Ani­ja val­las saa­vad järg­mi­sel aas­tal mus­ta kat­te üle 8 ki­lo­meet­ri kruu­sa­teid

156
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 19. no­vemb­ril Aeg­vii­dus toi­mu­nud is­tun­gil val­la lä­hiaas­ta­te tee­hoiu­ka­va. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et võr­rel­des aas­ta ta­ga­si keh­tes­ta­tud tee­hoiu­ka­va­ga on teh­tud vei­di muu­da­tu­si. Nüüd on in­ves­tee­rin­gu­te­na tee­hoiu­ka­vas ar­ves­ta­tud ka tee­de mus­ta kat­te al­la vii­mi­se eel­tööd, mis va­rem teh­ti tee­hool­du­se­le mõel­dud ra­ha eest. See tä­hen­dab, et eel­töö ja pin­da­mi­ne tel­li­tak­se ühe han­ke­ga.

„Ar­ves­ta­des tä­na­vust ko­ge­must tu­leb tee kva­li­teet märk­sa pa­rem, kui nii esialg­se eel­töö kui pin­da­mi­se teeb üks et­te­võ­te,“ sõ­nas ta.

Tee­re­gist­ri and­me­tel on Anija vallale kuuluvate teede kogupikkus li­gi­kau­du 200 ki­lo­meet­rit. Sel­lest um­bes 45 prot­sen­ti on must­kat­te­ga teed ja 55 prot­sen­ti kruu­sa­teed. 2021. aas­tal on ha­jaa­sus­tu­ses pla­nee­ri­tud ka­he­kord­selt pin­na­ta ehk viia mus­ta kat­te al­la 872 meet­rit Lü­ka­ti kü­las asu­vast li­gi 3,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sest Laa­su teest, mi­da ka­su­ta­vad pea­mi­selt 6 ela­mu ja 2 su­vi­la ela­ni­kud. Lü­ka­ti kü­las saab mus­ta kat­te ka 428 meet­rit Pi­ka­mar­di teed, mis viib 9 ela­mu ja 4 su­vi­la­ni. Ra­si­ve­re kü­las viiak­se mus­ta kat­te al­la 1950 meet­rit Soo-ot­sa-Mõi­saa­se­me teed, mis ühen­dab Ala­ve­re-Voo­se ja Pe­ri­la-Jä­ne­da rii­gi­maan­teid. Soo-ot­sa-Mõi­saa­se­me teed ka­su­ta­vad 10 ela­mu ja 4 su­vi­la oma­ni­kud. Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teest saab must­kat­te ko­gu Ani­ja val­la­le kuu­luv se­ni pin­da­ma­ta kruu­sa­tee­lõik, kok­ku 2700 meet­rit. Teed ka­su­ta­vad iga­päe­va­selt koo­li­buss ning 9 ma­ja ela­ni­kud, su­vel ka 7 su­ve­ko­du oma­ni­kud. Kau­nis­saa­re kü­las viiak­se mus­ta kat­te al­la 825meet­ri­ne lõik 2,4 ki­lo­meet­ri pik­ku­sest Vor­bi teest, mi­da ka­su­ta­vad 6 ela­mu ja 2 su­vi­la ela­ni­kud, sa­mu­ti sõi­da­vad seal põl­lu­ma­jan­dus­ma­si­nad ja Raa­si­ku val­las asu­va puu­töös­tu­se au­tod. Ti­hea­sus­tu­ses saab mus­ta kat­te 110 meet­rit Ala­ve­re-Roo­kü­la teed Ala­ve­re kü­las.

Li­saks on tu­le­val aas­tal ka­vas teid ka as­fal­tee­ri­da. Uue as­fal­di saa­vad Sõp­ru­se väl­jak ja Sõp­ru­se väl­ja­ku kõn­ni­tee ning Põr­gu­väl­ja ja Koi­du­la tä­na­vad Keh­ras, Nii­di­põl­lu-Här­ma­ko­se tee 390meet­ri­ne lõik ela­mu­te juu­res. Keh­ras re­konst­ruee­ri­tak­se Aian­di tä­nav ala­tes Koo­li tä­na­vast ku­ni ga­raažide­ni, kok­ku 200 meet­rit. Ala­ve­re koo­li­ma­ja juu­rest kor­ter­ma­ja­de­ni pro­jek­tee­ri­tak­se ja ehi­ta­tak­se 250 meet­rit val­gus­tu­se­ga jalg­teed.

Tu­le­vaks aas­taks ka­van­da­tud tee­tööd lä­he­vad maks­ma li­gi­kau­du 623 500 eu­rot, sel­lest 92 566 eu­rot saa­di Keh­ra Aian­di tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­seks rii­giee­lar­vest et­te­võt­lu­se­ga seo­tud tee toe­tust.

2022. aas­tal on ka­vas viia mus­ta kat­te al­la Uuea­ru kü­las osa Eig­na teest, Lil­li kü­las kes­ku­se tee, osa­li­selt Too­min­ga ja Mar­ja­soo tee, Üle­jõe kü­las Mööb­li teest 790 meet­rit, Vi­ki­pa­lus 335 meet­rit jaa­ma teed, Pik­va kü­las 730 meet­rit Pik­va-Pi­ka­ves­ki teed, Aeg­vii­dus osa Met­sa, Tel­lis­ki­vi, Män­ni, Par­gi ja Bas­sei­ni tä­na­vast ning Jär­ve tä­nav ter­vi­ku­na. Met­sa tä­na­val ehi­ta­tak­se osa­li­selt uus tee, mis saab sa­mu­ti mus­ta kat­te. Keh­ras as­fal­tee­ri­tak­se Las­te ja Aia tä­nav koos kõn­ni­tee­ga, ehi­ta­tak­se val­gus­tu­se­ga jalg­tee Kes­ku­se tä­na­valt Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni ning ehi­ta­tak­se 200 meet­rit Aian­di tä­na­vat ku­ni Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni. Kok­ku lä­he­vad 2022. aas­tal tee­de in­ves­tee­rin­gud hin­nan­gu­li­selt maks­ma üle 692 000 eu­ro.

Eelmine artikkelRaa­si­ku­le ska­te­park
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab Aru­kü­la lii­ku­vuss­kee­mi