Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas Lin­nak­se päi­ke­se­par­gi­ pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed

52

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas möö­du­nud nä­da­lal an­da EEE Tran­si­ro OÜ taot­lu­sel väl­ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Lin­nak­se kül­la li­gi 95 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ku­ni 100me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks.

Taot­lus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te saa­mi­seks esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le mul­lu sü­gi­sel, kuid ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku ajal esi­ta­sid ko­ha­li­kud ela­ni­kud ühis­pöör­du­mi­se. Nen­de pea­mi­ne tin­gi­mus oli, et Lin­nak­se ko­du­de ja kin­nis­tu­te­ni vii­va­te tee­de sei­su­kord ei to­hi päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­se tõt­tu hal­ve­ne­da ning ehi­tus­te­ge­vu­se ajal tu­leb ta­ga­da või­ma­li­kult nor­maal­ne ja ta­sa­kaa­lus­ta­tud liik­lus­kor­ral­dus. 17. märt­sil toi­mus aren­da­ja et­te­pa­ne­kul Raa­si­ku rah­va­ma­jas ava­lik koo­so­lek, mil­le lõ­puks jõud­sid päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­sest hu­vi­ta­tud Taa­ni et­te­võt­te Eu­ro­pean Ener­gy ASi esin­da­jad ja Lin­nak­se kü­lae­la­ni­kud Ani­ja val­la­va­lit­su­se va­hen­du­sel kok­ku­lep­pe­le, mil­lis­tel tin­gi­mus­tel on kü­la­rah­vas nõus Kop­li­soo, Ta­ga-Haa­va­sa­lu ja Ta­ga­põl­lu maaük­sus­te­le päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­se­ga.

„Ar­van, et nüüd peak­sid kõik ole­ma ra­hul, ar­ves­ta­des, kui kee­ru­li­seks nõud­mi­sed va­he­peal läk­sid. Põ­hi­li­ne muu­da­tus võr­rel­des sü­gi­sel ava­li­kul aru­te­lul ol­nud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu­ga puu­du­tab kü­la­teid – ela­ni­ke soo­vil hak­kab päi­ke­se­par­gi ehi­tu­se ajal veo­ki­te liik­lus toi­mu­ma ühe kü­la­tee kau­du, kuid aren­da­jal tu­leb pin­na­ta ku­ni vii­mas­te ma­ja­pi­da­mis­te­ni kü­la lä­bi­vad mõ­le­mad teed,“ üt­les val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Kaie­soo tee, mil­le kau­du hak­ka­vad päi­ke­se­par­gi ehi­ta­mi­se ajal sin­na sõit­ma ma­ter­ja­li ve­da­vad veo­kid, tu­leb te­ha kor­ra­li­ku alus­põh­ja­ga, et ta­ga­da tee­le ka veoau­to­de jaoks pii­sav kan­de­või­me. Tee ehi­tusp­ro­jekt tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da en­ne päi­ke­se­par­gi ehi­tus­loa taot­le­mist ning tee alus­konst­rukt­sioon ra­ja­da en­ne päi­ke­se­jaa­ma ehi­tu­se alus­ta­mist. Ka­he­kord­selt pin­na­tud tee Kaie­soo tee al­gu­sest ku­ni vii­ma­se kin­nis­tu sis­se­sõi­du­tee­ni ehk li­gi 1,7 ki­lo­meet­rit peab ole­ma val­mis en­ne päi­ke­se­par­gi­le ka­su­tus­loa taot­le­mist. Ka Ka­se­sa­lu tee tu­leb enne must­kat­te al­la viia vii­ma­se ma­ja­pi­da­mi­se sis­se­sõi­du­tee­ni, see on um­bes 1 ki­lo­mee­ter. Päi­ke­se­par­gi ehi­tu­se ajal peab ela­ni­ke­le ole­ma ta­ga­tud ko­du­des­se au­to­de­ga juur­de­pääs.

En­ne ehi­ta­mi­se alus­ta­mist tu­leb aren­da­jal ra­ja­da ehi­tu­se­aeg­se häi­rin­gu lee­ven­da­mi­seks päi­ke­se­par­gi ja lä­hi­ma ela­mu va­he­le li­gi 400 meet­ri ula­tu­ses ka­he­meet­ri­ne kuu­se­hekk.
Val­la­va­lit­sus li­sas pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes­se veel, et päi­ke­se­par­gi ehi­tusp­ro­jek­tis tu­leb kä­sit­le­da kop­ra elu­pai­ka­de tee­mat, et ta­ga­da ta­sa­kaal maa­pa­ran­dus­süs­tee­mi­de toi­mi­mi­se ja kop­ra te­ge­vus­te va­hel. Ulu­ki­te lä­bi­pää­se­mi­seks tu­leb kaa­lu­da ta­ras­ta­mi­sest loo­bu­mist või ta­ras­ta­da ala väik­se­ma­te grup­pi­de­na.

„Neid tin­gi­mu­si soo­vi­sid ela­ni­kud, kuid osa tu­le­ne­vad kesk­kon­na­kait­se­lis­test lee­ven­dus­meet­me­test. Näi­teks tu­leb aren­da­jal en­ne ehi­tus­loa saa­mist tel­li­da eks­per­tar­va­mus kait­sea­lu­se lin­nu­lii­gi väi­ke-kon­na­kot­ka koh­ta, sest lä­he­du­ses on pü­sie­lu­paik. Päi­ke­se­par­gi ta­ras­ta­mi­ne väi­kes­te grup­pi­de­na oli ko­gu­kon­na soov, kui­gi kesk­kon­na­kait­sest läh­tu­valt on loo­mas­ti­ku­le ja lin­nus­ti­ku­le ka­su­li­kum, kui ta­ras­ta­tak­se pi­gem suu­re­mas ula­tu­ses. Aga sel­le koh­ta tu­leb te­ha na­gu­nii eral­di ana­lüüs,“ sel­gi­tas In­ga Vai­nu.

Ta kin­ni­tas, et pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed saa­de­ti en­ne väl­jas­ta­mist veel Lin­nak­se kü­la esin­da­ja­te­le üle vaa­ta­mi­seks. Kui päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma pro­jekt val­mis, tu­leb see sa­mu­ti koos­kõ­las­ta­da kõi­gi maao­ma­ni­ke­ga, kel­le maad ehi­tus puu­du­tab. Val­laar­hi­tek­ti sõ­nul lu­bas aren­da­ja, kui pro­jekt ole­mas, tut­vus­ta­tak­se se­da ka kü­la­rah­va­le.

Eelmine artikkelNõm­me­ves­ki ja Joa­ves­ki sil­la ava­li­ku ka­su­ta­mi­se le­ping
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­mis­mäng