Kuu­sa­lu val­las on uus või­mu­liit

2615
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­he VÄR­NER LOOTS­MAN­NI saa­de­tud al­ter­na­tiiv­se­le vo­li­ko­gu­kut­se­le on küm­nen­da­na al­la kir­ju­ta­nud SU­LEV VALD­MAA EK­REst.

Kuu­sa­lu val­las 2018. aas­ta det­semb­ri lõ­pus või­mu­le tul­nud küm­ne­liik­me­lis­se koa­lit­sioo­ni on se­ni kuu­lu­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Kes­ke­ra­kond ja Re­for­mie­ra­kond. Vas­ta­valt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le on vo­li­ko­gu esi­me­he koht Re­for­mie­ra­kon­nal.

Nüüd on olu­kord muu­tu­nud, si­su­li­selt on moo­dus­ta­tud uus küm­ne­liik­me­li­ne või­mu­liit il­ma Re­for­mie­ra­kon­na­ta ehk vo­li­ko­gu esi­me­he Mar­gus Soo­mi­ta. Uue või­mu­lii­du sõl­mi­tud kok­ku­lep­pe­le Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se pa­ren­da­mi­seks on küm­nen­da­na al­la kir­ju­ta­nud Su­lev Vald­maa, kes on vo­li­ko­gus­se va­li­tud EK­RE ni­me­kir­jast. Amet­li­kuks saa­vad muu­tu­sed val­la­vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses siis, kui se­nist vo­li­ko­gue­si­meest on um­bu­sal­da­tud vo­li­ko­gu is­tun­gil või ta as­tub ise ta­ga­si.

Kuu­sa­lu val­las läks po­lii­ti­li­selt tu­li­seks möö­du­nud nä­da­lal. Es­mas­päe­val, 30. märt­sil edas­tas vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom vo­li­ko­gu­liik­me­te­le kut­se val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­le, mil­le toi­mu­mi­sa­jaks mää­ras 30. ap­ril­li ja kok­ku­saa­mis­ko­haks Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja, et ta­ga­da vo­li­ko­gu­liik­me­te ohu­tus. Vo­li­ko­gu eel­mi­sest is­tun­gist möö­duks siis 3 kuud – vii­ma­ti oli is­tung 29. jaa­nua­ril. Kut­ses tea­tas ta, et lük­kab seo­ses erio­lu­kor­rast tu­le­ne­va­te kor­ral­dus­te­ga ning is­tun­gi ohu­tu lä­bi­vii­mi­se­ga märt­si­kuu is­tun­gi kuu ae­ga eda­si, ning pa­lus val­la­va­lit­su­sel ta­ga­da kuu aja pä­rast toi­mu­va is­tun­gi ohu­tu lä­bi­vii­mi­ne rah­va­ma­jas, ka in­ter­ne­ti­kesk­kon­da­de VO­LIS ja Zoom ka­su­ta­mi­se või­ma­lus is­tun­gil.

31. märt­sil saat­sid koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid tal­le ja teis­te­le vo­li­ni­ke­le mär­gu­kir­ja et­te­pa­ne­ku­ga kut­su­da is­tung kok­ku va­rem – 8. ap­ril­lil. Mär­gu­kir­ja on all­kir­jas­ta­nud 10 vo­li­nik­ku ehk vo­li­ko­gu ena­mus – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus on 19 koh­ta. Al­la on kir­ju­ta­nud va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Kal­mer Märt­son, Mart Sest­verk, Ur­mo Ris­ti­saar, Il­vard Ee­rik­soo, Kai­do Tsel­ler, Mart Rei­mann, Raul Val­gis­te ja Enn Kirs­man, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann ning se­ni opo­sit­sioo­nis ol­nud Su­lev Vald­maa EK­REst.

