Ani­ja val­la­va­nem kin­ni­tab – Las­te­ta­re hoo­ne po­le va­ri­se­mi­soht­lik

1077
Kehra Lastetare lasteaed.

Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­dus Ani­ja val­la mu­re­lik ela­nik, kel tek­ki­sid pä­rast val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se nä­da­la is­tun­gi sal­ves­tu­se kuu­la­mist kü­si­mu­sed, miks ei ole ava­li­kus­ta­tud Las­te­ta­re las­teaia­le teh­tud ehi­tu­seks­per­tii­si tu­le­mu­si ning lap­se­va­ne­ma­te­le rää­gi­tud, et hoo­ne on va­ri­se­mi­soht­lik.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et las­teaia­ma­ja sei­su­kord on halb, kuid kind­las­ti mit­te va­ri­se­mi­soht­lik.

„Kaht­lus­ta­si­me ju­ba am­mu, et hoo­ne sei­su­kord po­le kii­ta ning tel­li­si­me sel­le­le ehi­tu­seks­per­tii­si soo­vi­ga saa­da sõl­tu­ma­tu pro­fes­sio­naal­ne ar­va­mus, kas hoo­net on mõ­tet ha­ka­ta re­no­vee­ri­ma või on mõist­li­kum lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da uus,“ sel­gi­tas ta.

Rii­vo Noor li­sas, et 1950nda­tel ehi­ta­tud las­teaia­ma­ja­le teh­ti põh­ja­lik üle­vaa­tus: „Tu­vas­ta­ti, et hoo­ne on ehi­ta­tud ma­ter­ja­li­dest, mi­da tol ajal kät­te saa­di, teh­ti pal­ju ehi­tus-teh­no­loo­gi­li­si vi­gu. Ma­jas on kül­ma­sil­lad, niis­kus­tõk­ked on ole­ma­tud, niis­kus pää­seb maj­ja sis­se ja vun­da­men­di al­la. Küt­te- ja soo­ja­to­rud on amor­ti­see­ru­nud, sel­lest tek­kis ka hal­li­tus, mi­da hil­ju­ti lik­vi­dee­ri­si­me. Prae­gu vas­ta­vad hoo­ne tin­gi­mu­sed ter­vi­sea­me­ti nõue­te­le.“

Eks­per­tii­si­ga sel­gu­sid ne­li koh­ta, mis on eks­per­di hin­nan­gul oht­li­kud: „Üks neist on soo­ja­sõl­mes, mil­le lae­pa­nee­li­des on la­gu­ne­nud be­too­ni ning be­toon­pa­nee­li sees on ar­ma­tuur ha­ka­nud roos­te­ta­ma. En­di­ses raa­ma­tu­ko­guo­sas asu­vas eral­di tii­vas, mis on an­tud maad­lus­klu­bi ka­su­ta­da, on laest ka­hes ko­has kroh­vi pu­de­ne­nud. Nel­jas oht­lik koht on kar­nii­sis, kus üks plekk on tuu­le­ga vei­di lah­ti tul­nud. Ühe­gi ni­me­ta­tud ko­ha lä­he­dal lap­si ei ole. Mi­nu hin­nan­gul on kõi­ge oht­li­kum kar­nii­sip­lekk, sel­le kin­ni­ta­me kii­res­ti.“

Rii­vo Noo­re sõ­nul on Las­te­ta­re olu­kor­da tut­vus­ta­tud vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des ning kõ­nel­dud vo­li­ko­gu is­tun­gil. Prae­gu­ne sei­su­koht on, et va­na ma­ja tu­leb lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da sel­le ase­me­le uus las­teaed: „Mit­te sel­le­pä­rast, et las­teaia­ma­ja oleks va­ri­se­mi­soht­lik, vaid re­konst­ruee­ri­mi­ne lä­heks vä­he­malt kol­man­di­ku kal­li­maks kui uue ma­ja ehi­ta­mi­ne ning me ei saaks ik­ka­gi sel­list tä­na­päe­va­nõue­te­le vas­ta­vat hoo­net, na­gu ta­ha­me.“

Val­la­va­lit­sus on alus­ta­nud et­te­val­mis­tu­si uue las­teaia ehi­ta­mi­seks: „Ot­si­me, ehk saa­me mõ­ne uue las­teaia pro­jek­ti ka­su­ta­da, et ei peaks hak­ka­ma nul­list pro­jek­tee­ri­ma. Ole­me uu­ri­nud ra­has­ta­mis­või­ma­lu­si va­lit­su­selt ning ole­me val­mis sü­gi­sel ava­ne­vas­se ener­gia­tõ­hu­su­se meet­mes­se kir­ju­ta­ma pro­jek­ti, et saa­da toe­tust va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­seks ja uue ehi­ta­mi­seks.“

Eelmine artikkelRegist­ree­ri­tud töö­tud sel aas­tal
Järgmine artikkelKoo­liõ­pi­las­te ka­ran­tii­ni­päe­vi­kud 3. osa