Kuu­sa­lu val­las tõu­seb prü­gi­veo hind

211

AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed saa­tis eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 1. ok­toob­ril Kuu­sa­lu val­las asu­va­te­le klien­ti­de­le tea­te, et tõs­tab 1. no­vemb­rist jäät­me­te käit­lu­se tee­nus­ta­su vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­tud hin­da­de­le. Tea­tes sel­gi­ta­tak­se, et et­te­võ­te esi­tas val­la­va­lit­su­se­le 10. au­gus­til taot­lu­se tee­nus­ta­su­de suu­ren­da­mi­seks seo­ses jäät­me­te käit­lus­ku­lu 27prot­sen­di­li­se kas­vu­ga, kas­va­nud on ka ar­ve­te pos­ti­ta­mi­se ja töö­jõu­ku­lu, li­san­dus ras­ke­veo­ki­te tee­ka­su­tu­se ta­su. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et val­la­va­lit­su­sel oli kaks va­li­kut, kas hin­na­tõu­su­ga nõus­tu­da või keel­du­da, mis tä­hen­da­nuks, et jäät­me­ve­da­ja lõ­pe­tab le­pin­gu: „Ot­sus­ta­si­me, et ei soo­vi sar­nast olu­kor­da, na­gu juh­tus Raa­si­ku val­las, kus sa­ma et­te­võ­te lõ­pe­tas hin­na­tõu­su koos­kõ­las­ta­ma­ta jät­mi­se tõt­tu le­pin­gu, kor­ral­da­ti uus han­ge, tee­nu­se­hin­nad ku­ju­ne­sid olu­li­selt kõr­ge­maks. Kuu­sa­lu val­las jää­vad uued hin­nad neist ma­da­la­maks.“ Kuu­sa­lu val­las mak­sab näiteks 0,24kuupmeetrise kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne või tü­hi­sõit no­vemb­rist käi­be­mak­su­ta 1,98 eu­rot, Raa­si­ku val­las 3.23 eu­rot kuus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus tä­nas õpe­ta­jaid mee­ga
Järgmine artikkelPõhja-Eesti toidu märgisega mõisakohvik tutvustas Anijal mihklipäeva toite