Mär­gu­kir­jas on öel­dud, et vo­li­ko­gu küm­me lii­get ei ole nõus soo­vi­ga kut­su­da is­tung val­la esi­me­se li­saee­lar­ve tei­seks lu­ge­mi­seks kok­ku 30. ap­ril­liks: „Te­gu on lu­ba­ma­tu ve­ni­ta­mi­se­ga, mil­le­ga sea­tak­se oh­tu val­la­le olu­lis­te ot­sus­te te­ge­mi­ne.“ Li­sa­tud on is­tun­gi päe­va­kor­ra pro­jekt, mis on lü­hem vo­li­ko­gu esi­me­he kut­se­le li­sa­tud päe­va­kor­ra pro­jek­tist.

Vas­ta­valt sea­du­se­le saa­nuks kut­se 8. ap­ril­li is­tun­gi­le väl­ja saa­ta hil­je­malt ree­del, 3. ap­ril­lil. Mar­gus Soom se­da ei tei­nud. Vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann saa­tis kut­se ise. Lau­päe­val, 4 . ap­ril­lil Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­tud kut­ses on nel­ja­päe­vaks, 9. ap­ril­liks al­gu­se­ga kell 16 kok­ku­kut­su­tud is­tun­gi toi­mu­mis­ko­haks mär­gi­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­la.
Kut­ses on kir­jas, et vo­li­ko­gu küm­me lii­get ehk koos­sei­su­li­ne ena­mus ei ole nõus val­la esi­me­se li­saee­lar­ve tei­se lu­ge­mi­se ve­ni­ta­mi­se­ga vii­ma­se kol­me kuu jook­sul ja ar­ves­ta­des vo­li­ko­gu esi­me­he te­ge­vu­se­tust val­la li­saee­lar­ve me­net­le­mi­sel, tegi enamus volikogu esimehele ettepaneku kutsuda istung kokku 8. aprillil. Volikogu esimees ettepanekule ei reageerinud, kutset ei saatnud.

Nii Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees kui ka asee­si­mees saat­sid es­mas­päe­val 6. ap­ril­lil vo­li­ko­gu­liik­me­te­le oma kir­ja­li­kud sel­gi­tu­sed. Mar­gus Soom sel­gi­tas, et ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­se oht on suur, ta on ko­hus­ta­tud sel­le­ga is­tun­gi kok­ku­kut­su­mi­sel ar­ves­ta­ma. Kui VO­LIS ja Zoo­mi he­li- ja pil­die­das­tus on ta­ga­tud, siis kor­ral­dab en­ne is­tun­gi päe­va tes­tis­tun­gi, et funkt­sioo­nid ära proo­vi­da. Ta kin­ni­tas ka, et on nõus li­sa­ma 30. ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­da punk­ti vo­li­ko­gu mää­rus­te muut­mi­se koh­ta seo­ses erio­lu­kor­ra­ga. Kui et­te­val­mis­tu­sed saa­vad tehtud, on val­mis vo­li­ko­gu kok­ku kut­su­ma va­rem.

Värner Lootsmann teatas, et esmajoones on ta selgitus vastus Marti Hääle küsimusele 9. aprilli istungi kokkukutsumise kohta, aga ka informatsiooniks kõigile volikoguliikmetele. Volikogu aseesimees põh­jen­das is­tun­gi kok­ku­kut­su­mist sea­du­se ja Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se­ga, mil­le jär­gi võib vo­li­ko­gu esi­mees või te­ma asen­da­ja vo­li­ko­gu kok­ku kut­su­da vä­he­malt nel­jan­di­ku vo­li­ko­gu­koos­sei­su et­te­pa­ne­kul nende tõstatatud küsimuste arutamiseks. Ta viitas ka riigikohtu seisukohale, et kui volikogu esimees keeldub ettepanekust või ignoreerib seda, kutsub volikogu kokku seaduslik asendaja.

Vär­ner Loots­mann kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui­gi Kuu­sa­lu val­laee­lar­ve võe­ti vas­tu det­semb­ris, oli siis te­gu ül­di­se­ma­te ar­vu­de­ga. Jaa­nua­ris võe­ti vas­tu rii­giee­lar­ve ja see­jä­rel tu­li ha­ka­ta koos­ta­ma val­la li­saee­lar­vet vald­kon­da­de kau­pa – kui suu­red sum­mad tee­de­le, ha­ri­du­se­le ja nii eda­si. Kuu­sa­lu val­las on esi­me­ne li­saee­lar­ve vas­tu võe­tud reeg­li­na en­ne va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va.

