Ani­ja val­la­va­lit­sus pre­mee­rib edu­kaid õpi­la­si

80
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­va­lit­sus pre­mee­rib iga õp­peaas­ta lõ­pus tä­nu­kin­gi­tu­se­ga val­la koo­li­de kii­tus­kir­ja­ga 5.-8. ja 10.-11. klas­si­de lõ­pe­ta­jaid ning ai­neo­lüm­piaa­di­del ja kon­kurs­si­del edu­kalt osa­le­nud õpi­la­si.

Tä­na­vu saa­vad Üle­mis­te kes­ku­se 50 eu­ro väär­tu­ses kin­ke­kaar­di Har­ju­maa koo­li­de oma­loo­min­gu kon­kur­sil 5.-6. klas­si õpi­las­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha võit­nud Liis-Mar­leen Pokk Ala­ve­re põ­hi­koo­list ja 7.-8. klas­si ar­ves­tu­ses 1.-2. koh­ta ja­ga­nud Ca­ro­la Lass Aeg­vii­du koo­list ning Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­sil 13-15aas­tas­te ar­ves­tu­ses võit­nud Ala­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­ne Me­ri­bel Mar­gat. Hea­de sport­li­ke tu­le­mus­te eest päl­vib 50eu­ro­se kin­ke­kaar­di Aeg­vii­du koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Anett Lii­sa Parts, kes saa­vu­tas suu­sao­rien­tee­ru­mi­se Eu­roo­pa noor­te meist­ri­võist­lus­telt kaks pronks­me­da­lit ning tu­li ka Ees­ti meist­riks.

40eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga tun­nus­ta­tak­se Ala­ve­re põ­hi­koo­li õpi­last Trii­nu Vaar­man­ni 2.-3. ko­ha eest ini­me­seõ­pe­tu­se va­ba­riik­li­ku olüm­piaa­di piir­kon­na­voo­rus 7. klas­si­de ar­ves­tu­ses. Li­saks saab ta 20 eu­ro väär­tu­ses kin­ke­kaar­di sel­le eest, et lõ­pe­tas 7. klas­si kii­tus­kir­ja­ga.

30eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga tä­na­tak­se Har­ju­maa koo­li­de oma­loo­min­gu kon­kur­sil 5.-6. klas­si­de ar­ves­tu­ses 3. ko­ha­le tul­nud Aeg­vii­du koo­li õpi­last Len­nart Mäe­sa­lu ning 7.-8. klas­si õpi­las­te ar­ves­tu­ses 3.-4. koh­ta ja­ga­nud He­le­na Lan­di sa­mu­ti Aeg­vii­du koo­list. He­le­na Land päl­vis veel 20eu­ro­se kin­ke­kaar­di Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­se au­hin­na eest Sten Roo­si 31. mui­nas­ju­tu­võist­lu­sel.

Põ­hi­koo­li üle­mi­ne­kuk­las­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­mi­se eest saa­vad Üle­mis­te kes­ku­se 20eu­ro­se kin­ke­kaar­di Keh­ra güm­naa­siu­mi 5. klas­si lõ­pe­ta­jad Katt­ri­na Ans­lan, Ka­ta­rii­na Va­rend, He­li­na Hap­sa­lo, Ami Laan­de, Ka­ro­lii­na Le­his­te, Ja­ne-Ly Miil, Mar­cus Te­nar Sir­kas ja Ka­mi­la Dmit­ren­ko, 6. klas­si lõ­pe­ta­jad He­len Leet, Sand­ra Elii­se Si­ni­vee, Kris­ten Nor­den, Me­la­nia Zu­bets ja El­mi­ra Si­mo­no­va, 7. klas­si lõ­pe­ta­jad Al­la Be­lo­va ja Kat­riin Olesk ning 8. klas­si lõ­pe­ta­jad Si­mo­na Pung ja Eve­lin Sikk.

Kin­gi­tu­sed koos val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga an­tak­se õpi­las­te­le üle koo­li­de õp­peaas­ta lõ­puak­tus­tel.

Eelmine artikkelMatk üm­ber Ka­ha­la jär­ve
Järgmine artikkelKiiu jäät­me­jaam töö­tab uue ope­raa­to­ri­ga