­set ning maa­va­ra am­men­du­mi­se järg­selt kor­ras­ta­taks ala te­his­vee­ko­guks sar­na­selt Pool­va­he II kar­jää­ri­ga.

Enn Pun­ga sõ­nul on val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de et­te­pa­nek uu­rin­gu­lu­ba mit­te an­da, sest piir­kon­nas on pii­sa­vad lii­va­va­rud, neist jät­kub vä­he­malt 23 aas­taks, pea­le­gi ei ole Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gus uu­te kae­van­dus­te ra­ja­mist et­te näh­tud.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas mit­te nõus­tu­da Mer­ko Kae­van­dus­te­le geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga Pool­va­he VI uu­rin­gu­ruu­mi pii­res esi­ne­va lii­va tar­be­va­ru uu­ri­mi­seks.

„Ko­ha­lik oma­va­lit­sus ja ko­ha­lik ko­gu­kond ei toe­ta geo­loo­gi­lis­te uu­rin­gu­lu­ba­de väl­jaand­mist ees­mär­gi­ga luua piir­kon­da uu­si kae­van­du­sa­la­sid,“ on vo­li­ko­gu ot­su­ses.

Mit­te­nõus­tu­mi­se põh­jen­dus­te­na too­di veel, et Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ja Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu 2030+ ko­ha­selt asub uu­rin­gu­ruum ro­he­võr­gus­ti­ku alal ning geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu ees­märk on Pool­va­he II lii­va­kar­jää­ri laien­da­mi­ne uu­rin­gu­ruu­mi ala­le, see ri­kuks ro­he­võr­gus­ti­ku ala. Mär­gi­ti ka, et val­la üld­pla­nee­rin­gu­ga ei ole ka­van­da­tud piir­kon­da uu­si mäe­töös­tus­maid ega kae­van­da­mi­sa­la­sid ning ku­na piir­kon­nas asub kaks suurt vee­ko­gu, Sood­la ja Rau­do­ja vee­hoid­la, ei ole mõist­lik ku­jun­da­da sin­na veel üht te­his­vee­ko­gu. Vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ju­hi­tak­se tä­he­le­pa­nu, et piir­kon­nas oli 2018. aas­ta sei­su­ga ta­ga­tud ehi­tus­lii­va va­rus­tus­kind­lus li­gi­kau­du 23 aas­taks ja täi­te­lii­va va­rus­tus­kind­lus li­gi­kau­du 34 aas­taks, kae­van­da­mis­loa and­mi­ne Pool­va­he VI uu­rin­gu­ruu­mi­le pä­rast geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu teos­ta­mist on vas­tuo­lus rii­gi hu­vi­de­ga.