„Pea­le li­saee­lar­ve on ve­ni­nud vä­ga olu­li­ne asi – Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja juur­dee­hi­tu­se tööp­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­ne. Hoo­le­ko­gu on nõu­so­le­ku and­nud, es­kiisp­ro­jek­ti on täp­sus­ta­tud. Kuid ala­tes jaa­nua­rist pole me sel­le­ga saa­nud eda­si min­na ja tu­le­mus on käes, nel­jas kuu jook­seb, val­la­va­lit­sus po­le saa­nud vo­li­ko­gult han­ke kor­ral­da­mi­seks lu­ba. Kümne volikoguliikme ettepanekul kok­ku­kut­su­tud is­tun­gi päe­va­kor­ras on esi­me­ne li­saee­lar­ve ja ka koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ke lu­ba­mi­ne.“

Varasema istungi korraldamise kohta märkis ta, et eri kohtuastmed, ka riigikohus on varem korduvalt asunud seisukohale, kui on tagatud volikogu istungi kokkukutsumise kõik seaduslikud eeldused, on oluline demokraatlikult valitud volikogu enamuse otsus.

Uue või­mu­lii­du koh­ta sõ­nas Vär­ner Loots­mann, et sõl­mi­tud on le­ping Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se pa­ren­da­mi­seks: „Meil on plaan pa­ren­da­da vo­li­ko­gu juh­ti­mist, sest ei ole nõus sel­le­ga, mis juh­ti­mi­ses prae­gu toi­mub. 9. aprilli istung tuleb Kuusalu kooli saalis, kus on ruumi ja vallavalitsus on lubanud tagada osalejate ohutuse.“

Mar­gus Soom kin­ni­tas le­he­toi­me­tu­se­le, kui vo­li­ko­gu­liik­med ko­gu­ne­vad 9. ap­ril­lil is­tun­gi­le, siis on see õi­gus­tü­hi­ne: „Mi­na olen vo­li­ko­gu kok­ku kut­su­nud. Tei­ne olu­kord oleks, kui po­leks kut­set väl­ja saat­nud. Es­ma­täh­tis on vo­li­ko­gu­liik­me­te ter­vis. Pean ta­ga­ma, et is­tung toi­muks osa­le­ja­te­le ohu­tult. See­pä­rast on märt­si­kuu is­tung eda­si lü­ka­tud ap­ril­li lõp­pu. Üks põh­jus on ka see, et val­la li­saee­lar­vet po­le õi­ge aru­ta­da sel­li­se­na, na­gu val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud – jaa­nua­ri­kuu sei­su­ga, kui­gi erio­lu­kor­ra tõt­tu val­la tu­lu­baas vä­he­neb. Pa­lu­sin ee­lar­ve­ko­mis­jo­nil eel­nõu täien­da­da, et ap­ril­li lõ­pus me­net­le­da rea­list­li­ku­ma­te numb­ri­te­ga li­saee­lar­vet.“ Ta tea­tas, et on pa­lu­nud õi­gus­lik­ku hin­nan­gut vo­li­ko­gu asee­si­me­he saa­de­tud is­tun­gi­kut­se koh­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu suu­ri­ma va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du esi­num­ber, sel­gi­tas, et li­saee­lar­ves on need tu­lu­sum­mad, mi­da va­rem prog­noo­si­ti: „Järg­mis­te li­saee­lar­ve­te­ga saab neid muu­ta, olu­li­ne on kin­ni­ta­da prae­gu­ses olu­kor­ras piisava suurusega reservfond. Vo­li­ko­gu esi­me­he saa­de­tud päe­va­kor­ras pole ot­su­se eel­nõud Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se koh­ta, see tee­ma on in­fo­punk­ti­na. Ta blo­kee­rib te­ge­vu­si, mi­da ole­me al­ga­ta­nud õpi­las­te­le ruu­mi juur­de saa­mi­seks. Ole­me all­kir­jas­ta­nud uue lep­pe val­la juh­ti­mi­se koh­ta, ku­na vo­li­ko­gu esi­mees po­le aas­ta ja li­gi nel­ja kuu­ga saa­nud oma töö­ga hak­ka­ma. Ta on algatanud utoopilisi tee­ma­sid na­gu La­he­maa kerg­liik­lus­tee ja Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­sium, kuid hoid­nud kõr­va­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li algklasside maja pro­jek­ti el­lu­vii­mi­sest. Nii ei ole või­ma­lik te­ma juh­ti­mi­sel vo­li­ko­gu­töö­ga eda­si min­na.“

Opo­sit­sioon kü­sib õi­gus­kants­le­rilt sei­su­koh­ta
Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald saa­tis lau­päe­va õh­tul vo­li­ko­gu­liik­me­te­le kir­ja, mil­les pa­lus vo­li­ko­gu esi­me­helt mo­ti­vee­ri­tud sei­su­koh­ta, mil­lal ja kus vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung toi­mub, ning asee­si­me­helt, mil­li­se­le õi­gus­li­ku­le alu­se­le tu­gi­neb te­ma saa­de­tud kut­se. Val­la­sek­re­tä­rilt pa­lus ta õi­gus­lik­ku ar­va­must, mil­li­ne kut­se vas­tab sea­du­se nõue­te­le. Vas­tu­seid pa­lus saa­ta hil­je­malt es­mas­päe­va, 6. ap­ril­li lõu­naks, et va­ja­du­sel saa­ta esi­ta­tud sei­su­ko­had õi­gus­pä­ra­su­se hin­da­mi­seks õi­gus­kants­le­ri­le.

Ta ütles lehele, et esmaspäeval volikogu esimehelt ega aseesimehelt vastust ei saanud. Val­la­sek­re­tär Mee­li Vaa­rik tea­tas, et te­ma pä­de­vu­ses ei ole vo­li­ko­gu te­ge­vu­se­le õi­gus­li­ku hin­nan­gu and­mi­ne.

Opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vad 7 vo­li­nik­ku saat­sid es­mas­päe­va pä­rast­lõu­nal õi­gus­kants­le­ri­le aval­du­se jä­re­le­val­ve teos­ta­mi­seks ja pa­lu­vad te­ma sei­su­koh­ta 9. ap­ril­li en­ne­lõu­naks, et vo­li­ni­kud saak­sid ku­jun­da­da oma sei­su­ko­ha ja täi­ta sea­du­sest tu­le­ne­vaid ko­hus­tu­si. Al­la on kir­ju­ta­nud Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast, Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu ja And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

Mar­ti Hääl kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on äär­mi­selt ka­het­sus­väär­ne, kui­das ise­gi krii­si­si­tuat­sioo­nis ei suu­de­ta po­lii­ti­lis­test am­bit­sioo­ni­dest ja toi­dua­he­la säi­li­ta­mi­sest üle ol­la, li­saks on vo­li­ko­gu kut­se­te­ga te­ki­ta­tud kor­ra­lik se­ga­dus: „Kas meie va­li­mis­lii­du vo­li­ni­kud osa­le­vad 9. ap­ril­li ko­gu­ne­mi­sel, sõl­tub sel­lest, mil­li­se õi­gus­li­ku hin­nan­gu õi­gus­kants­ler an­nab. Vo­li­ko­gu asee­si­mees on aga oma kut­se­ga tead­li­kult te­ki­ta­nud nüüd ka Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses anar­hia, mi­da va­rem tun­ti õi­gus­kir­jan­du­ses Lok­sa lin­na näi­tel. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees on saat­nud kut­se koos päe­va­kor­ra­ga, kus on ka olu­li­sed krii­si­ga seo­tud eel­nõud. See kut­se on tä­na­se­ni keh­tiv. Ja siis edas­ta­tak­se Lok­sa lin­na­va­lit­su­se mei­liaad­res­silt Kuu­sa­lu 10 vo­li­ni­ku all­kir­ja­ga mär­gu­ki­ri. Kas Lok­sa lin­na­pea on Kuu­sa­lu val­la­või­mu kaa­per­da­nud? Järg­neb Loots­man­ni kut­se va­rem toi­mu­va­le is­tun­gi­le il­ma krii­si­tee­ma­de­ta päe­va­kor­ra­ga. Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ja õi­gus­kants­ler ütlesid möö­du­nud nä­da­lal, et vo­li­ko­gu ko­gu­ne­mi­ne erio­lu­kor­ras peaks toi­mu­ma eel­kõi­ge krii­si­kü­si­mus­te aru­ta­mi­seks.“

Ta li­sas, mär­gu­kir­ja­le an­tud all­kir­ja­dest on sel­ge, et Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel lei­tav koa­lit­sioo­ni­le­ping on ae­gu­nud – Kuu­sa­lu val­las on tek­ki­nud uus koa­lit­sioon: „Mar­gus Soom on koa­lit­sioo­nis asen­da­tud Su­lev Vald­maa­ga. See­ga Vär­ner Loots­mann saab min­na aja­luk­ku üheaeg­selt ka­he oma­va­lit­su­se ju­hi­na – Lok­sa lin­na­pea ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees. Kuu­sa­lu val­las al­gab tä­nu Ur­mas Kirt­si ja Ühi­se Ko­du vai­ki­va­te vo­li­ni­ke ning Su­lev Vald­maa koa­lit­sioo­ni­le uus vai­kiv ajas­tu, il­ma Loots­man­ni nõus­o­le­ku­ta ei juh­tu enam mi­da­gi.“

Teisipäeval teatas valimisliit Üks Kuusalu Vald sotsiaalmeedias, et Ingeldrin Aug on valimisliidust lahkunud ja ühinenud uue koalitsiooniga. Ingeldrin Aug ütles lehele, et pole sellist soovi esitanud ega asunud toetama uut võimuliitu: „Seisan jätkuvalt 2017. aasta sügisel manifestis sõnastatud põhimõtete eest, iseäranis sellega, et teeme koostööd inimestega parimate ideede elluviimiseks. See on põhjus, miks ma pole kaasa läinud Üks Kuusalu Vald kõigi poliitiliste avaldustega ja panustan valla kriisikomisjoni töösse.“

EK­RE 2 vo­li­nik­ku on va­li­nud eri poo­led
Su­lev Vald­maa EK­RE va­li­mis­ni­me­kir­jast: „Olen ot­sus­ta­nud, et Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ne va­jab ot­se­ko­he pa­ran­da­mist. Vo­li­ko­gu esi­mees saa­tis kut­se 30. ap­ril­li is­tun­gi­le, sa­mas li­sas lõp­pu pu­na­selt, et se­da ae­ga või­dak­se muu­ta, ning po­le kind­lust, kas is­tung sel­lel­gi ajal tu­leb. Vo­li­ko­gu esi­mees on is­tun­geid il­ma põh­ju­se­ta eda­si lü­ka­nud, li­gi kolm kuud po­le is­tun­geid toi­mu­nud. Olen Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus ol­nud ala­tes 1990nda­te aas­ta­te kes­kelt, kok­ku paar­küm­mend aas­tat, sel­list olu­kor­da ei ole va­rem Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus ol­nud. Nüüd on rii­gis väl­ja kuu­lu­ta­tud erio­lu­kord, va­ja on kii­res­ti ot­su­seid vas­tu võt­ta, me­net­le­da val­la li­saee­lar­vet.

Ei saa öel­da, et EK­RE on läi­nud uu­de koa­lit­sioo­ni. Mi­na ühi­ne­sin 9. ap­ril­li is­tun­gi kok­ku­kut­su­ja­te­ga. Kü­si­ti nõu­so­le­kut, kas olen val­mis se­nist vo­li­ko­gu esi­meest um­bu­sal­da­ma. EK­RE on tei­nud va­rem ka­hel kor­ral et­te­pa­ne­ku vo­li­ko­gu esi­meest um­bu­sal­da­da, ku­na me po­le ol­nud ra­hul vo­li­ko­gu sel­li­se juh­ti­mi­se­ga. Esi­me­sel kor­ral pak­ku­si­me se­da opo­sit­sioo­ni­le ko­he pä­rast Mar­gus Soo­mi va­li­mist vo­li­ko­gu esi­me­heks ja mõ­ni aeg ta­ga­si rää­ki­si­me uues­ti.

