Nõm­me­ves­ki ja Joa­ves­ki sil­la ava­li­ku ka­su­ta­mi­se le­ping

17
Kuusalu vald

Kuu­sa­lu val­la­tee­del on kaks erao­man­dis ole­vat sil­da – üle Loo­bu jõe ra­ja­tud Joa­ves­ki sild ja Val­ge­jõe jõ­ge üle­tav Nõm­me­ves­ki sild. Mõ­le­ma sil­la oma­nik on OÜ Boo­re­la.

Möö­du­nud nä­da­lal all­kir­jas­ta­sid OÜ Boo­re­la ju­ha­tu­se lii­ge Hei­ki Lai­ve­rik ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt nii Joa­ves­ki kui ka Nõm­me­ves­ki sil­la ava­li­ku ka­su­ta­mi­se le­pin­gud sõi­du- ja jalg­tee­na viieks aas­taks. Le­pin­gud keh­ti­vad ku­ni 31. det­semb­ri­ni 2028.

Joa­ves­ki sil­la ava­li­ku ka­su­ta­mi­se eest ta­sub Kuu­sa­lu vald aas­tas 4400 eu­rot ja Nõm­me­ves­ki sil­la eest 3700 eu­rot. Vald ko­hus­tub ta­ga­ma mõ­le­ma sil­la tee­hool­du­se ja kor­ras­hoiu ning kand­ma vas­ta­vad ku­lud. Ka tu­leb val­lal hü­vi­ta­da liik­le­ja­te või hool­dus­töö­de­ga te­ki­ta­tud kah­ju ja taas­ta­da en­da ku­lul. Veel on val­lal ko­hus­tus kor­ral­da­da kaks kor­da aas­tas sil­da­de pui­dust pin­na­kat­te sur­ve­pe­su ja plan­ku­de va­he­le ko­gu­ne­nud huu­mu­se ee­mal­da­mi­ne.

OÜ Boo­re­la ko­hus­tub koos­kõ­las­ta­ma sil­da­de konst­rukt­sioo­ni­de ja nen­de­ga seo­tud ra­ja­tis­te ka­van­da­ta­vad re­mont­tööd ning sel­lest tu­le­ne­valt sil­da­de aju­ti­se sul­ge­mi­se val­la­va­lit­su­se­ga.
OÜ Boo­re­la vo­li­ta­tud esin­da­ja And­res Õis sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mõ­le­ma sil­la ka­su­tus­le­pin­gud lõp­pe­sid ning uued le­pin­gud sõl­mi­ti ja ta­su­ta­vad sum­mad le­pi­ti kok­ku lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na: „Nõm­me­ves­ki sil­la ka­su­tus­le­ping keh­tis küm­me aas­tat, vald mak­sis kok­ku­le­pi­tud ka­su­tus­ta­su. Joa­ves­ki sil­la ka­su­ta­mi­se ta­suks lu­ge­si­me Kuu­sa­lu val­lalt eral­da­tud sum­ma, mis ku­lus 2019. aas­tal teh­tud uuen­dus­töö­deks. Mõ­le­mad le­pin­gud lõp­pe­sid eel­mi­sel aas­tal. Sil­da­de­le on teh­tud ka­pi­taal­re­mont ja peak­sid vas­tu pi­da­ma veel küm­me­kond aas­tat. Igal aas­tal vaa­ta­me nen­de lau­di­se üle, pa­ran­da­me va­ja­du­sel. Lu­me­lük­ka­mi­sel on tei­ne­kord pii­ret või lau­dist vi­gas­ta­tud, mi­da ik­ka võib suu­re lu­me­ga juh­tu­da, siis on re­mon­di kor­ral­da­nud val­la­va­lit­sus. Ka on val­la­va­lit­sus or­ga­ni­see­ri­nud koos­töös va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­je­ko­man­do­ga kord aas­tas mõ­le­ma sil­la sur­ve­pe­su.“

Nõm­me­ves­ki ja Joa­ves­ki sil­la oma­nik OÜ Boo­re­la on ASi Ra­ju tü­tar­fir­ma. AS Ra­ju os­tis Nõm­me­ves­ki hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma va­re­med ja sil­la koos tam­mi­ga 2000. aas­tal ajen­da­tu­na soo­vist taas­ta­da hüd­roe­lekt­ri­jaam, kuid po­le saa­nud sel­leks tä­ni­ni kesk­kon­naa­me­tilt lu­ba. Aas­tal 2013 ehi­tas et­te­võ­te Nõm­me­ves­ki­le uue sil­la, Kuu­sa­lu vald hak­kas sil­la eest oma­ni­ku­le maks­ma ren­ti 2800 eu­rot aas­tas. Aas­tal 2018 pi­ke­nes le­ping veel viie aas­ta võr­ra.
Joa­ves­ki kü­la kes­kel asu­va sil­la uuen­das Ra­ju tü­tar­fir­ma OÜ Boo­re­la 2019. aas­tal, Kuu­sa­lu vald osa­les ehi­tus­ku­lu­de kat­mi­ses 21 000 eu­ro­ga, sil­la ehi­tus mak­sis kok­ku üle 30 000 eu­ro. AS Ra­ju käi­vi­tas Joa­ves­ki en­di­ses pa­pi­vab­ri­kus hüd­ro­elekt­ri­jaa­ma aas­tal 2001.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list, en­di­ne Lok­sa val­la­va­nem Ma­dis Praks mee­nu­tas, et Lok­sa val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga võõ­ran­da­ti mõ­le­mad sil­lad ASi­le Ra­ju, et­te­võ­te soo­vis taas­ta­da Nõm­me­ves­ki ja Joa­ves­ki hüd­roe­lekt­ri­jaa­ma: „Sil­lad olid la­gu­ne­nud, oli va­ja ha­ka­ta tam­me kor­da te­ge­ma ning sel ajal oli suur võit, et AS Ra­ju re­mon­tis need. Nõm­me­ves­ki ja Joa­ves­ki sild on ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le lii­ku­mi­seks olu­li­sed, üle mõ­le­ma sil­la sõi­da­vad ka Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­sid.“

Eelmine artikkelAru­kü­la Pää­su­lin­nu sün­ni­päe­va­peol oli muu­si­kat ja teh­ti teat­rit
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas Lin­nak­se päi­ke­se­par­gi­ pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed