Ani­ja val­las vä­he­neb las­teaia mak­si­maal­ne ko­ha­ta­su

121
Anija vald.

Tu­le­vast aas­tast muu­tub Ani­ja val­las las­teae­da­des lap­se­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se kord.

Tä­na­vu au­gus­tis hak­kas keh­ti­ma las­teae­da­des lap­se­va­ne­ma­te osa­lus­ta­su uus kord, mil­le alu­sel sõl­tub ko­ha­ta­su sis­se­kir­ju­tu­sest. Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud pe­re­de las­te eest on osa­lus­ta­su sõl­tu­valt las­te ar­vust pe­res 4,5-6,5 prot­sen­ti mii­ni­mum­pal­gast ehk sel aas­tal ku­ni 37,96 eu­rot. Kui laps ja va­ne­mad po­lnud Ani­ja val­la re­gist­ris, hak­kas keh­ti­ma kõr­gem ko­ha­ta­su – 20 prot­sen­ti mii­ni­mum­pal­gast ehk tä­na­vu 116,80 eu­rot. Kõr­ge­mat ko­ha­ta­su tu­li esial­gu ha­ka­ta maks­ma 36 lap­se va­ne­ma­tel.

Möö­du­nud nä­da­lal ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud kor­da muu­ta ning vä­hen­da­da ala­tes 1. jaa­nua­rist 2021 kõr­gei­ma ko­ha­ta­su mää­ra 13 prot­sen­di­le mii­ni­mum­pal­gast. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et sel­li­ne pa­ran­du­set­te­pa­nek lae­kus val­la­va­lit­su­se­le val­la­vo­li­ko­gu liik­melt Sven Luk­silt. Val­la­va­lit­sus toe­tas, et­te­pa­ne­k on loo­gi­line – 13 prot­sen­ti on kaks kor­da nii pal­ju, kui on Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud ühe­lap­se­li­se pe­re ko­ha­ta­su val­la las­teaias.

Las­teaia ko­ha­ta­su kor­da li­sa­ti ka mõis­te ük­sik­va­nem.

„See la­hen­dab kit­sas­ko­had, mis tek­ki­sid au­gus­tis jõus­tu­nud mää­ru­se­ga,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja.

Jaa­nua­rist keh­ti­va­te muu­da­tus­te alu­sel on ük­sik­va­ne­mad val­la­se­mad ja -isad, la­hu­ta­tud või la­hus ela­vad va­ne­mad, ka kärg­pe­re­de isad-emad, kes kas­va­ta­vad eel­mi­sest koo­se­lust sün­di­nud lap­si: „Kui pe­res on kolm last, üks on ema, tei­ne isa eel­mi­sest abie­lust ning kol­mas laps on nen­de ühi­ne, siis ka­he esi­me­se lap­se suh­tes on kumb­ki meie sea­du­se mõis­tes ük­sik­va­nem, kol­man­da lap­se suh­tes mit­te.“

Et saa­da õi­gus las­teaia ko­ha­ta­su ma­da­la­ma mää­ra­le, mis on 4,5-6,5 prot­sen­ti mii­ni­mum­pal­gast, peab ük­sik­va­nem tõen­da­ma, et kas­va­tab last või lap­si ük­si ning esi­ta­ma val­la­va­lit­su­se­le vas­ta­vad and­med või do­ku­men­did.

Õi­gu­se­le maks­ta sood­sa­mat ko­ha­ta­su pea­vad laps ja te­ma mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem ole­ma Ani­ja val­la ela­ni­ke re­gist­ris jooks­va aas­ta 1. jaa­nua­riks: „Ta­ha­me hoi­da meie val­la uu­te­le noor­te­le pe­re­de­le ava­tud ning ju­hul, kui nad re­gist­ree­ri­vad end Ani­ja val­da en­ne, kui laps on kin­ni­ta­tud las­teaia ni­me­kir­ja, on ka neil või­ma­lik saa­da sood­sa­mat ko­ha­ta­su. Näi­teks kui pe­re ko­lib Ani­ja val­da märt­sis, kir­ju­tab kõik pe­re­liik­med val­la re­gist­ris­se en­ne lap­se las­teaia ni­me­kir­ja kin­ni­ta­mist, saab pe­re il­ma täien­da­vat taot­lust esi­ta­ma­ta ju­ba sood­sa­ma ko­ha­ta­su.“

Kui laps vii­bib las­teaias vaid en­ne­lõu­nal, on osa­lus­ta­su 50 prot­sen­ti keh­tes­ta­tud mää­rast. Val­la­va­lit­su­sel on sot­siaal­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul õi­gus va­bas­ta­da pe­re toi­du­ra­ha maks­mi­sest või se­da vä­hen­da­da.

Eelmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­ja han­ge nur­jus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on JAAN VAR­TER