Opo­sit­sioon ei ole se­da se­ni va­ja­li­kuks pi­da­nud ning see on prae­gu­se ju­hi­ta­ma­tu­se ku­ju­ne­mi­se­le kaa­sa ai­da­nud.

Esi­me­ne üle­san­ne on nüüd is­tung kok­ku kut­su­da. Po­le teist või­ma­lust, kui esi­ta­da um­b­usal­du­sa­val­dus val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­le. See­jä­rel tu­leb lei­da ini­me­ne, kes on või­me­li­ne prae­gu­ses olu­kor­ras vo­li­ko­gu juh­ti­ma. Peab ole­ma ini­me­ne, kel on po­lii­ti­li­ne ko­ge­mus ja adek­vaat­ne ene­se­hin­nang. Ma ei võ­ta kaas­vas­tu­tust kõi­ge osas, mis on va­ra­se­mas Ühi­se Ko­du varasemas koa­lit­sioo­ni­lep­pes, kuid seal on kind­las­ti rat­sio­naal­seid punk­te. Olen nõus sel­li­se kok­ku­lep­pe­ga, mil­le­ga saan ai­da­ta kaa­sa eda­si­mi­ne­ku­le val­la juh­ti­mi­ses. Kõi­ge hal­vem on ju­hi­ta­ma­tus, val­lae­lu tu­leb juh­ti­da.“

Kü­si­mu­se­le, kui­das sel­li­ne po­lii­ti­li­ne olu­kord on Kuu­sa­lu val­las tek­ki­nud, ala­tes vii­mas­test ko­ha­li­kest va­li­mis­test po­le saa­vu­ta­tud sta­biil­sust, vas­tas ta: „Asi läks va­les­ti sel­lest, kui ini­me­sed ot­sus­ta­sid ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­da. Oleks tul­nud põh­ja­li­ku­malt mõel­da, mi­da os­kan, suu­dan ja ta­han val­la­le an­da. Va­li­ja va­lib sel­le jär­gi, kes on ni­me­kir­ja­des. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ris ja va­li­ti pal­ju uu­si ini­me­si, kel­lel se­ni­ne po­lii­ti­li­ne ko­ge­mus puu­dus. Juh­ti­mi­ne ja areng tä­hen­dab eda­si­mi­ne­kut, mit­te loo­bu­mist ja ta­ga­ne­mist. Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald on ka­hel kor­ral või­mu ma­ha pil­la­nud, es­malt siis, kui as­tu­ti ta­ga­si vo­li­ko­gu juht­po­sit­sioo­ni­delt. Va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald eest­ve­da­jad on taan­du­nud vo­li­ko­gust ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­ti­mi­sest. Saa­vu­tu­si ja õp­pi­mist ei ole lei­da.“

Mairi­ka Ra­ja­vä­li saatis esmaspäeva õhtul toimetusse poliitilise avalduse, milles on öeldud, et kandideeris vo­li­ko­gus­se EK­RE ni­me­kir­jas soo­vi­des tuua uuen­du­si val­la juh­ti­mis­põ­hi­mõ­te­tes­se ja viia el­lu po­lii­ti­kat, mis läh­tuks val­la­rah­va hu­vi­dest: „EK­RE üks vo­li­nik Su­lev Vald­maa on ot­sus­ta­nud ühi­ne­da Ur­mas Kirt­si ja Vär­ner Loots­man­ni loo­da­va uue koa­lit­sioo­ni­ga. Ühi­ne Ko­du on se­ni vil­je­le­nud po­lii­ti­kat ja ju­hti­mist, mis ei kat­tu mi­nu sei­su­koh­ta­de­ga. Olen ot­sus­ta­nud jät­ka­ta tööd opo­sit­sioo­nis. Ja­ga­des va­li­mis­lii­du­ga Üks Kuu­sa­lu Vald sa­mu väär­tus­hin­nan­guid ja po­lii­ti­li­si vaa­teid, pa­nus­tan edas­pi­di vo­li­ko­gus sel­les ni­me­kir­jas.“

Are­nev Kuu­sa­lu Vald hin­dab olu­kor­da jooks­valt
Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Kuu­sa­lu vald on pi­ke­mat ae­ga juh­ti­misk­rii­sis. Se­da olu­kor­da oleks pi­da­nud la­hen­da­ma ju­ba mi­tu kuud ta­ga­si. Min­gi aja­ni või­mu­lii­du koos­töö toi­mis, aga pä­rast jaa­nua­ri vo­li­ko­gu is­tun­git on ka või­muk­riis – koa­lit­sioon on krii­sis, vo­li­ko­gu is­tun­geid ei ole li­gi kolm kuud toi­mu­nud.“

Ta li­sas, et pä­rast kolm nä­da­lat kest­nud erio­lu­kor­ras rää­gi­vad vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees ik­ka veel füü­si­li­se koo­so­le­ku kok­ku kut­su­mi­sest, sa­mas kui kõik tei­sed et­te­võt­ted, koo­lid ja muud asu­tu­sed on kaug­töö­vor­mis koo­so­le­ku­te kor­ral­da­mi­se­ga hak­ka­ma saa­nud: „Kas asi on teh­ni­li­se või­me­ku­ses, os­kus­te puu­du­mi­ses või on tead­lik va­lik jät­ka­ta va­na­vii­si ja kut­su­da CO­VID-19 Kuu­sa­lus­se po­lii­ti­kat ku­jun­da­ma? Kui on keh­tes­ta­tud erio­lu­kord ja ini­mes­te ko­gu­ne­mi­sed on kee­la­tud, miks on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu sel­lest sea­du­sest üle? Ar­ves­ta­ma peaks tõ­sias­ja­ga, et vo­li­ko­gu kesk­mi­ne va­nus on pi­gem ris­ki­rüh­ma­le oma­ne ja vo­li­ni­ke seas on ris­ki­rüh­ma kuu­lu­vaid kroo­ni­li­si hai­geid.“

Ma­dis Jõ­gi mär­kis veel, et Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus va­lit­sev kor­ra­la­ge­dus on üle­ta­nud iga­su­gu­se mõist­lik­ku­se pii­rid ning Are­nev Kuu­sa­lu Vald soo­vib, et sel­le la­hen­da­mi­sel jär­gi­taks sea­dust ja keh­ti­va kor­ra tõl­gen­da­mi­ne ei to­hi jää­da mõ­ne po­lii­ti­ku soo­loks: „Ku­na vo­li­ko­gu asee­si­mees ja mõ­ni tei­ne mär­gu­kir­ja­le al­la­kir­ju­ta­nust on ka va­rem sil­ma paist­nud oma sea­dust vää­na­va käi­tu­mi­se­ga vo­li­ko­gu töö kor­ral­da­mi­sel, siis meie va­li­mis­liit hin­dab olu­kor­da jooks­valt. Li­saks võib iga päev tuua uu­si as­jao­lu­sid ja olu­li­sed hää­le­tu­sed tu­le­vad na­gu­nii sel­le­le õhus ole­va­le is­tun­gi­le järg­ne­val vo­li­ko­gul. Het­keo­lu­kor­ra­ga seo­ses saab an­da hin­nan­gu ka krii­si­ko­mis­jo­ni ju­hi te­ge­ma­ta töö­de­le – las­teaia ja raa­ma­tu­ko­gu lah­tio­le­kuae­ga­de re­gu­lee­ri­mi­sest on vä­he, kui sa­mas on val­la juh­tor­ga­nid töö­või­me­tud.”

 

Eelmine artikkelAni­ja val­las viiak­se koo­li­toi­du pa­kid soo­vi­jai­le ko­ju
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. aprillil